Byggteknisk forskrift (TEK17) med veiledning

Kapittel 9 Ytre miljø

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall og bygningsfraksjoner som må fjernes. Krav til miljøsaneringsbeskrivelse

(1) Ved gjennomføring av tiltak i eksisterende byggverk skal det foretas kartlegging av bygningsdeler, installasjoner og lignende som kan utgjøre farlig avfall etter avfallsforskriften. Det samme gjelder andre bygningsfraksjoner som avfallsforskriften stiller krav om å fjerne.

(2) For tiltak nevnt i § 9-6 første ledd bokstav b til d skal det utarbeides en egen miljøsaneringsbeskrivelse.

 • Veiledning til annet ledd

  Miljøsaneringsbeskrivelsen må utarbeides for hvert enkelt tiltak, på bakgrunn av en gjennomført miljøkartlegging. Den skal beskrive hvordan det farlige avfallet skal håndteres.

  Ansvar for utarbeiding, oppfølging og gjennomføring framgår av SAK10 §§ 12-2 til 12-4.

(3) Miljøsaneringsbeskrivelsen skal minst inneholde opplysninger om

a) hvem kartleggingen er utført av

b) dato for kartleggingen

c) byggeår og tidligere bruk, hvis dette er kjent

d) resultat av representative materialprøver og analyser

e) forekomsten og mengden av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, fordelt på type

f) plassering av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes i byggverket, angitt med bilde eller tegning der det kan være tvil

g) hvordan farlig avfall er identifisert gjennom merking, skilting eller andre tiltak

h) hvordan det farlige avfallet og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, er planlagt fjernet

i) hvor det farlige avfallet er planlagt levert

j) alle funn av farlig avfall og andre bygningsfraksjoner som må fjernes, sammenstilt i en tabell.

 • Veiledning til tredje ledd

  Miljøsaneringsbeskrivelsen skal beskrive at alt farlig avfall, samt elektronisk og elektrisk avfall (EE-avfall) skal sorteres ut før rivingen starter. Avfallet skal leveres til mottak som er godkjent av miljømyndighetene, jf. avfallsforskriften kapittel 11.

  Miljøsaneringsbeskrivelsen skal også omfatte andre bygningsfraksjoner som må fjernes etter avfallsforskriften kapittel 14A.

  Miljøkartleggingsrapporten vil i de fleste tilfeller ikke omfatte bokstavene g,h og i. Utførende er ansvarlig for at disse punktene gjennomføres.

  Mengdene avfall fra miljøsaneringsbeskrivelsene må fylles inn i avfallsplanen (jf. § 9-6).

  Før farlig avfall transporteres fra byggeplassen/kilden, må avfallsprodusenten fylle ut et deklarasjonsskjema, jf. avfallsforskriften kapittel 11.