Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17).

Sist endret 11.01.2021

Forslag til endringer i byggteknisk forskrift §§ 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg. Klargjøring av føringsveier for ledninger, kabler og skinnepakker for lading av elbiler i bygg

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 05.03.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref: 20/4377

  Forslag til endringer i byggteknisk forskrift § § 1-2 og 8-8 om ladeklare bygg: Klargjøring av føringsveier for ledninger, kabler og skinnepakker for lading av elbiler i bygg

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK17).

  Høringsforslaget tar sikte på å sikre at byggverk, ved nybygging eller hovedombygging, blir klargjort for å kunne montere elektrisk anlegg for lading av elbiler uten å måtte gjøre konstruksjonsmessige tilpasninger ved senere montering av anlegget.

  Direktoratet foreslår å innføre et nytt krav om at byggverk med plass for parkering av personbiler og varebiler med totalvekt mindre enn 3 500 kg skal klargjøres med føringsveier for elektrisk infrastruktur for ladeanlegg av elbiler. Kravet gjelder for byggverk som oppføres eller gjennomgår hovedombygging der det er stilt krav om parkering i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Formålet er å tilrettelegge for elbillading og sikre at det blir gjort på et tidspunkt som medfører minst mulig kostnader og tidsforbruk.

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes primært mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 05.03.2021.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved Knut Helge Sandli eller Brit Roald.

  Med hilsen

  Per Arne Horne
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar- og instanser

  Høringssvar

  Høringsinstanser

  ABC Energikonsult as
  Abelia as
  Advokatforeningen
  Agder Energi
  Akademikerne
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asker og Bærum Boligbyggelag
  Asplan Viak AS
  Bane NOR
  Bane NOR Eiendom
  Barne- og likestillingsdepartementet
  Bedriftsforbundet
  Bergen Huseierforening
  Betongelementforeningen
  Bjerknessenteret for klimaforskning
  Block Watne
  Boligbyggelaget USBL
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Brødrene Dahl AS
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggvareindustriens Forening
  Chr. Michelsens institutt
  Cicero Senter for klimaforskning
  Civitas AS
  Cowi AS
  Deltasenteret
  Den Polytekniske Forening
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  Eiendom Norge
  Eiendomsspar AS
  EL & IT-Forbundet
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energi Norge
  Enova SF
  ENSI
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Erichsen & Horgen
  FAFO
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Forbrukerrådet
  Forbrukertilsynet
  Forbrukertvistutvalget
  Forening for tekniske systemintegratorer
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarsbygg
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Framtiden i våre hender
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  FutureBuilt
  Gaia Arkitekter
  GeoForum
  GK Norge
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Greenpeace Norge
  Grønn Byggallianse
  Hafslund
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Hjellnes Consult
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Østfold
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Høyskolen Kristiania
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Inspecta AS
  Institutt for samfunnsforskning
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Jadarhus
  Jensen & Skodvin Arkitekter AS
  JM Norge AS
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Konkurransetilsynet
  Kontrollrådet for betongprodukter
  KS
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Kystdirektoratet
  Landbruks- og matdepartementet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Leieboerforeningen
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mentor Energi
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Multiconsult AS
  Narud Stokke Wiik
  Natur og Ungdom
  Naturvernforbundet
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges Juristforbund
  Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
  Norges Miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norgips Norge AS
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk elbilforening
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Huseierforening
  Norsk Industri
  Norsk institutt for by- og regionsforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  NOVA
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  OPAK A/S
  OsloMet – storbyuniversitetet
  PEAB Norge
  Rambøll
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rådgivende ingeniørers forening
  Sametinget
  Samferdselsdepartementet
  Selvaag Bolig AS
  SINTEF Byggforsk
  SINTEF Energiforskning
  Sivilombudsmannen
  Skanska Norge
  Standard Norge
  Statens kartverk
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statkraft
  Statnett
  Statsbygg
  Statsforvalteren i Agder
  Statsforvalteren i Innlandet
  Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  Statsforvalteren i Nordland
  Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Statsforvalteren i Rogaland
  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Statsforvalteren i Vestland
  Statsministerens kontor
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Svanemerket
  Sweco
  Sykehusbygg HF
  Teknisk ukeblad
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Tekniske foreningers servicekontor
  Teknologisk institutt
  Transportøkonomisk Institutt
  Undervisningsbygg Oslo
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Sørøst-Norge
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
  Utenriksdepartementet
  Veidekke ASA
  Verdens naturfond
  Vestlandsforskning
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
  Østlandsforskning

  Kommunene og fylkeskommunene