Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2 om mikrohus

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften. Endringene tilrettelegger for enklere oppføring av mikrohus til boligformål.

Sist endret 09.06.2021

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2, 1-3 og 12-7 og byggesaksforskriften §§ 3-1 og 14-2

Status: Til behandling
Høringsfrist: 09.09.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref: 21/2257

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endringer i byggteknisk forskrift og byggesaksforskriften.

  Høringsforslaget tar sikte på å gi forenklede regler i byggteknisk forskrift (TEK17) og byggesaksforskriften (SAK10) for mikrohus. Formålet er at det skal bli enklere å oppføre slike hus samt at det gis en tydelig definisjon i forskriften av mikrohus. Forslaget omfatter mikrohus som skal benyttes til boligformål, enten det er fast fundamentert i grunnen, står på hjul eller på tilhenger. Skal et hus eller en vogn benyttes som permanent bolig, må den oppfylle kravene til bolig i TEK17. Gjennom høringen foreslår vi at de forenklede reglene gjelder for frittliggende mikrohus til boligformål, med et maksimalt bruksareal på inntil 30 m2.

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes primært mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 09.09.2021.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved Brit Roald.

  Med hilsen

  Per Arne Horne
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar og -instanser

  Høringssvar

  Høringsinstanser

  Abelia as
  Advokatforeningen
  Akademikerne
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asker og Bærum Boligbyggelag
  Asplan Viak AS
  Barne- og likestillingsdepartementet
  Bergen Huseierforening
  Bjerknessenteret for klimaforskning
  Block Watne
  Boligbyggelaget USBL
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligpartner
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Cicero Senter for klimaforskning
  Civitas AS
  Cowi AS
  Deltasenteret
  Den Polytekniske Forening
  Det norske skogselskap
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  DNT Oslo og Omegn
  Enkelrum
  Enova SF
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Erichsen & Horgen
  FAFO
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Flexit
  Forbrukerrådet
  Forbrukertilsynet
  Forbrukertvistutvalget
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarsbygg
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Framtiden i våre hender
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  FutureBuilt
  Gaia Arkitekter
  GeoForum
  GK Norge
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Greenpeace Norge
  Grønn Byggallianse
  Hafslund
  Handelshøyskolen BI
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Helsedirektoratet
  Hjellnes Consult
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Østfold
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Hørselhemmedes Landsforbund
  Høyskolen Kristiania
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Institutt for samfunnsforskning
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Jadarhus
  Jensen & Skodvin Arkitekter AS
  JM Norge AS
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Kartverket
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Konkurransetilsynet
  KS
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Kystdirektoratet
  Landbruks- og matdepartementet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Leieboerforeningen
  Mario´s tiny houses
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Meteorologisk institutt
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Moysand Camping
  Multiconsult AS
  Narud Stokke Wiik
  Natur og Ungdom
  Naturvernforbundet
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges Blindeforbund
  Norges Bonde- og småbrukarlag
  Norges Bondelag
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Handikapforbund
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges Juristforbund
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Norges Miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norgips Norge AS
  Norsk Akkreditering
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk forening mot støy
  Norsk Form
  Norsk Huseierforening
  Norsk Industri
  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
  Norsk institutt for luftforskning
  Norsk institutt for naturforskning
  Norsk institutt for skog og landskap
  Norsk Institutt for vannforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk Laft
  Norsk Landbrukssamvirke
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske mikrohus
  Norske trevarer
  NOVA
  NTNU Høgskolen i Ålesund
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  OPAK A/S
  ORAS as
  OsloMet – storbyuniversitetet
  PEAB Norge
  Rambøll
  Raunahus
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
  Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
  Samferdselsdepartementet
  Selvaag Bolig AS
  SINTEF Byggforsk
  SINTEF Energiforskning
  Sivilombudsmannen
  Skanska Norge
  SMB (tidligere Bedriftsforbundet)
  Standard Norge
  Statens kartverk
  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statkraft
  Statnett
  Statsbygg
  Statsforvalteren i Agder
  Statsforvalteren i Innlandet
  Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  Statsforvalteren i Nordland
  Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Statsforvalteren i Rogaland
  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Statsforvalteren i Vestland
  Statsministerens kontor
  Statsskog
  Stebo Husvogner
  Stein Hamre Arkitekter AS
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Student i Nord
  Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
  Studentsamskipnaden for Sunnmøre
  Studentsamskipnaden i Agder
  Studentsamskipnaden i Bergen
  Studentsamskipnaden i Hedmark
  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
  Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
  Studentsamskipnaden i Stavanger
  Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
  Studentsamskipnaden i Trondheim
  Studentsamskipnaden i Ås
  Svanemerket
  Sweco
  Teknisk ukeblad
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Tekniske foreningers servicekontor
  Transportøkonomisk Institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Undervisningsbygg Oslo
  Unge funksjonshemmede
  UniResearch
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Sørøst-Norge
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
  Utenriksdepartementet
  VA- og VVS produsentene
  Veidekke ASA
  Verdens naturfond
  Vestfold Minihus
  Vestlandsforskning
  Østlandsforskning