Import og eksport av produkter til byggverk

EØS-avtalen legger til rette for fri flyt av podukter til byggverk innen EØS-området. Det er imidlertid viktig å skille mellom CE-merkede og ikke CE-merkede produkter.

Sist endret 12.01.2016

CE-merkede produkter til byggverk

CE-merkede produkter til byggverk kan fritt omsettes i hele EØS-området.

Det er imidlertid ikke gitt at produkter til byggverk som er CE-merket kan brukes i norske byggverk. Brukere skal alltid sjekke at produkter til byggverk har egenskaper som gjør at byggverket oppfylle de tekniske kravene som stilles i byggteknisk forskrift (TEK).

Ikke CE-merkede byggevarer

Byggevarer som ikke er CE-merket er underlagt EØS-avtalen (og ikke byggeforordningen). EØS-avtalen legger opp til at medlemsstatene kan beholde krav til dokumentasjon av ikke CE-merkede byggevarer, så fremt kravet kan begrunnes av anerkjente hensyn.

Det betyr at den som importerer ikke-CE-merkede byggevarer fra utlandet må sjekke om disse byggevarene oppfyller dokumentasjonskravet for ikke CE-merkede byggevarer.

Direkte import på byggeplass

Entreprenør eller byggherre som kjøper inn produkter til byggverk direkte fra produsenter utenfor Norge, har ansvar for å påse at dokumentasjon av egenskaper foreligger.

Eksport av byggevarer

Hvis du vil du vite hvilke krav som gjelder for produkter til byggverk og byggteknisk forskrift i andre EØS-land, kan du ta kontakt med kontaktpunktene som er opprettet i hvert EØS-land.