Produktdokumentasjon og ansvar i byggesak - hvem har ansvar for hva?

Plan- og bygningsloven inneholder bestemmelser knyttet til dokumentasjon av byggevarers egenskaper (produsentansvar) og regler om godkjenning av foretak for ansvarsrett.

Sist endret 07.03.2013

Bestemmelsene om produsentansvar og reglene om godkjenning av foretak for ansvarsrett utfyller hverandre. Begge deler må være oppfylt for at det ferdige byggverket skal være lovlig.

Produsent - importør - distributør

Produsent, importør, og distributør er ansvarlig for å dokumentere produkters egenskaper. Norske bedrifter som er direkte importør av en byggevare vil altså ha det formelle ansvaret for at produktdokumentasjon foreligger og er tilgjengelig ved omsetning.

I en konkret byggesak  

Ansvarlige foretak i byggesaken har ansvar for å påse at det foreligger tilstrekkelig produktdokumentasjon for byggevarene som brukes i et byggeprosjekt. De ansvarlige foretakene har også ansvar for å påse at produktet kan brukes i det konkrete tiltaket, og at produktet monteres og brukes på riktig måte, i henhold til kravene i plan- og bygningsloven.

Avklaringer og grenseoppganger

Produsentansvaret for byggevarer og dokumentasjon av tilfredsstillende prosjektering, utførelse og kontroll er en del av den samlede prosjektdokumentasjonen.

Avhengig av hvordan byggeprosjektet er organisert, kan større eller mindre deler av den totale prosjektdokumentasjonen foreligge som produktdokumentasjon.

  • Større og kompliserte byggevarer 

Disse byggevarene krever ofte at et utpekt teknisk kontrollorgan utfører oppgaver som å utstede produktsertifikat, foreta fabrikkinspeksjoner og innledende typeprøving av produktet. I slike tilfeller vil mye av prosjekteringen, utførelsen og kontrollen kunne dokumenteres i produktdokumentasjonen.

Et eksempel er bruk av prefabrikkerte boligmoduler som produseres på fabrikk og fraktes ut  som en enhet på en byggeplass der de settes på grunnmur.

  • Plassbygde byggevarer 

Ved plassbygging av sammensatte produkter kan prosjektering, utførelse og kontroll stort sett utføres i sin helhet av ansvarlige foretak. Byggevarer som brukes må naturligvis ha dokumentert relevante egenskaper.

Eksempel på det er tilfeller der alle materialene kommer til byggeplass hvor de settes sammen og bygges inn i et byggverk. Her må de enkelte materialene og komponentene ha produktdokumentasjonen, samtidig som ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende må utarbeide dokumentasjon som beviser at konstruksjonene oppfyller myndighetskravene.

To eksempler på dokumentasjonansvar

Bedrift produserer og selger åpne veggelementer

Produsenten må dokumentere veggelementenes egenskaper. Veggelementene leveres uten isolasjon, dampsperre og innvendig kledning, slik at det vil være mulig å kontrollere kvaliteten på veggelementene opp mot produktdokumentasjon når produktene ankommer byggeplass.

Egenskapene til komponenter må foreligge, i tillegg til at dokumentasjon som gjelder prosjektering, utførelse og kontroll av tiltaket vil utarbeides av de ansvarlige foretakene i byggesaken.

Produksjon av boligmoduler

Produktet transporteres til byggeplass og settes rett på plass i bygninger, for eksempel boligbygg. Dette gjør at prosjektering, utførelse og kontroll ved tilvirking av produktet gjøres på fabrikk før produktet ankommer byggeplass. Ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende i byggesaken må støtte seg på produktdokumentasjonen fra produsenten.