Program for Byggesaksdagene 2016

Byggesaksdagene arrangeres på Gardermoen 3. - 4. november. Tema er blant annet eksisterende bygg, tilsyn og digitalisering av byggesak.

Sist endret 23.06.2016

Direktoratet for byggkvalitet inviterer kommunale byggesakshandlere fra hele landet til Byggesaksdagene 3.- 4. november. Programmet finner du her.

  • Konferansen er fulltegnet

Program for Byggesaksdagene torsdag 3. november

Registering fra kl. 08.30
kl.10.00

Åpning

Direktør Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

kl.10.20

TEK og kommunens rolle

Innlegg ved avd. direktør Ketil Krogstad, Direktoratet for byggkvalitet

Samtale mellom Ketil Krogstad og Per-Arne Horne, Oslo kommune
kl.10.55

Tilsyn i praksis

Overingeniør Helena Langeland, Direktoratet for byggkvalitet

kl.11.30

Lunsj

kl.12.30

Erfaringer og utfordringer med kommunalt tilsyn

Innlegg ved adm. direktør Kari Sandberg i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg og daglig leder Britt Røed Lohne fra WK Entreprenør.

Samtale mellom Kari Sandberg, Britt Røed Lohne og avd. direktør Janneke Solem, DiBK

kl.13.30

Hvordan bruke planbestemmelser i byggesak? Byggesaksbehandlingen skal sikre at plan, lov og forskrift ivaretas i alle byggesaker.

Kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling, Eli F. Aubert, Røyken kommune

kl.14.00 Pause
kl.14.20

Når skal overtredelsesgebyr brukes i byggesaker?

Seniorrådgiver Elisabeth Faanes, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

kl.14.45

Hvordan politianmelde etter plan- og bygningsloven?

Politiadvokat Lars Fredrik Bråten, Nordsjø-Miljøseksjonen, Sør-Vest politidistrikt

kl.15.15

Når skal sakskostnader i klagesaker dekkes og hva skal dekkes?

Partner Anders Evjenth, Bull & co advokatfirma

kl.15.50

Minimesse

Har du spørsmål til DiBK? Fagekspertene fra DiBK svarer på spørsmål om blant annet brann, universell utforming og sentral godkjenning. I tillegg stiller Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS med egne stands.

kl.17.00 Pause
kl.19.00 Middag (slutt ca 22.30)

 

Program for Byggesaksdagene fredag 4. november

kl.08.30

Ny dag, nye nederlag!

Et forenklet forelegg om hvordan man kan gjøre hverandre dårlige og får brukt minst mulig av seg selv på jobb.

Halvor Haukerud, Motarbeider

kl.09.10

Når gjelder TEK10-krav ved arbeid på eksisterende bygg? Revidert eksempelsamling fra NKF

Konsulent Bjørg Langnes, Infinita

kl.09.40

Pause

kl.10.00

Nye verktøy for søknad om byggetillatelse

Seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen, Direktoratet for byggkvalitet

kl.10.20

Verktøy for å vurdere visuelle kvaliteter

Enhetsleder Åse Munthe Sandvik, Oslo kommune
kl.10.40

Nye, digitale verktøy for praktisk byggesak: Saksbehandlingssystem og standardiserte sjekklister

Halvard Bachke, Trondheim kommune

kl.11.10

Digitalisering av byggesaksbehandling - hva kan kommunene vente seg på kort sikt?

Samtale mellom Halvard Bachke, Trondheim kommune og Hilde Grevskott Larsen, DiBK

kl.11.30 Lunsj
kl.12.30

Spørretime: DiBK svarer på innsendte spørsmål fra kommunene

  • Bruksendring - rådgiver Bjørn Are Wigtil
  • Universell utforming - senioringeniør Pål Lyngstad
  • Praktiske avklaringer om byggesak - rådgiver Øyvind Kikut
kl.13.20 Pause
kl.13.40

Spørretime: Endringer i regelverket

  • TEK17 - hva skjer? - avd. direktør Ketil Krogstad
  • Nye energiregler - senioringeniør Knut Helge Sandli
  • Endringer i SAK - rådgiver Øyvind Kikut
kl.14.15

Etikk og moral i arbeidslivet

Filosof og forsker Henrik Syse, PRIO

kl.14.45

Samtale mellom Nina Stensrud Martin og Henrik Syse

kl.15.00 Slutt

 

Dette er noen av foredragene på Byggesaksdagene:

 

TEK og kommunenes rolle

Oppfyllelse av kravene i byggteknisk forskrift er kanskje det viktigste målet med Bilde av Ketil Krogstadbygningsregelverket. TEK setter minimumsnivået for kvaliteter i bygget som er av samfunnsmessig betydning.

Likevel oppstår det ofte tvil om hvordan kommunen skal utøve sin rolle som bygningsmyndighet når oppfyllelse av TEK er tema. Og det kan stilles store forventninger til kommunen, både fra boligkjøpere, tiltakshavere og kontrollforetak.

Med utgangspunkt i gjenkjennbare tilfeller gis det enkle anvisninger for hvordan kommunen kan håndtere slike forventninger.

Ketil Krogstad er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet, en stilling han har hatt siste 4 år. Han er utdannet sivilingeniør bygg og har tidligere jobbet 9 år som rådgivende ingeniør RIB, 2 år som forsker, 10 år i kommunen som byggesaksbehandler og bygningssjef og 5 år i Kommunaldepartementet.

 

Tilsyn i praksisForedragsholder på Byggesaksdagene Helena Langeland

Tilsyn skal sikre det offentliges interesser i at bygg har god kvalitet og beskytter brukene mot skade og ulempe. Her får kommunene praktiske eksempler på hvordan man kan føre tilsyn, hvilke tilsynstyper som finnes, samt relevante tilsynsområder.

