Foredragsholdere på Byggesaksdagene 2018

Disse holder innlegg på Byggesaksdagene 13. og 14. november.

Sist endret 19.10.2018

Inger Margrethe Hvenekilde Seim, Oslo kommune

Klart plan- og byggspråk: Hvordan og hvorfor skal vi tenke på mottakerne når vi skriver?

Klart språk skaper tillit og minsker avstanden til brukerne. Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune har hatt et fireårig klarspråksprosjekt. De har jobbet grundig og systematisk med å skrive om flere hundre standardtekster og å skape en kultur for å tenke på mottakerne når de skriver. I fjor vant Plan- og bygningsetaten kommunenes klarspråkspris for sitt langsiktige og solid forankrede arbeid. I denne presentasjonen får du en innføring i hva klart språk er, og hvorfor det har en effekt.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Inger Margrethe SeimInger Margrethe Hvenekilde Seim er nylig ansatt som fagansvarlig for klart språk - en fast satsing i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Hun kom inn som prosjektleder på slutten av prosjektet, og skal nå følge opp og bygge videre på arbeidet som ble gjort. Tidligere har hun jobbet som norsklektor på videregående skole og med norsk for voksne minoritetsspråklige. Seim har mastergrad i norsk språk.

 

 

Nina Sundell, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Hvordan skal høyde- og avstandsreglene forstås og praktiseres?

Plan- og bygningsloven § 29-4 regulerer byggverks høyde og avstand til nabogrense. Dette er en viktig styringshjemmel for kommunene. I dette foredraget får du en innføring i kommunenes adgang til å godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrensen enn det som følger av hovedregelen, og om avstandskravet gjelder ved endringer på eksisterende byggverk.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Nina SundellNina Sundell er seniorrådgiver i Bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 2002, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Nina er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Pål Lorentzen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Slik kan grad av utnytting beskrives i arealplaner

Etter plan- og bygningsloven er det krav om å angi utnytting som grunnlag for byggeretten. Men hvor klart og entydig må graden av utnytting framgå av plankartet eller av planbestemmelsene? Når kan vi egentlig si at det er tilstrekkelig grunnlag for å bygge?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Pål LorentzenPål Lorentzen leder arbeidet med forvaltningssaker, rettssaker, tolkningsuttalelser og ad hoc juridisk arbeid i Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Avdelingen er ansvarlig for plandelen av plan- og bygningsloven, og utvikler lover og forskrifter om planlegging og konsekvensutredning. Pål er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

Reidar Sverdrup, Kluge Advokatfirma AS

Om kontroll etter plan- og bygningsloven - hva er egentlig en ferdigattest verdt?

Mange kommuner opplever det som krevende å følge opp saker der det er uenighet mellom prosjekterende og kontrollør, eller mellom utførende og kontrollør – eller mellom foretakene og kommunen. Hva kan og bør kommunene gjøre? Hva kan kommunene risikere ved pålegg? Finnes det andre veier for kommunene enn pålegg rettet mot de ansvarlige foretakene? Er reglene hensiktsmessige?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Reidar SverdrupReidar Sverdrup er advokat og partner i Kluge Advokatfirma AS, og har tidligere vært avdelingsleder for tilsyn i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Han arbeider mye med plan- og bygningsrettslige spørsmål. Sverdrup har levert utredninger til både Bygningslovutvalget, KMD og DiBK, og har vært medlem av Advokatforeningens lovutvalg for bygnings- og reguleringsrett. Sverdrup er også medlem av JUS' fagutvalg for blant annet plan- og bygningsrett, og var en av initiativtakerne til etableringen av Forum for plan- og bygningsrett. Han bistår både offentlige og private klienter, herunder en rekke kommuner, rådgivere, entreprenører samt offentlige og private utbyggere, og han benyttes også mye som kurs- og foredragsholder.

