Foredragsholdere på Byggesaksdagene 2019

Disse holder innlegg på Byggesaksdagene 5. og 6. november. Flere foredragsholdere kommer – følg med!

Sist endret 03.06.2019

Vi jobber med programmet og oppdateringer kommer jevnlig utover høsten. Endelig program vil være klart medio oktober. 

 

Erik Magnus Boe, Universitetet i Oslo

Inhabilitet, systemsvik eller begge deler?

De siste årene har vi opplevd flere saker der enkelte kommuneansatte har omgått regelverket. En del av sakene har ikke kommuneledelsen hatt kjennskap til før media har begynt å grave. Skyldes lovbruddene manglende evne eller vilje til å respektere loven? Skylde de slendrian, uærlighet, eller er det noen ganger mer grunnleggende strukturer som har sviktet? Hvordan kan kommuner sørge for tilstrekkelig kvalitetssikring av egne systemer slik at inhabilitet, triksing og fiksing blir motarbeidet så godt som mulig?

Erik Magnus Boe er professor emeritus dr juris fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hans hovedansvar på fakultetet har vært faget alminnelig forvaltningsrett, hvor han har undervist i flere tiår. Boe har skrevet bøker og en rekke fagartikler om emnet, senest boken Forsvarlig forvaltning, som ble utgitt på Universitetsforlaget i 2018.

 

 

Line Bårdseng, Riksantikvaren

Kulturhistoriske verdier og byggesaksbehandling

Riksantikvaren er statlig direktorat med ansvar for veiledning knyttet til bruk og vern av kulturhistoriske verdier, blant annet bygninger. I foredraget vil du få høre om Riksantikvarens bystrategi, vår nye veileder for byggesaksbehandling og vårt arbeid med kompetanseutvikling i kommunene.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Line BårdsengLine Bårdseng har jobbet hos Riksantikvaren siden 2007, og arbeider særlig med plan- og bygningsloven og formidling av kulturarv. Hun er ansvarlig for Riksantikvarens seminarrekke Utviklingsnett, som er et kompetanseutviklingstilbud til kommuner, fylker, frivillige og andre.

 

 

 

Nils Brenna, programleder og foredragsholder

Sånn er du

Hvordan er egentlig vi nordmenn skrudd sammen? På hvilke områder er vi like og hvor er vi ulike? Og kan vi egentlig sammenligne oss med noen andre? I dette foredraget får vi en statistisk analyse av hvordan vi nordmenn er, sammenlignet med andre. 

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Nils BrennaNils Brenna har sin faglige bakgrunn fra hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Han har i hele sitt yrkesliv jobbet med å kartlegge nordmenn, først i NRKs analyseavdeling, deretter som analysesjef i VG og strategisk leder i reklamebyrået DDB. Han var med på å starte TV-programmet «Brille», der han fortsatt jobber. I tillegg er han programleder sammen med Harald Eia i radioprogrammet «Sånn er du» på NRK.

 

Margrethe Løgavlen, Færder kommune

Når ukjente utfordringer kommer – hvilke valg kan du ta, og hvilke valg tar du?

Nye Færder kommune arvet et stort antall ulovlighetssaker fra tidligere Tjøme kommune. I dette foredraget får vi høre hvordan Færder rydder opp. Har sakene påvirket saksbehandlingen og rutinene, og har kommunen større fokus på tilsyn og ulovlighetsoppfølging i dag, sammenlignet med tidligere? Hva har vært mest utfordrende og hva har vært enklest å gjøre noe med? På hvilken måte har situasjonen påvirket arbeidsmiljøet og de ansattes tillit til hverandre, politikerne og mediene?

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Margrethe LøgavlenMargrethe Løgavlen er kommunaldirektør for avdeling teknikk og miljø i Færder kommune, tidligere Nøtterøy og Tjøme kommuner. Løgavlen har arbeidet med blant annet plan- og bygningsrett i kommunal sektor siden 2002. Hun er utdannet jurist fra Universitet i Oslo og har advokatbevilling. Hun har i tillegg studert sosiologi, veiledningsmetodikk, samt grunnerverv og ekspropriasjon fra NMBU.

 

Nils-Henrik M. von der Fehr, Universitetet i Oslo

Hva skal til for å sikre kvalitet og seriøsitet i byggenæringen?

