Forslag til endringer byggteknisk forskrift § 7-2 m.m. om sikkerhet for overvann

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet ut på høring forslag om nye regler om overvannshåndtering i byggteknisk forskrift (TEK17). Forslag vil også føre til endringer i veiledningen til byggesaksforskriften (SAK10).

Sist endret 02.03.2020

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § 7-2 m.m om sikkerhet for overvann

Status: Til behandling
Høringsfrist: 29.06.2020
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 18/4777

   

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10). Høringsforslaget følger opp NOU 2015:16 Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs.

  Den viktigste endringen i høringsnotatet er at aktsomhetsnivået for overvann settes likt dagens bestemmelse om sikkerhet mot flom (TEK17 § 7-2). Høringsforslaget inneholder også noen andre mindre endringer i TEK17 og SAK10 for å tydeliggjøre ansvaret for håndtering av overvann og hvilke opplysninger som skal gis kommunen i en byggesøknad.

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes primært mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Vi ber høringsinstansene videreformidle høringen til relevante underliggende virksomheter som ikke er på høringslisten. Vi vil særlig oppfordre kommuner som har interkommunale selskap med oppgaver som vann- og avløp eller brannsikkerhet å videreformidle høringen til disse virksomhetene.

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 02.06.2020.

  Endringene i dette høringsforslaget må sees i sammenheng med endringsforslag til plan- og bygningsloven § 28-9 sendt på høring fra Kommunal og moderniseringsdepartementet 02.03.2020. Høringen er tilgjengelig på regjeringens høringssider.

  Det kan også være nyttig å se endringene i sammenheng med endringer i forurensningsloven og vass- og avløpsanleggslova for bedre overvannshåndtering som er tilgjengelig på Miljødirektoratets høringssider.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved Bjørn Are Wigtil eller Einar Flaa.

  Med hilsen

  Per-Arne Horne
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar og -instanser