Bjørge Stavik, Aukra kommune

Støttesystemene som kan hjelpe deg i hverdagen

Sammen med fem andre kommuner står Aukra kommune midt i anskaffelsen av nytt sakssystem med eByggesak. I dette foredraget får du høre mer om hvorfor det er viktig å ha gode støttesystemer, når kravene til dokumentasjon av vurderinger blir stadig strengere. Hvilke tanker er viktige å gjøre seg og hvorfor bør du vurdere å ta i bruk nye løsninger, som eByggesak, for å tilfredsstille kravene.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Bjørge StavikBjørge Stavik er fagleder geomatikk i Aukra kommune. Han har jobbet med standardisering på kartsiden i mange år, og har tidligere arbeidet 14 år i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune med blant annet systemutvikling. Bjørge er utdannet geomatiker fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

 

 

 

Venke Moe, Kristiansand kommune

Anskaffelse og innføring av eByggesak i Kristiansand kommune

Kristiansand kommune har startet arbeidet med å anskaffe eByggesak. Samtidig er kommunen i en sammenslåingsprosess med Søgne og Songdalen kommuner. Dette åpner for nye muligheter innen byggesaksbehandling og fagområdets plass i «produksjonslinja» fra geodata, via plan til ferdig matrikkelført bygg. Her får du vite mer om arbeidet som gjøres i Kristiansand - om gjennomføringen fra digitaliseringsstrategi fram til prioritert anskaffelse.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Venke MoeVenke Moe er plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune. Hun er utdannet sivilarkitekt med spesialisering innen byplanlegging, og har tidligere jobbet som arkitekt og planlegger i privat sektor. Venke har vært medeier og driver av et arkitektkontor i Kristiansand gjennom mer enn 20 år.

 

 

 

Gudbrand Hasvold, Asker kommune

Hvordan kan du ta tilsynet et skritt videre?

Gjennomføring av tilsyn kan føre til at kommunen mener prosjektering, utførelse eller kontroll ikke er utført i henhold til de byggtekniske kravene. Asker kommune har opparbeidet seg god erfaring med gjennomføring av tilsyn. Kunnskapen ønsker de å dele, slik at du blir enda bedre rustet i tilsynsarbeidet ditt.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Gudbrand HasvoldGudbrand Hasvold er utdannet jurist og er seksjonsleder for byggesak i Asker kommune. Seksjonen har for tiden 23 ansatte og har ansvaret for byggesaksbehandling, tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hasvold har sju års erfaring innen fagfeltet som byggesaksbehandler og klagesaksjurist i flere kommuner. Han har også arbeidet som jurist i Finanstilsynet.

 

 

Fredrik Holth, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Forsvarlig forvaltning i lys av Tjøme-saken

Plan- og bygningsloven har regler for byggesaksbehandlingen, men også andre lover og regler gir føringen for hvordan byggesaksbehandlere skal opptre i saksbehandlingen. Vi gir deg en innføring i kravene til god byggesaksbehandling med fokus på roller, oppgaver og prosess.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Fredrik HolthFredrik Holth er dosent ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås, og jobber med plan- og bygningsrett, jordskifte og ekspropriasjon. Han har tidligere blant annet jobbet med fast eiendom i Opplysningsvesenets fond og vært kommuneadvokat. Holth har skrevet flere bøker, herunder lærebok i plan- og bygningsrett.

 


Martin Gran, Snøhetta

Transposisjonering, problemløsning og gleden av å gjøre feil

Om hvordan Snøhetta bruker lokalene sine aktivt i kreative arbeidsprosesser, og hvordan begrepet 'transpositioning' er viktig for innovasjon.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Martin Gran

Martin Gran er partner i Snøhetta og utdannet innen ledelse, psykologi og sosiologi, med over 20 års erfaring fra design og kommunikasjon. Han har sittet i ledende roller hos Scandinavian Design Group og McCann Erickson New York, og er leder for Snøhettas designavdeling.

 

 

 

Håkon Matre Aasarød, Vardehaugen

Å bygge identitet  

Et inspirasjonsforedrag om lokal identitet, arkitektur og den store signalbygg-psykosen.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Håkon Matre AasarødHåkon Matre Aasarød er arkitekt og daglig leder i arkitektkontoret Vardehaugen AS, og jobber til daglig med stedsutvikling, mobiliseringsprosesser og tradisjonell prosjektering. I tillegg til arbeidet som praktiserende arkitekt er Håkon Matre Aasarød svært engasjert i formidling og har vært programleder i NRK1 og kåsør for NRK P2. Han ble i 2007 nominert til Årets journalistpris av Den Norske Fagpresses Forening.