Helena Langeland er overingeniør i Direktoratet for byggkvalitet. Her har hun arbeidet med tilsyn siden juni 2016. Hun har bakgrunn som rådgivende ingeniør RIB, og har jobbet 10 år med plan- og byggesaksbehandling i Asker kommune.

Bilde av Hilde Grevskott Larsen

 

Nye verktøy for søknad om byggetillatelse

Vi står på terskelen til en ny digital verden innenfor byggesak. Hva gjør staten og når skjer det noe? Hva skjer med ByggSøk? Vil digitale modeller av bygningene erstatte tegninger? Hva kan vi vente oss av 2017, og hvordan vil det påvirke den kommunale hverdagen?

Hilde Grevskott Larsen er seniorarkitekt i Direktoratet for byggkvalitet. Her har hun jobbet med digitalisering av søknadsprosesser siden høsten 2007. Hun har bakgrunn fra privat praksis som sivilarkitekt, og har jobbet 12 år med plan- og byggesaksbehandling i Frogn kommune.

 

Når skal sakskostnader i klagesaker dekkes og hva skal dekkes?Bilde av Anders Evjenth

Lær mer om hvilken plikt forvaltningen har til å dekke kostnadene en part har i en klagesak. Innlegget går gjennom de sentrale reglene i forvaltningslovens § 36.

Anders Evjenth er advokat og partner i Bull & co. Han har lang erfaring med forvaltning i plan- og bygningsloven med fartstid som saksbehandler og leder hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus og prosjektleder og rådgiver i daværende Kommunal- og regionaldepartementet. Som advokat har han for det meste arbeidet med fast eiendom, inkludert klager i saker etter plan- og bygningsloven.

 

Når gjelder TEK10-krav ved arbeid på eksisterende bygg?

Revidert eksempelsamling fra NKF

Plan- og bygningsloven § 31-2 regulerer krav til tiltak på eksisterende byggverk. Kravene gjelder tiltaket og så langt de er relevante. Bestemmelsens fjerde ledd gir kommunene hjemmel til å unnta fra oppfyllelse av tekniske krav, hvis kostnadene blir for store.

I tillegg må bruksendringen eller ombyggingen gjøres forsvarlig Bilde av Bjørg Langnesog sikre hensiktsmessig bruk. Dette innebærer vanskelige tolkninger og vurderinger om hvilke krav i TEK10 som gjelder det enkelte tiltaket, og om det kan gis unntak fra kravene.

Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) har med støtte av DiBK utarbeidet en eksempelsamling om bruk av byggereglene ved arbeid på eksisterende byggverk. Eksempelsamlingen kommer i en revidert utgave høsten 2016.

Bjørg Kristin Langnes er bygningsingeniør, har arbeidet i privat byggenæring og vært byggesaksbehandler i Fet kommune hvor hun raskt ble fagsjef for bygg, regulering og oppmåling. Hun har også vært bygningssjef i Skedsmo kommune og har nå eget konsulentselskap, Infinita.

 

Når skal overtredelsesgebyr brukes i byggesaker?Bilde av Elisabet Fredheim Faanes

Når skal kommunene bruke overtredelsesgebyr, og hvordan skal det gis?

Her får kommunene en huskeliste til hjelp ved saksbehandlingen av overtredelsesgebyr og blir tryggere på å gi overtredelsesgebyr der dette er riktig å gi.

Elisabeth Fredheim Faanes er jurist i Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Hun har arbeidet med plan- og bygningsrett siden 2010, først hos fylkesmannen i Oslo og Akershus og deretter i KMD.

 

Hvordan bruke planbestemmelser i byggesak?

Byggesaksbehandlingen skal sikre at plan, lov og forskrift ivaretas i alle byggesaker.

Vi ønsker å være en tydelig og forutsigbar kommune fra plan til endelig bygg.

EnBilde av  Eli F. Aubert planbestemmelse skal si noe om hva som er spesielt viktig å ivareta i dette området. Plan og bygningsloven er en ja-lov, så viktige områder må ha klare og entydige bestemmelser som kan håndheves.

Eli F. Aubert er kommunalsjef for plan, bygg og oppmåling i Røyken kommune. Hun er jurist og har arbeidet med plan- og bygningsrett i over 20 år.

Tidligere arbeidet hun i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune og som prosjektleder i Kultur og idrett. Aubert har også har vært engasjert i Norsk Vann og i Norsk kommunalteknisk forening.

 

 

Nye, digitale verktøy for praktisk byggesak: Saksbehandlingssystem og standardiserte sjekklister

Hva innebærer det å få jobbe med byggesaksbehandling i et fagprogram som er designet for nettopp det – byggesaksbehandling? Hva betyr det at du nå kan få prosesstøtte til hele byggesaken? Hvordan vil en DOK-analyse kunne hjelpe deg med å kartlegge hvilke rammebetingelser som gjelder for et byggetiltak?

Dette er noen av de tema som berøres når vi tar et lite dykk nedi kravspesifikasjonen for eByggesak.Bilde av Halvard Bachke

Halvard Bachke er bygningsingeniør har jobbet ved Byggesakskontoret i Trondheim kommune siden 2001. Parallelt med arbeid som byggesaksbehandler og tilsynsmedarbeider, har han engasjert seg sterkt i prosjekter som skal forenkle og forbedre rutiner for saksbehandlings- og tilsynsarbeid.

Nå jobber han med implementering av ny eByggesakløsning i Trondheim kommune og har de siste årene deltatt i arbeidet med kravspesifikasjonene for eByggesak og eByggesøknad.

Kontaktperson:

vignett Byggesaksdagene 2016