Tekniske kontrollorganer og tredjepartskontroll

Tekniske kontrollorgan utfører tredjepartsvurdering der det er nødvendig.

Sist endret 12.01.2016

Behov for tredjepartsvurdering

Ofte skal produktet underlegges en tredjepartsvurdering før de kan omsettes. De ulike direktivene og forordningene beskriver når og hvilke tredjepartsvurderinger skal utføres.

Utpekt teknisk kontrollorgan

Kun utpekt teknisk kontrollorgan kan gjennomføre tredjepartsvurderinger.
Et teknisk kontrollorgan (TKO) er et uavhengig organ som er utpekt av myndighetene i EU/EØS-landene.

For CE-merkede byggevarer

Byggevareforordningen beskriver fem ulike systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser.

For ikke CE-merkede byggevarer

Produsenten skal bruke de samme systemene som er fastsatt av Kommisjonen for CE-merkede byggevarer.

For heis og sikkerhetskomponenter

For sikkerhetskomponenter skal produsenten følge samsvarsvurdering beskrevet artikkel 8.1 i heisdirektivet. Heis skal følge samsvarsvurderingen beskrevet I artikkel 8.2 i heisdirektivet.

For løfteinnretninger

Produsenten, importøren eller distributøren skal gjennomføre én av prosedyrene for samsvarsvurdering bekrevet i maskinforskriften § 10 b) eller c)

For varmtvannskjeler

Varmtvannskjel skal ha samsvarserklæring eller EU-typegodkjenning som omfatter kjelens energieffektivitet. Typegodkjenningen skal være utført av et teknisk kontrollorgan og vurderes direkte mot de sikkerhetskrav som er beskrevet i direktiv som gjelder for det aktuelle produktet.