 

 

Ragnhild Amdam, Direktoratet for byggkvalitet

Ny veiviser for bruksendring

Direktoratet for byggkvalitet har i høst lansert to nye veivisere for privatpersoner. Amdam forteller om erfaringene med veiviserne så langt, og gir et innblikk i hvem som bruker veiviserne og hvorfor. Det blir også en sniktitt på en ny kortfilm som skal gjøre det enklere for folk flest å forstå søknadsprosessen.  

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Ragnhild Amdam

Ragnhild Olin Amdam er seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet. Her jobber hun med digitalisering og hvordan gjøre det enklere for folk flest å forstå byggereglene. Hun har tidligere jobbere med digitalisering i Forbrukerrådet, Direktoratet for forvaltning og IKT og i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Amdam har en mastergrad i forvaltningsinformatikk fra Universitetet i Oslo.

 

 

Silja Mustaparta, Designit

Byggesøknader for folk flest

Blankettene for søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett og nabovarsel må kunne forstås av søkerne, stemme juridisk og være en støtte for kommunene som behandler de. For å lage gode løsninger har DiBK og tjenestedesignere fra Designit har gått sammen om å redesigne blankettene. Her får du høre om prosessen og hvorfor i all verden papirblankettene spiller en viktig rolle i vår digitale tid.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Silja Mustaparta

Silja Mustaparta har 14 års erfaring innen brukeropplevelse, og hvordan man lager produkter og tjenester som folk både klarer og har lyst til å bruke. Nå jobber hun i Designit, og har siden 2016 jobbet sammen med DiBK for å finne gode løsninger på hvordan søknadsprosessen til søknadspliktige tiltak uten ansvarsrett kan bli mindre frustrerende for søkerne, og mindre tidstyv for kommunene.

 

 

Pål Lyngstad, Direktoratet for byggkvalitet

Tekniske krav til byggverk i arealplaner - hvorfor og hvordan?

Så mye som 80 prosent av kommunale areal- og reguleringsplaner inneholder tekniske krav til byggverk. Det mange ikke er klar over er at disse plankravene kan være ugyldige. Samtidig har endringer i TEK17 medført at kommuner må oppdatere sine planer for å ivareta uteoppholdsarealer, parkering og etter hvert også plassering av byggverk. Forvirret? Slapp av - direktoratet viser vei.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Pål Lyngstad

Pål Lyngstad er senioringeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Siden 2012 har han hatt fagansvar for planløsning, uteområder og universell utforming. Han har bakgrunn som rådgivende ingeniør RIB. Pål har allsidig erfaring fra «alle sider av bordet», inkludert ni år kommunal erfaring fra byggesaksbehandling og som prosjektleder for kommunale plan- og byggeprosjekt. 

 

 

Anita Kotte Syversen, Hurum kommune

Slutt på føling i fjæra - hvordan følge opp ulovligheter i fjæresteinene?

Ulovlig bygging i strandsonen er et stadig tilbakevendende problem både i kystkommuner og innlandskommuner. Anita Kotte Syversen gir deg innblikk i hvordan Hurum kommune gikk fram for å rydde opp langs kystlinjen for å bedre tilgjengeligheten for alle.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Anita Kotte Syversen

Anita Kotte Syversen er jurist og har ledet to prosjekter i henholdsvis Råde kommune (2008 - 2009) og Hurum kommune (2011- 2014). Prosjektene har hatt som målsetting å rydde opp i ulovlige forhold i strandsonen for å bedre allmennhetens tilgjengelighet. Hun har tidligere jobbet som seniorrådgiver hos Fylkesmannen i Østfold, og som advokat i privat firma, med hovedfokus på plan- og bygningsrett. Hun jobber i dag i Hurum kommune med ulike problemstillinger innen fast eiendom.

 

 

Rune Fredriksen fra Kongsberg kommune og Heidi Finstad fra Rælingen kommune

Politikerskjønnet - hva er politikernes handlingsrom i plan- og byggesaker og hvordan påvirker det byggesaksbehandlingen?

