Endring av standard for løfteinnretninger

Overgangsordning fram til 31. august 2017.

Sist endret 12.07.2017

I den nye byggtekniske forskriften som trådte i kraft 1. juli 2017, henvises det ikke lenger til HO 2/2008 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp og NS-EN 81-1 og 2.

Overgangsperioden for disse standardene løper til 31. august 2017. Standardene som skal brukes etter dette er de harmoniserte standardene NS-EN 81-20 og 50.

HO-meldingen avløses av NS 3808 som har henvisninger til de nye standardene. Det samme gjelder for TEK17.

Tiltak på løfteinnretninger som er prosjektert før 1. oktober 2017, kan følge enten HO-meldingen eller NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau.

For tiltak som prosjekteres etter dette tidspunktet vil det kun være NS 3808 som gjelder.

Anmerkninger fra sikkerhetskontroll på eksisterende løfteinnretninger før 1. oktober 2017 kan utbedres etter enten HO-meldingen eller NS 3808.