CE-merking og erklæringer

CE-merking og erklæringer er produktdokumentasjon som følger produkter til byggverk. Produktdokumentasjonen gir opplysninger om produktet.

Sist endret 12.01.2016

Generelt om CE-merking

Ved CE-merking tar produsenten ansvar for at produktet er i samsvar med det europeiske regelverket og at produktet dermed fritt kan omsettes i hele EØS-området.

Merk at CE-merking ikke er bekreftelse på at produktet er egnet for bruk byggverk i Norge. Sluttbrukere må vurdere i hvert tilfelle om produktet til byggverk har egenskaper som gjør at byggverk vil oppfylle byggteknisk forskrift (TEK).

For CE-merkede byggevarer (DOK-forskriften kapittel II)

Byggevaren skal påføres og følges av CE-merking, ytelseserklæring, bruksanvisning, sikkerhetsinformasjon, informasjon om farlige stoffer.

For ikke CE-merkede byggevarer (DOK-forskriften kapittel III)

Byggevarer som ikke er CE-merket skal merking, produktdokumentasjon, bruksanvisning, sikkerhetsinformasjon, informasjon om farlige stoffer.

For heis og sikkerhetskomponenter (heisforskriften)

Heisdirektivet fastsetter vesentlige sikkerhetskrav som gjelder for heis og angir metodene for samsvarsvurdering, samsvarserklæring og CE-merking av heis. Direktivet inneholder også bestemmelser om CE-merking av sikkerhetskomponenter.

De felles europeiske (harmoniserte) produktstandardene beskriver fremgangsmåten for samsvarsvurdering. Heisinstallatør skal påføre CE-merket.

For løfteinnretninger (DOK-forskriften §§ 16 og 18)

Løfteinnretninger (som ikke reguleres av heisdirektivet, men etter maskindirektivet) skal CE-merkes og det skal foreligge en EU-samsvarserklæring fra produsenten.