Endringshistorikk TEK17

Veiledningen til byggteknisk forskrift endres ved regelendringer eller særskilt behov. Listen viser endringer som er gjort i veiledningen til TEK17 som trådte i kraft 1. juli 2017.

Sist endret 03.05.2021
 
Endret dato Bestemmelse Hva som er endret

01.05.21

§ 6-5. Frittliggende bygning

Forskriftsendring. Ny bestemmelse og veiledning.

30.04.21

§ 3-1. Dokumentasjon av byggevarer til byggverk

Forskriftsendring om dokumentasjon av byggevarer til byggverk. Se også nyhetsartikkel om endringen.

10.02.21

§ 7-3. Sikkerhet mot skred

NVE har gitt ut ny veileder for skred i bratt terreng og ny veileder for kvikkleire. Som følge av disse nye veilederne er det gjort tekstendringer i § 7-3. Lenker og henvisninger er oppdatert.

15.01.21

§ 12-3. Krav om heis i byggverk

Til annet ledd og tredje ledd bokstav b: Endringer i veiledningen som ble publisert 01.10.20 trekkes tilbake og erstattes av veiledningstekst slik den var før 01.10.20.

01.10.20

Hele veiledningen

Vi har gjort mindre endringer og presiseringer, samt oppdatert lenker og henvisninger til standarder og nettsider.

01.10.20

§ 1-3. Definisjoner

Til andre definisjoner: Definisjon av luminans er justert i samsvar med NS 11001:2018.

 

01.10.20

§ 2-1. Dokumentasjon for oppfyllelse av krav

Til tredje ledd: Presisering om nasjonale tillegg til standarder. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 8-10. Plassering av byggverk

Til første og annet ledd: Tydeliggjøring av hva som inngår i arkitektoniske, funksjonelle og visuelle kvaliteter. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 9-3. Forurensning i grunnen

Til bestemmelsen: Presisering om undersøkelse av natur- og miljøforhold.

01.10.20

§ 9-10. Utslippskrav til vedovner

Henvisning til veiledning fra Riksantikvaren om bruk av gamle vedovner.

01.10.20

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Til første ledd bokstav a: Siste setning i preakseptert ytelse nr. 1 c er fjernet. Setningen kan skape forvirring og anses unødvendig.

01.10.20

Kapittel 12 Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Til innledningen: Definisjon av luminans og justert i samsvar med NS 11001:2018.

01.10.20

§ 12-2. Krav om tilgjengelig boenhet

Til første ledd: Henvisning til definisjonen av inngangsplan er inkludert.

01.10.20

§ 12-3. Krav om heis i byggverk

Til første ledd: Presisering av hva en hovedløsning er.
Til annet ledd og tredje ledd: Justerte og nye figurer som viser hvor det er krav om heis og hvor det ikke er krav om heis.
Til tredje ledd bokstav b: Presisering av hva som regnes som inngangsparti for en boenhet.
Til fjerde ledd: Presisering av måleverdige plan.

01.10.20

§ 12-4. Inngangsparti

Til annet ledd bokstav d: Presisering om horisontalt felt utenfor hovedinngangsdøren.

01.10.20

§ 12-7. Krav til utforming av rom og annet

Til annet ledd bokstav d: Presisering om at det ikke er satt noen grense for hvor stor del av rommet som kan ha lavere høyde.

01.10.20

§ 12-9. Bad og toalett

Til første ledd: Presisering om unntak for kravene for bad og toalett.

01.10.20

§ 12-10. Bod og oppbevaringsplass

Til annet ledd: Presisering i preakseptert ytelse nr. 2 om atkomst til bod og oppbevaringsplass.

01.10.20

§ 12-13. Dør, port og lignende

Til bestemmelsen: Henvisning til § 1-2 for fritidsboliger er inkludert.

01.10.20

§ 12-14. Trapp

Til første ledd bokstav g: Presisering i preakseptert ytelse nr. 1 om inntrinn i trapp.
Til annet ledd bokstav b: Ny figur viser alternativ løsning med enkel håndløper i 0,8 meters høyde.
Til tredje ledd bokstav c: Presisering om mellomrepos.