For å sikre forsvarlig byggkvalitet, riktig kompetanse og seriøse aktører i byggenæringen evaluerer Byggkvalitetutvalget dagens virkemidler; sentral godkjenning for ansvarsrett, erklæring om ansvar i byggesak, uavhengig kontroll og et mulig register for foretak i ROT-markedet. Hvilket ansvar bør ligge til myndighetene og til bransjen selv? Trenger vi tilpasninger i lov og forskrift, eller finnes det andre virkemidler som er mer effektive? Leder for Byggkvalitetutvalget, Nils-Henrik M. von der Fehr, oppsummerer her utvalgets arbeid og problemstillingene de jobber med.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Nils-Henrik M. von der FehrNils-Henrik M. von der Fehr er dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere vært instituttleder ved Økonomisk institutt, og har hatt ulike stillinger ved universitetet. Han har en rekke verv i ulike råd, utvalg og redaksjoner, både nasjonalt og internasjonalt.

 

 

 

Tor Dølvik, Transparency International Norge

Korrupsjonsrisiko i plan- og byggesak

Korrupsjon er ikke bare et samfunnsproblem utenfor Norges grenser. Hva er korrupsjon på norsk? Hvordan kan korrupsjon oppstå innenfor kommunal byggesaksbehandling? Spesialrådgiver Tor Dølvik fra Transparency International Norge forteller om praktisk korrupsjonsforebygging.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Tor DølvikTor Dølvik er statsviter, og i mer enn 30 år har han arbeidet med kommunalfaglige spørsmål. Han har vært kommunalforsker, utreder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, spesialrådgiver i byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune og konsulent i Agenda Kaupang. Han har siden 2012 vært spesialrådgiver i Transparency International Norge, med ansvar for antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren. Han er også medlem i Kommunesektorens etikkutvalg.

 

Linn-Ida Ellingsen, Larvik kommune

God dialog gir gode rammebetingelser for tilsyn

Kommunalt tilsyn bidrar til gode bygg og seriøse foretak. For å skape større forståelse for viktigheten av tilsynsarbeidet kan det være hensiktsmessig å etablere god dialog med politikere og mediene. Hør hvordan Larvik kommune jobber strategisk både mot bygningsrådet og medier for å skape gode rammebetingelser for tilsynsarbeidet.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Linn-Ida EllingsenLinn-Ida Ellingsen jobber som tilsynsjurist og arbeider spesifikt med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. Hun har bidratt med å utarbeide verktøy til bruk ved tilsyn og ulovlighetsoppfølging i kommunen, og hun holder kurs og foredrag om tilsyn og ulovligheter for byggebransjen, eiendomsmeglere og andre kommuner.

 

 

Knut Fredrik Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Praktiske avklaringer og prinsipputtalelser fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har plukket fram de viktigste juridiske avklaringene i saksbunken, og gir deg en nyttig juridisk innføring i nye avklaringer av spørsmål knyttet til lovens byggesaksdel og byggesaksforskriften.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Knut Fredrik RasmussenKnut Fredrik Rasmussen er utredningsleder i bolig- og bygningsavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 1994, og jobber med regelverksutvikling, klagesaker, tolkningsuttalelser og andre utredninger på bygningsrettens område. Knut er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo.

 

 

 

 

Gro Persson, Sandnes kommune

Hvordan kan vi ivareta viktig kulturarv?

Vi har et medansvar for å ivareta verneverdige bygninger og bygningsmiljøer. Men hvordan bør vi gå fram for å skape entusiasme og få huseiere til å sette i gang slike prosjekter? Gro Persson forteller om «Sandnesløftet». Et prosjekt hvor Sandnes kommune samarbeider med byantikvaren, bygningsmyndighetene og huseierne for å ivareta estetikk, bevaring og tilbakeføring av Sandnes sentrum.

Foredragsholder på Byggesaksdagene 2019, Gro PerssonGro Persson er byantikvar i Sandnes kommune og prosjektleder for «Sandnesløftet». Hun leder Vitenfabrikken i Sandnes, og har tidligere vært administrerende direktør for Stavanger Museum. Persson er utdannet sivilarkitekt fra NTH (i dag NTNU).

Praktisk informasjon

  • Konferansen starter klokka 10.00 tirsdag 5. november
  • Tirsdagens middag er klokka 19.30.
  • Konferansen avsluttes klokka 15.00 onsdag 6. november.

Fullstendig program kommer snart.