Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 14 Energi

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

(1) Følgende minimumskrav skal oppfylles:

 • Veiledning til første ledd

  Både § 14-2 første og annet ledd gir rom for fleksibilitet. Minimumskravene sikrer en minste akseptabel kvalitet på utvalgte bygningsdeler (gjennomsnitt) og på bygningskroppen.

a) Alle bygninger, unntatt boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger, skal ha:
Tabell: Minimumskrav

U-verdi yttervegg [W/(m2 K)] U-verdi tak [W/(m2K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)
≤ 0,22 ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 1,5
 • Veiledning til første ledd bokstav a

  Både § 14-2 første og annet ledd gir rom for fleksibilitet ved at det gis mulighet for omfordeling. Minimumskravene skal sikre en minste akseptabel kvalitet på utvalgte bygningsdeler (gjennomsnitt) og på bygningskroppen ved omfordeling.

b) Boligbygning og fritidsbolig med laftede yttervegger skal ha:
Tabell: Minimumskrav

Dimensjon yttervegg U-verdi tak [W/(m2 K)] U-verdi gulv på grunn og mot det fri [W/(m2 K)] U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme [W/(m2 K)] Lekkasjetall ved 50 Pa trykkforskjell (luftveksling per time)
≥ 6″ laft ≤ 0,18 ≤ 0,18 ≤ 1,2 ≤ 6
 • Veiledning til første ledd bokstav b

  § 14-5 fjerde ledd gir rom for fleksibilitet ved at det gis mulighet for omfordeling. Minimumskravene skal sikre en minste akseptabel kvalitet på utvalgte bygningsdeler (gjennomsnitt) og på bygningskroppen ved omfordeling.

(2) Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal isoleres. Isolasjonstykkelsen skal være økonomisk optimal beregnet etter norsk standard eller en likeverdig europeisk standard.

 • Veiledning til annet ledd

  Kravet omfatter bygningens varme- og distribusjonssystem, inkludert tappevannssystem. Isolering av rør, utstyr og kanaler skal redusere unødvendig tap av varme og redusere et eventuelt kjølebehov. 

  Isolasjonstykkelse kan beregnes etter NS-EN 12828:2012+A1:2014 kapittel 4.8 og Tillegg C, eller likeverdig europeisk standard, for eksempel DS 452:2013. Det finnes beregningsprogrammer og tabeller som kan benyttes.

  Ved beregning av økonomisk optimal isolasjonstykkelse kan det tas hensyn til andre kostnader som følge av økt isolasjon, for eksempel tap av utnyttbart areal.

Endringshistorikk § 14-3