Høringsinstanser

Høringsinstanser for høring på forslag til endringer i byggteknisk forskrift - energikrav til bygg med laftede yttervegger.

Sist endret 11.10.2017

Høringsbrev og høringsnotat er sendt til instansene på listen under og er i tillegg  åpen for alle som ønsker å sende inn høringssvar:

Departementene

Fylkesmennene

Fylkeskommunene

Kommunene

Advokatforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arkitektbedriftene i Norge
Arkitektenes Fagforbund
Bedriftsforbundet
BoligMentoren - Norges Huseierforbund
Boligprodusentenes Forening
Byggenæringens Landsforening
Byggmesterforbundet
Byggvareindustriens
Forening Det norske skogselskap
Direktoratet for forvaltning og IKT
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Energi Norge
Enova SF
Finans Norge
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
Forsvarsbygg
Fortidsminneforeningen
Forum for plan- og bygningsrett
Gaia Arkitekter
Glass og Fasadeforeningen
Grønn Byggallianse
Helsedirektoratet
Hovedorganisasjonen Virke
Husbanken
Huseiernes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Landbruksdirektoratet
Landsorganisasjonen i Norge
Miljødirektoratet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NKF-byggesak
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Bygg- og eiendomsforening
Norges Byggmesterforbund
Norges Hytteforbund
Norsk Huseierforening
Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
Norsk Laft
Norsk Treteknisk Institutt
Norsk trevare
Norske Arkitekters Landsforbund
Norske Trevarefabrikkers Landsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksantikvaren
Rådgivende ingeniørers forening
Sametinget
SINTEF Byggforsk
Standard Norge
Statsbygg
Statsskog
Svanemerket
Teknisk-naturvitenskapelig forening
Treindustrien
Turistforeningen
Universitetet for miljø- og biovitenskap