6.1 Departementets forslag til endringer

TEK17 § 7-2 første ledd skal lyde:

(1) Byggverk som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap og krisehåndtering skal ikke plasseres i flomutsatt område, dersom konsekvensen av flom vil føre til at beredskapen svekkes.

6.2 Nærmere om forslaget

Departementet foreslår å endre første ledd for å tydeliggjøre at denne er avgrenset til å gjelde for byggverk som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap og krisehåndtering. Formålet med særlige restriksjoner for nasjonale og regionale beredskapsinstitusjoner, er å sikre at disse kan være operative dersom en alvorlig hendelse inntreffer. Etter forslaget vil det være mulig å oppføre eller utvide for eksempel et regionsykehus, under forutsetning av det er mulig å gjennomføre sikringstiltak som innebærer at beredskapen ikke svekkes. Departementet mener at dette i større grad vil ivareta det som er formålet med bestemmelsen.  

Forslaget er sammenfallende med endringen som vedtatt for § 7-3 første ledd, som trådte i kraft 1. september 2022. Slik forslaget er utformet vil det ikke lenger være en kobling mellom TEK17 § 7-2 og virksomheter omfattet av storulykkeforskriften. For storulykkevirksomheter innebærer forslaget at det åpnes for å gjennomføre en konkret risikovurdering av denne type byggverk i stedet for at det skal være et absolutt forbud uavhengig av risikoen som byggverkene utgjør.

Ved å presisere første ledd og fjerne koblingen til storulykkeforskriften, vil det gi et mer risikobasert og fleksibelt regelverk.  

Hensikten har vært å oppnå et mer risikobasert regelverk, der § 7-2 første ledd skal sikre at flom ikke medfører uakseptable konsekvenser. Departementet har vurdert ulike løsninger for å oppnå dette. Derfor foreslås det å avgrense bestemmelsen til kun å gjelde byggverk som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap og krisehåndtering, og å åpne for plassering i flomfarlig område så lenge sikringstiltak sørger for at beredskapen ikke svekkes ved et eventuelt skred.

Et mulig alternativ er å videreføre et totalforbud mot plassering i flomfarlige områder av bygg som faller inn under første ledd. Det har tidligere vært lagt til grunn at et slikt forbud som ikke åpner for sikringstiltak, er nødvendig for å unngå store følgeskader av skred. Departementet kan ikke lenger se at det er grunnlag for et slikt totalforbud. At det skal være forbud mot plassering av et byggverk når det klart kan dokumenteres at sikringstiltak sikrer at en eventuell flom ikke vil påvirke byggverkets funksjon, fremstår som urimelig. Departementet mener derfor at det i tillegg til å avgrense bestemmelsen, er nødvendig å åpne for sikringstiltak.

Et annet alternativ som har blitt vurdert, er å flytte henvisningen til byggverk for storulykkevirksomheter til § 7-2 andre ledd som byggverk i eksempelvis sikkerhetsklasse F3. Etter departements vurdering tilsier argumentene for å fjerne henvisningen til storulykkeforskriften fra § 7-2 første ledd også at henvisningen heller ikke bør fremkomme i § 7-2 andre ledd. Storulykkevirksomheter er ikke en homogen gruppe, og byggverkene til den enkelte storulykkevirksomhet vil medføre varierende risiko. Sikkerheten er ivaretatt i annet regelverk. Det derfor heller ikke grunnlag for å behandle dem alle som tiltak i sikkerhetsklasse F3 uten en konkret vurdering.

Svar på høringen

Høringssvar sendes på e-post til Direktoratet for byggkvalitet:
[email protected]
Merk e-posten 22/7801.

Høringfristen er 13. januar 2023