1. Innledning

På vegne av Kommunal- og distriktsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet med dette på høring forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-2 og 7-4.

Sist endret 22.11.2022

Formålet med høringsforslaget er å tilrettelegge for å opprettholde verdiskaping, utvikling og levedyktige lokalsamfunn i fareområder, samtidig som personsikkerheten er ivaretatt. De foreslåtte endringene vil bidra til at regelverket i større grad samsvarer med intensjonen i plan- og bygningsloven (pbl.) om tilrettelegging for en fornuftig og forsvarlig samfunnsutvikling.

Det er nødvendig med et regelverk som balanserer personsikkerhet og utvikling i lokalsamfunn på en god måte. Målet er å få på plass regler for sikkerhet mot naturfarer som både tar hensyn til ny kunnskap, og som er mer risikobaserte. Dette høringsnotatet er andre ledd i arbeidet med å gjennomgå kravene til sikkerhet mot naturfarer i pbl. og TEK17.

Første ledd i arbeidet var et forslag som ble sendt på høring 27. juni 2022, om endringer i reglene for sikkerhet mot skred TEK17 §§ 7-3 og 7-4. Her ble det foreslått å:

  • fjerne koblingen til storulykkeforskriften i kravene til sikkerhet mot skred
  • åpne for utbygging også i områder som er omfattet av periodisk overvåking
  • innføre unntak for plassering av midlertidige bygg i tilknytning til bygge- og anleggstomt

På bakgrunn av høringssvarene ble de foreslåtte endringene vedtatt, og disse trådte i kraft 1. september 2022.

Noe informasjon fra forrige høringsnotat er gjengitt ordrett eller i bearbeidet form her for å ivareta helheten i høringsnotatet.

Svar på høringen

Høringssvar sendes på e-post til Direktoratet for byggkvalitet:
[email protected]
Merk e-posten 22/7801.

Høringfristen er 13. januar 2023