Forslag til endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 og § 7-4

1. Innledning

Høringsbrev – Forslag til endringer i byggteknisk forskrift - Krav til sikkerhet mot flom og skred

Sist endret 22.11.2022

På oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om endringer av byggteknisk forskrift (TEK17).

De foreslåtte endringene gjelder TEK17 §§ 7-2 Sikkerhet mot flom og 7-4 Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred. De foreslåtte endringene inngår i et pågående arbeid med å gjennomgå kravene til sikkerhet mot naturfarer i plan- og bygningsloven og TEK17.

Departementet foreslår for det første et nytt andre ledd i TEK17 § 7-4 som åpner for en forenklet prosedyre for å kunne tillate utbygging der sannsynligheten for fjellskred eller flodbølge som følge av fjellskred er 1/5000 eller mindre per år.

For det andre foreslås det å utvide unntaksbestemmelsen i TEK17 § 7-4 til også å omfatte primærvirkninger av fjellskred. Det vil si områder som rammes direkte av skred, og ikke bare indirekte gjennom flodbølge som følger skredet.

For det tredje foreslås det at storulykkevirksomheter, det vil si virksomheter som håndterer farlige kjemikalier, ikke skal være underlagt totalforbud mot plassering i flomutsatte områder etter TEK17 § 7-2 første ledd. Det foreslås også å avgrense forbudet i § 7-2 første ledd til bygninger som er avgjørende for nasjonal eller regional beredskap, og å åpne for at kravet også kan oppfylles med sikringstiltak.

Gjennomføring av høringen

Høringssvar sendes på e-post til Direktoratet for byggkvalitet: [email protected] Merk e-posten 22/7801.

Alle som ønsker kan sende inn høringsuttalelse, selv om de ikke står oppført i adresselisten.

Høringsfrist

Høringsfristen er 13. januar 2023

I henhold til utredningsinstruksen punkt 3.3 skal høringsfristen normalt være tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringsforslaget er avgrenset til å gjelde mindre endringer i to bestemmelser i TEK17. De foreslåtte endringene vil bidra til å sikre et regelverk som tar høyde for ny kunnskap, er bedre tilpasset områder som er utsatt for ulik risiko, og fjerne unødvendig strenge hindringer som i dag gjelder for flere kommuner, og således av stor betydning for å kunne opprettholde levedyktige lokalsamfunn. Departementet mener derfor det samlet sett er forsvarlig å sette høringsfristen til 7 uker.

Eventuelle spørsmål til forslagene kan sendes på epost til Kommunal- og distriktsdepartementet ved rådgiver Sebastian Stene Law.

Med hilsen

Mariann Jodis Blomli (e.f.)
avdelingsdirektør

Sebastian Stene Law
rådgiver

Svar på høringen

Høringssvar sendes på e-post til Direktoratet for byggkvalitet:
[email protected]
Merk e-posten 22/7801.

Høringfristen er 13. januar 2023