Forslag til endringer i TEK17 § 9-7

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag om mindre endringer i TEK17 § 9-7 på høring.

Sist endret 07.03.2018

Forslag til endringer i TEK17 § 9-7. Kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 01.06.2018
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 17/9601

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet forslag om mindre endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) § 9-7 på høring. Øvrige bestemmelser i kapittel 9 er ikke på høring.

  Høringsforslaget innebærer en samordning av kartleggingsplikten i TEK17 § 9-7 med forslag til nytt kapittel om betong- og teglavfall i avfallsforskriften. Miljødirektoratet har på høring et nytt kapittel i avfallsforskriften som skal ivareta forsvarlig gjenvinning av lite forurenset betong- og teglavfall, samt fjerning og destruksjon av avfall som inneholder høye konsentrasjoner av PCB. Endringsforslaget i avfallsforskriften forutsetter at aktørene innfører rutiner for å identifisere denne type forurensede bygningselementer.

  Siden det allerede foreligger en kartleggingsplikt i TEK17 § 9-7, foreslås det å harmonisere § 9-7 slik at bestemmelsen også omfatter det nye kapittelet om betong- og teglavfall i avfallsforskriften. De foreslåtte endringene i § 9-7 er en vesentlig forutsetning for at nytt kapittel om betong- og teglavfall i avfallsforskriften skal fungere etter sin hensikt.

  Høringsdokumentene er tilgjengelige på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes fortrinnsvis mottatt elektronisk gjennom direktoratets høringsløsning. Alle som ønsker det kan uttale seg om forslaget, selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser. Eventuelle merknader til høringsforslaget må være mottatt av Direktoratet for byggkvalitet innen 1. juni 2018.

  Spørsmål til høringen kan rettes til seniorrådgiver Kristin Sletbak-Larsen ([email protected], tlf. 452 75 110) eller senioringeniør Inger Grethe England ([email protected], tlf. 452 73 784).

   

  Med hilsen

  Morten Lie
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar

Se også nyhetsmeldingen om høringen