01.10.20

§ 12-16. Rampe

Til annet ledd: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse om at kravet gjelder både når rampen er tørr og våt.
Til tredje ledd: Justert figur med tydeliggjøring av luminanskontrast.

 

01.10.20

§ 13-4. Termisk inneklima

Til første ledd: Noe utdatert tekst er fjernet. Se veiledningen slik den var før denne endringen (pdf).

01.10.20

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner

Til bestemmelsen: Revidert figur 1 som viser hva som regnes som våtsoner.
Til første ledd: Tydeliggjøring og supplering i teksten.
Til annet ledd bokstav b: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 1b om krav til trinnfri dusjsone.
Til annet ledd bokstav c: Presisering og tydeliggjøring i veiledningen og i preakseptert ytelse nr. 1b.
Til tredje ledd bokstav c: Presisering i preakseptert ytelse nr. 1 om innebygde sisterner.

01.10.20

§ 14-2. Krav til energieffektivitet

Til første ledd: Nytt avsnitt om tilpasning av bygningskategori når gjeldende kategorier ikke passer.
Til fjerde ledd: Nytt avsnitt om bruk av standard ved tiltak på eksisterende bygg.

01.10.20

§ 14-4. Krav til løsninger for energiforsyning

Til annet ledd: Presisering av arealgrense 

01.10.20

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Til annet og tredje ledd: Presisering av arealgrense og definisjon av fritidsbolig som småhus.
Til fjerde ledd: Presisering av definisjonen på laft.

01.10.20

§ 15-5. Innvendig vanninstallasjon

Til fjerde ledd: Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 1. Tydeliggjøring i preakseptert ytelse nr. 2 om montering av automatisk lekkasjestopper.

01.10.19

Hele veiledningen

 

Henvisninger er gjennomgått og oppdatert der det har vært aktuelt (til standarder, nettsider og lignende)

01.10.19

§ 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

Til annet ledd bokstav e: Presisering av krav i forskrift om brannforebygging er lagt til.

01.10.19

§ 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Fotnote til tabell 3 i § 11-12 er fjernet som følge av henvisning til NS 3960:2019

27.06.19

Kapittel 5 Grad av utnytting og kapittel 6 Beregnings- og måleregler

Redigert veiledning lagt inn i begge kapitler

 

14.12.18

§ 12-17. Vindu og andre glassfelt

Redaksjonell endring i preakseptert ytelse 2a

13.06.18

§ 1-2. Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak

Veiledning til nytt niende ledd

 

15.01.18

 

§ 13-15. Våtrom og rom med vanninstallasjoner. Annet ledd

Endring i preakseptert ytelse 1b om oppkant.

 

01.01.18

 

 

 

 

§ 14-3. Minimumskrav til energieffektivitet

 

§ 14-5. Unntak og krav til særskilte tiltak

Forskriftsendring om omfordeling for laftede bygninger. Se også nyhetsartikkel om endringen.

 

 

 

12.12.17

 

 

§ 15-8. Utvendig avløpsanlegg med ledningsnett. Overvann og drensvann

 

Veiledningen til første ledd om mulighet for å fravike dimensjoneringsbegrensningen etter plan- og bygningsloven fjernet.

 

01.12.17

§ 11-4. Bæreevne og stabilitet

Begrepet "oppforet tak" er erstattet med "uten loft" i tredje ledd, preakseptert ytelse nr. 6

15.11.17

 

§ 13-4. Termisk inneklima

 

Preaksepterte ytelser oppheves. Veiledningsteksten erstattes med veiledningsteksten fra TEK10.

15.09.17

 

§ 13-7 annet ledd

 

Fjernet veiledning om bruk av 2,0 prosent dagslysfaktor kun for oppholdssone.

 

11.09.17

 

§ 11-10 første ledd

 

Endret referanse til nummerering i preakseptert ytelse nr. 4

30.08.17

 

§ 11-12 første ledd bokstav a

 

Endring i preakseptert ytelse om sprinkling av åpne balkonger

 

24.08.17 § 12-6 sjette ledd bokstav c Presisering av preakseptert ytelse nr. 2

Endringshistorikk også i veiledningen

Alle endringer loggføres fortløpende under hver enkelt bestemmelse i byggteknisk forskrift.

Her finner du også en pdf-versjon av veiledningen slik den var før endringen.