  Høringssvar

  Høringsinstanser

  Administrativt forskningsfond
  Advokatforeningen
  Akademikernes Fellesorganisasjon
  Alpinanleggenes Landsforening
  AOF Norge
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asplan Viak AS
  Asker og Bærum Boligbyggelag
  Avfall Norge
  Bane NOR
  Bane NOR Eiendom
  Bedriftsforbundet
  Bergen Huseierforening
  Betongelementforeningen
  Bioforsk Jord og Miljø
  Bjerknessenteret for klimaforskning
  Block Watne
  Boligbyggelaget USBL
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Brødrene Dahl AS
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Chr. Michelsens institutt
  Cicero Senter for klimaforskning
  Civitas AS
  Cowi AS
  Deltasenteret
  Den Polytekniske Forening
  Det norske skogselskap
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
  Drivkraft Norge
  Econa
  Eiendomsspar AS
  EL & IT-Forbundet
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energi Norge
  Energigass Norge
  Enova SF
  ENSI
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Erichsen & Horgen
  FAFO
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Flexit
  Forbrukerrådet
  Forbrukertilsynet
  Forbrukertvistutvalget
  Forening for tekniske systemintegratorer
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarets ingeniørhøgskole
  Forsvarsbygg
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Forum for utvikling og miljø
  Framtiden i våre hender
  Fridtjof Nansens Institutt
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  FutureBuilt
  Gaia Arkitekter
  Gasnor
  GeoForum
  GK Norge
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Greenpeace Norge
  Grønn Byggallianse
  Hafslund
  Handelshøyskolen BI
  Heisleverandørenes Landsforening
  Heismontørenes fagforening
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Nord RHF
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Helse Sør-Øst HF
  Helse Vest HF
  Helsedirektoratet
  Hjellnes Consult
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Husleietvistutvalget - Bergen
  Husleietvistutvalget - Oslo
  Husleietvistutvalget - Trondheim
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  OsloMet
  Universitetet i Sørøst-Norge
  Høgskolen i Østfold
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Hørselshemmedes Landsforbund
  Høyskolen Kristiania
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Inspecta AS
  Institutt for samfunnsforskning
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Jadarhus
  Jensen & Skodvin Arkitekter AS
  JM Norge AS
  Juss-Buss
  Justervesenet
  Jøtul AS
  Kartverket
  Konkurransetilsynet
  Kontrollrådet for betongprodukter
  KS
  Kystdirektoratet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Leieboerforeningen
  LUKS
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mattilsynet
  Mentor Energi
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Meteorologisk institutt
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Multiconsult AS
  Narud Stokke Wiik
  Nasjonalbiblioteket
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Natur og Ungdom
  Naturvernforbundet
  Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
  Nilan Norge AS
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges arktiske studentsamskipnad
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Blindeforbund
  Norges Bonde- og småbrukarlag
  Norges Bondelag
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Handelshøyskole
  Norges Handikapforbund
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges Juristforbund
  Norges Kvinne- og Familieforbund
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Norges Miljøvernforbund
  Norges miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norgips Norge AS
  Norima
  Norsk Akkreditering
  Norsk Anleggsgartnermesterlag
  Norsk Bergindustri
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk Ergoterapeutforbund
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  Norsk forening mot støy
  Norsk Form
  Norsk Heiskontroll
  Norsk Huseierforening
  Norsk hydrologiråd
  Norsk Industri
  Norsk institutt for bioøkonomi
  Norsk institutt for by- og regionforskning
  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
  Norsk institutt for luftforskning
  Norsk institutt for naturforskning
  Norsk institutt for skog og landskap
  Norsk Institutt for vannforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk Laft
  Norsk Landbruksrådgiving HMS
  Norsk Landbrukssamvirke
  Norsk naturskadepool
  Norsk olje og gass
  Norsk Pensjonistforbund
  Norsk Polarinstitutt
  Norsk Rådmannsforum
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk vannforening
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk Vann
  Norsk vindenergiforening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  Norske Reindriftssamers Landsforbund
  Norske Rørgrossisters forening
  Norske Samers Riksforbund
  Norske trevarer
  NOVA
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  Næringsmiddelbedriftenes Landsforening
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  OPAK A/S
  ORAS as
  PEAB Norge
  Pensjonistforbundet
  Rambøll
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Reiselivsbedriftenes Landsforening
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
  Sametinget
  Selvaag Bolig AS
  SINTEF Byggforsk
  SINTEF Energiforskning
  Sivilombudsmannen
  Skanska Norge
  Standard Norge
  Statens helsetilsyn
  Statens jernbanetilsyn
  Statens kartverk
  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
  Statens seniorråd
  Statens strålevern
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statkraft
  Statnett
  Statsbygg
  Statsskog
  Stein Hamre Arkitekter AS
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Student i Nord
  Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
  Studentsamskipnaden for Sunnmøre
  Studentsamskipnaden i Agder
  Studentsamskipnaden i Bergen
  Studentsamskipnaden i Hedmark
  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
  Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
  Studentsamskipnaden i Stavanger
  Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
  Studentsamskipnaden i Trondheim
  Studentsamskipnaden i Ås
  Studieforbundet Folkeuniversitetet
  Svanemerket
  Sweco
  Sykehusbygg HF
  Sysselmannen på Svalbard
  Teknisk ukeblad
  Tekniske foreningers servicekontor
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Teknologisk institutt
  TKS Heis AS
  Transportøkonomisk Institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Uloba AS
  Undervisningsbygg Oslo
  Unge funksjonshemmede
  Unio
  UniResearch
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
  Utenriksdepartementet
  VA- og VVS produsentene
  Veidekke ASA
  Veiledningsinstituttet i Nord-Norge
  Velferdstinget Bergen
  Velferdstinget Oslo og Akershus
  Velferdstinget Stavanger
  Velferdstinget Trondheim
  Vellenes Fellesorganisasjon
  Velux Norge AS
  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
  Verdens Naturfond
  Verdens naturfond
  Vestlandsforskning
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
  Østlandsforskning
  Longyearbyen lokalstyre

  Alle departementer, fylkesmannsembeter, fylkeskommuner og kommuner.