Hvor langt går politikernes handlingsrom i saker etter plan- og bygningsloven? Kan de komme til andre løsninger enn det som administrasjonen har utredet og innstilt på? Finnes det et eget «politikerskjønn» som er noen annet enn det administrasjonen utøver i sin saksbehandling? Rune Fredriksen og Heidi Finstad redegjør for muligheter og utfordringer for administrasjon og politikere i skjæringspunktet mellom juss og politikk i byggesaksbehandlingen. 

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Rune Fredriksen

Rune Fredriksen er jurist og har jobbet med plan- og bygningsrett i mer enn 11 år. Siden mai 2017 har han vært seksjonsleder for plan, bygg og landbruk i Kongsberg kommune. Han har tidligere vært fagsjef hos Fylkesmannen i Buskerud og har vært med å arrangere årlige kurs i plan- og bygningsloven for både administrasjon og politikere i kommuner i Buskerud

 

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Heidi Finstad

Heidi Finstad er leder i planutvalget i Rælingen kommune, og er varaordfører på tiende året. Hun er samtidig administrerende direktør i bransjeforeningen Treindustrien, og styreleder i Treteknisk institutt. Hun har tidligere vært ansatt i Saint-Gobain systemet i 12 år, hvor hun har ledet flere omfattende reguleringsplanprosesser og områdeplaner. Finstad er bachelor i fiskeriøkonomi, har MBA med vekt på kretsløpsøkonomi med Bygg for fremtiden. I tillegg har hun en master med fokus på industriell utvikling og planprosessers betydning for dette.

 

Jan Gudmund Aanerud, advokatfirmaet Hjorth

Hvordan skal reguleringsplanene tolkes?

Avklaringer i forhold til plangrunnlaget er et sentralt tema når du skal behandle søknader om tillatelse. Samtidig er det ofte slik at særlig planbestemmelser kan ha et høyst uklart meningsinnhold. Her får du presentert hvilke prinsipper som er styrende for tolkningen av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Temaet blir belyst med ulike eksempler.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Jan Gudmund AanerudJan Gudmund Aanerud er advokat i Advokatfirmaet Hjorth DA, hvor han er tilknyttet fagavdelingen for fast eiendom. Han bistår blant annet offentlige og private aktører innen plan- og bygningsrett. Aanerud er også medforfatter av boken Plan og bygningsloven med kommentarer.

 

 

 

 

Øyvind Kikut, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Praktiske avklaringer og prinsipputtalelser

Du får innføring i nye avklaringer knyttet til lovens byggesaksdel og byggesaksforskriften og juridiske råd om byggesaksbehandling.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2018, Øyvind KikutØyvind Kikut er seniorrådgiver i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har tidligere jobbet med klagesaker knyttet til plan- og bygningsrett i Trondheim kommune og Asker kommune. De siste fire årene har han jobbet i Direktoratet for byggkvalitet. Kikut er utdannet jurist med mastergrad fra universitetet i Bergen.

 

 

 

Fagansvarlige i Direktoratet for byggkvalitet

Spørsmålsbonanza!

Etter den gode mottakelsen i fjor fortsetter vi med spørsmålsbonanza til direktoratet. Under konferansen kan du sende inn spørsmål via appen Slido. Vi stiller med vårt sterkeste mannskap slik at du skal få svar på det du lurer på. Her er to av de du møter:

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Marit Langen

Marit Langen er fagdirektør i Direktoratet for byggkvalitet og har arbeidet med plan- og bygningsrett síden 1998. Hun var tidligere avdelingsdirektør for den juridiske avdelingen i Statens bygningstekniske etat. Langen har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo med spesialfagene byggekontrakter og entrepriserett og internasjonal rett. Hun har også en cand.mag. fra Universitetet i Oslo, med blant annet spesialisering innen offentlig rett.

 

 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2017, Trond S. Andersen

Trond S. Andersen er senioringeniør for fagområdet brann- og konstruksjonsteknikk i Direktoratet for byggkvalitet. Han mer enn 20 års erfaring i brannfaget som brannteknisk rådgiver, leder i brannvesenet og fagsjef i Norsk brannvernforening, han har også erfaring som tømrer og byggeleder i bygg- og anleggsbransjen. Andersen er utdannet bygningsingeniør med fagbrev innen tømrerfaget, og en videreutdanning som branningeniør og bedriftsøkonomi.

 

 

 

 

 

Alt om Byggesaksdagene