Ombruk av byggevarer

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

Sist endret 09.09.2021

Ombruk av byggevarer

Status: På høring
Høringsfrist: 09.11.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 21/6344

  Høringsbrev - ombruk av byggevarer

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer. 

  DiBK foreslår en endring i DOK § 9 som angir virkeområdet for DOK kapittel III Krav til byggevarer som ikke er CE-merket. Endringen vil innebære et unntak fra kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer. 

  Den foreslåtte endringen vil kunne bidra til å redusere de hindringene for ombruk, som følger av kravene til produktdokumentasjon. Det vil kunne gi økte insentiver til omsetning av ombrukte byggevarer. Forslaget vil dermed kunne føre til økt ombruk av byggevarer i byggverk, og klima- og miljøkonsekvensene vil normalt bli positive. 

  I tillegg til det fremlagte forslaget, ønsker DiBK innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer. 

  Gjennomføring av høringen

  Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på̊ direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning.

  Alle som ønsker kan sende inn høringsuttalelse, selv om de ikke står oppført i adresselisten.

  Høringsfrist

  Høringsfristen er 9. november 2021.

  Spørsmål til høringen kan rettes til avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen og seniorrådgiver Mailen Vangsnes. 

  Vennlig hilsen

  Per-Arne Horne
  direktør

  Hanne Kofstadmoen 
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringsinstanser

  Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Arkitektbedriftene i Norge

  Arkitektenes Fagforbund

  Barne- og familiedepartementet

  Betongelementforeningen

  Bioforsk Jord og Miljø

  Boligbyggelaget USBL

  Boligprodusentenes Forening

  Brannfaglig fellesorganisasjon

  Byggemiljø

  Byggenæringens Landsforening

  Byggmesterforbundet

  Byggvareindustriens Forening

  Deltasenteret

  Det norske Veritas

  Direktoratet for arbeidstilsynet

  Direktoratet for forvaltning og IKT

  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

  Energi Norge

  Enova SF

  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

  Finans Norge

  Finansdepartementet

  Forbrukerrådet

  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd

  Forsvarsbygg

  Forsvarsdepartementet

  Fortidsminneforeningen

  Forum for plan- og bygningsrett

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  GeoForum

  Glass og Fasadeforeningen

  Grønn Byggallianse

  Heisleverandørenes Landsforening

  Heismontørenes fagforening

  Helse- og omsorgsdepartementet

  Helsedirektoratet

  Hovedorganisasjonen Virke

  Husbanken

  Huseiernes Landsforbund

  Hørselhemmedes Landsforbund

  Isolasjonsprodusentenes forening

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Klima- og miljødepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konkurransetilsynet

  Kontrollrådet for betongprodukter

  KS

  Kulturdepartementet

  Kunnskapsdepartementet

  Kystdirektoratet

  Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet

  Landsorganisasjonen i Norge

  Leieboerforeningen

  Maskinentreprenørenes Forbund

  Mattilsynet

  Mesterbrevnemnda

  Miljødirektoratet

  Nasjonalbiblioteket

  Nasjonalt folkehelseinstitutt

  NKF-byggesak

  Norges arktiske studentsamskipnad

  Norges Astma- og Allergiforbund

  Norges Blindeforbund

  Norges Bonde- og småbrukarlag

  Norges Bondelag

  Norges Bygg- og eiendomsforening

  Norges Byggmesterforbund

  Norges Eiendomsmeglerforbund

  Norges Handikapforbund

  Norges Hytteforbund

  Norges Skogeierforbund

  Norges Takseringsforbund

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  Norsk Akkreditering

  Norsk Bioenergiforening

  Norsk Brannvern forening

  Norsk Eiendom

  Norsk Fjernvarme

  Norsk Forbund for Utviklingshemmede

  Norsk forening mot støy

  Norsk Form

  Norsk Heiskontroll

  Norsk Industri

  Norsk institutt for by- og regionsforskning

  Norsk Landbrukssamvirke

  Norsk olje og gass

  Norsk solenergiforening

  Norsk Teknologi

  Norsk Treteknisk Institutt

  Norsk Vann

  Norsk Varme

  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

  Norske Arkitekters Landsforbund

  Norske Boligbyggelags Landsforbund

  Norske Landskapsarkitekters Forening

  Norske Murmestres Landsforening

  Norske Reindriftssamers Landsforbund

  Norske Samers Riksforbund

  Norske trevarer

  NOVA

  Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringslivets Hovedorganisasjon

  OBOS

  Olje- og energidepartementet

  Regelrådet

  Regjeringsadvokaten

  Riksantikvaren

  Rørentreprenørene Norge

  Rådgivende ingeniørers forening

  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger

  Sametinget

  Samferdselsdepartementet

  SINTEF Community

  Standard Norge

  Statens helsetilsyn

  Statens kartverk

  Statens strålevern

  Statens vegvesen

  Statkraft

  Statsbygg

  Statsforvalteren i Agder

  Statsforvalteren i Innlandet

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal

  Statsforvalteren i Nordland

  Statsforvalteren i Oslo og Viken

  Statsforvalteren i Rogaland

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark

  Statsforvalteren i Trøndelag

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

  Statsforvalteren i Vestland

  Statsministerens kontor

  Student i Nord

  Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre

  Studentsamskipnaden for Sunnmøre

  Studentsamskipnaden i Agder

  Studentsamskipnaden i Bergen

  Studentsamskipnaden i Hedmark

  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus

  Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane

  Studentsamskipnaden i Stavanger

  Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund

  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

  Studentsamskipnaden i Trondheim

  Studentsamskipnaden i Ås

  Sykehusbygg HF

  Teknologisk institutt

  Unge funksjonshemmede

  Utenriksdepartementet

  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

  VKE - Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

  Yrkesorganisasjonene

  Kommunene

  Fylkeskommunene

Kommenter på høringen