Ombruk av byggevarer

Etter oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer.

Sist endret 09.09.2021

Ombruk av byggevarer

Status: Til behandling
Høringsfrist: 09.11.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 21/6344

  Høringsbrev - ombruk av byggevarer

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) forslag om endring av forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK) på høring. Endringen gjelder ombruk av byggevarer. 

  DiBK foreslår en endring i DOK § 9 som angir virkeområdet for DOK kapittel III Krav til byggevarer som ikke er CE-merket. Endringen vil innebære et unntak fra kravene til produktdokumentasjon for ombrukte byggevarer. 

  Den foreslåtte endringen vil kunne bidra til å redusere de hindringene for ombruk, som følger av kravene til produktdokumentasjon. Det vil kunne gi økte insentiver til omsetning av ombrukte byggevarer. Forslaget vil dermed kunne føre til økt ombruk av byggevarer i byggverk, og klima- og miljøkonsekvensene vil normalt bli positive. 

  I tillegg til det fremlagte forslaget, ønsker DiBK innspill til et alternativt forslag til regulering av ombrukte byggevarer. 

  Gjennomføring av høringen

  Høringen gjennomføres elektronisk. Høringsdokumentene er tilgjengelige på̊ direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning.

  Alle som ønsker kan sende inn høringsuttalelse, selv om de ikke står oppført i adresselisten.

  Høringsfrist

  Høringsfristen er 9. november 2021.

  Spørsmål til høringen kan rettes til avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen og seniorrådgiver Mailen Vangsnes. 

  Vennlig hilsen

  Per-Arne Horne
  direktør

  Hanne Kofstadmoen 
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar og -instanser

  Høringssvar

  Høringsinstanser

  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Barne- og familiedepartementet
  Betongelementforeningen
  Bioforsk Jord og Miljø
  Boligbyggelaget USBL
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Deltasenteret
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  Energi Norge
  Enova SF
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Forbrukerrådet
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarsbygg
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for plan- og bygningsrett
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  GeoForum
  Glass og Fasadeforeningen
  Grønn Byggallianse
  Heisleverandørenes Landsforening
  Heismontørenes fagforening
  Helse- og omsorgsdepartementet
  Helsedirektoratet
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Hørselhemmedes Landsforbund
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Konkurransetilsynet
  Kontrollrådet for betongprodukter
  KS
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Kystdirektoratet
  Landbruks- og matdepartementet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Leieboerforeningen
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mattilsynet
  Mesterbrevnemnda
  Miljødirektoratet
  Nasjonalbiblioteket
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  NKF-byggesak
  Norges arktiske studentsamskipnad
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Blindeforbund
  Norges Bonde- og småbrukarlag
  Norges Bondelag
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges Eiendomsmeglerforbund
  Norges Handikapforbund
  Norges Hytteforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norsk Akkreditering
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Eiendom
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  Norsk forening mot støy
  Norsk Form
  Norsk Heiskontroll
  Norsk Industri
  Norsk institutt for by- og regionsforskning
  Norsk Landbrukssamvirke
  Norsk olje og gass
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk Vann
  Norsk Varme
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  Norske Reindriftssamers Landsforbund
  Norske Samers Riksforbund
  Norske trevarer
  NOVA
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  OBOS
  Olje- og energidepartementet
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
  Sametinget
  Samferdselsdepartementet
  SINTEF Community
  Standard Norge
  Statens helsetilsyn
  Statens kartverk
  Statens strålevern
  Statens vegvesen
  Statkraft
  Statsbygg
  Statsforvalteren i Agder
  Statsforvalteren i Innlandet
  Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  Statsforvalteren i Nordland
  Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Statsforvalteren i Rogaland
  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Statsforvalteren i Vestland
  Statsministerens kontor
  Student i Nord
  Studentsamskipnaden for Romsdal og Nordmøre
  Studentsamskipnaden for Sunnmøre
  Studentsamskipnaden i Agder
  Studentsamskipnaden i Bergen
  Studentsamskipnaden i Hedmark
  Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus
  Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane
  Studentsamskipnaden i Stavanger
  Studentsamskipnaden i Stord/Haugesund
  Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
  Studentsamskipnaden i Trondheim
  Studentsamskipnaden i Ås
  Sykehusbygg HF
  Teknologisk institutt
  Unge funksjonshemmede
  Utenriksdepartementet
  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
  VKE - Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Yrkesorganisasjonene
  Kommunene
  Fylkeskommunene