Importørenes forpliktelser

Det følger et ansvar for importører som kjøper byggevarer produsert utenfor EØS-området og bringer disse i omsetning innenfor EØS-området.

Sist endret 19.10.2013

Kjøper man byggevarer som allerede omsettes innenfor EØS-området (selv om de er produsert utenfor EØS-området), er man distributør og ikke importør.

Importører er de økonomiske aktørene som for første gang omsetter byggevarer som kommer utenfor EØS-området på EØS-markedet. Av den grunn har importører et langt større ansvar enn distributører.

Importører har følgende forpliktelser:

  • Forbud mot å sette på markedet byggevarer som ikke er i samsvar med byggevareforordningen.
  • Sikre at produsenten kan legge frem den tekniske dokumentasjonen (inkludert tredjepartskontroll).
  • Sikre at byggevarer har tilstrekkelig produktdokumentasjon.
  • Oppbevare produktdokumentasjon i 10 år.
  • Angi (på byggevaren eller emballasjen) sitt navn, firma, varemerke, kontaktadresse der importøren kan kontaktes.
  • Sikre gode transport- og lagringsvilkår.
  • Føre register over klager og tilbakekallinger av byggevarer han omsetter.
  • Foreta stikkprøver av byggevarer når det anses hensiktsmessig. For eksempel når en undersøkelse fra tilsynsmyndigheten eller andre viser forskjell mellom angitte ytelser og produktdokumentasjon.
  • Treffe nødvendige tiltak når en byggevare ikke er i samsvar med byggevareforordningen (retting, tilbakekalling, tilbaketrekking).
  • Underrette og samarbeide med Direktoratet for byggkvalitet dersom en byggevare som produsent har gjort tilgjengelig på markedet utgjør en risiko.