2. Høringsnotatets hovedinnhold

1. Innledning 3. Bakgrunn

TEK17 § 7-4 åpner på visse vilkår for at det kan bygges i områder utsatt for flodbølge som følge av fjellskred, selv om videre utbygging kan føre til økt risiko for materielle tap. Forutsetningen er at hensynet til liv og helse er ivaretatt.

Sist endret 22.11.2022

Departementet foreslår for det første et nytt andre ledd som åpner for en forenklet prosedyre for å tillate utbygging der sannsynligheten for fjellskred eller flodbølge som følge av fjellskred er 1/5000 eller mindre per år. Dagens krav gjelder likt for områder med høy og lav risiko. Forslaget skal sørge for at kravene i større grad er tilpasset risikoen i det aktuelle området.

For det andre foreslår departementet å utvide unntaksbestemmelsen til også å omfatte primærvirkninger av fjellskred. Det vil si områder som rammes direkte av skred, og ikke bare indirekte gjennom flodbølge som følger skredet. Personsikkerheten er ivaretatt like godt i fjellskredets primære faresone som i flodbølgeutsatte områder, og det bør derfor åpnes for utvikling.

For det tredje foreslår departementet at storulykkevirksomheter, det vil si virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, ikke skal være underlagt totalforbud mot plassering i flomutsatte områder etter TEK17 § 7-2 første ledd. Storulykkevirksomheter er underlagt annet regelverk som skal ivareta hensynet til sikkerhet. Departementet foreslår også å avgrense forbudet i § 7-2 første ledd til bygninger som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap, og å åpne for at kravet også kan oppfylles med sikringstiltak. TEK17 skal ikke hindre plasseringen av bygg i flomutsatte områder der det er gjort en risikovurdering som viser at plasseringen vil være forsvarlig. Forslaget speiler endringene som har blitt gjennomført for kravene til sikkerhet ved skred i § 7-3 første ledd.

I sum vil forslagene sikre et regelverk som tar høyde for ny kunnskap, er bedre tilpasset områder som er utsatt for ulik risiko, og fjerne unødvendig strenge hindringer som i dag gjelder for flere kommuner. Forslagene er ventet å være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Svar på høringen

Høringssvar sendes på e-post til Direktoratet for byggkvalitet:
[email protected]
Merk e-posten 22/7801.

Høringfristen er 13. januar 2023