Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Sist endret 10.08.2021

Parselloppdeling av campingplasser

Status: På høring
Høringsfrist: 09.11.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 18/5790

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 11-6.

  Direktoratet foreslår å innføre forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater.

  Forskriftshjemmelen vil framgå av ny § 26-2.

  Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og sikre tilgang for brannvesenet. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller med bestemte minimums avstander mellom parsellene, hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Parsellinndeling av campingplasser er således et viktig brannverntiltak.

  Et krav om parsellinndeling av campingplasser vil også innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forslaget til forskriftshjemmelen er en oppfølging av forslag 15. mars 2019 om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Det ble her fremmet forslag om et nytt generelt avstandskrav på fire meter mellom campingenheter på campingplasser. Som det fremgår av samme høringsforslag tas det også sikte på å forskriftsfeste krav til parsellinndeling av campingplasser.

  Høringsnotat, høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 09.11.2021

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved seniorrådgiver Dagfinn Kalheim.


  Med hilsen


  Per-Arne Horne
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringsinstanser

  Abelia as

  Administrativt forskningsfond

  Advokatforeningen

  Akademikerne

  Alpinanleggenes Landsforening

  Arbeids- og sosialdepartementet

  Arbeids- og velferdsdirektoratet

  Arkitektbedriftene i Norge

  Arkitektenes Fagforbund

  Arkitekthøgskolen i Oslo

  Asplan Viak AS

  Avfall Norge

  Ballangen Camping

  Barne- og familiedepartementet

  Bergen Huseierforening

  Betongelementforeningen

  Bioforsk Jord og Miljø

  Bogstad Camping

  BoligMentoren - Norges Huseierforbund

  Boligprodusentenes Forening

  Brannfaglig fellesorganisasjon

  Brunvall Gård

  Brødrene Dahl AS

  Byggeindustrien

  Byggemiljø

  Byggenæringens Landsforening

  Byggfakta AS

  Byggmesterforbundet

  Byggvareindustriens Forening

  Chr. Michelsens institutt

  Civitas AS

  Cowi AS

  Deltasenteret

  Den Polytekniske Forening

  Det norske skogselskap

  Det norske Veritas

  Direktoratet for arbeidstilsynet

  Direktoratet for forvaltning og IKT

  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap

  DNT Oslo og Omegn

  Econa

  EL & IT-Forbundet

  Elektroforeningen

  Elvarme Norge

  Energi Norge

  Energigass Norge

  Enova SF

  ENSI

  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

  Entro

  Fagernes Camping

  Fagforbundet

  Fellesforbundet

  Finans Norge

  Finansdepartementet

  Finanstilsynet

  Fjogstad Hus

  Flexit

  Forbrukerrådet

  Forbrukertilsynet

  Forbrukertvistutvalget

  Forening for tekniske systemintegratorer

  Foreningen for EL- og IKT bedriftene

  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi

  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd

  Forsvarsdepartementet

  Fortidsminneforeningen

  Forum for Kommunal Planlegging

  Forum for plan- og bygningsrett

  Forum for utvikling og miljø

  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

  Gaia Arkitekter

  Glass og Fasadeforeningen

  Glava AS

  Hafslund

  Handelshøyskolen BI

  Helsedirektoratet

  Holte AS

  Hovedorganisasjonen Virke

  Husbanken

  Huseiernes Landsforbund

  Høgskolen i Bergen

  Høgskolen i Gjøvik

  Høgskolen i Innlandet

  Høgskolen i Narvik

  Høgskolen i Nord-Trøndelag

  Høgskolen i Østfold

  Høgskolen Stord/Haugesund

  Industri Energi

  IngeniørNytt

  Innovasjon Norge

  Institutt for samfunnsforskning

  Isolasjonsprodusentenes forening

  Justervesenet

  Justis- og beredskapsdepartementet

  Jøtul AS

  Klima- og miljødepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Konkurransetilsynet

  KS

  Kulturdepartementet

  Kunnskapsdepartementet

  Kystdirektoratet

  Landbruks- og matdepartementet

  Landbruksdirektoratet

  Landsorganisasjonen i Norge

  Larkollen Camping

  Lokalstyret Svalbard

  Lyngdal Bibelcamp

  Lærdal Ferie- og fritidspark

  Maskinentreprenørenes Forbund

  Mesterbrevnemnda

  Mesterhus Norge

  Mikkelparken Ferietun

  Miljødirektoratet

  Miljøstiftelsen Bellona

  Miljøstiftelsen ZERO

  Moysand Camping

  Multiconsult AS

  NAF Camp

  Nasjonalt folkehelseinstitutt

  Natur og Ungdom

  Nettverk for forurenset grunn og sedimenter

  Nilan Norge AS

  NKF-byggesak

  Norconsult AS

  Nordlandsforskning

  Norges Astma- og Allergiforbund

  Norges Blindeforbund

  Norges Bonde- og småbrukarlag

  Norges Bondelag

  Norges Bygg- og eiendomsforening

  Norges Byggmesterforbund

  Norges forskningsråd

  Norges Handelshøyskole

  Norges Handikapforbund

  Norges Hytteforbund

  Norges Ingeniørorganisasjon

  Norges Kvinne- og Familieforbund

  Norges Miljøvernforbund

  Norges Naturvernforbund

  Norges Skogeierforbund

  Norges Takseringsforbund

  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

  Norges vassdrags- og energidirektorat

  Norsjø Ferieland

  Norsk Anleggsgartnermesterlag

  Norsk Bioenergiforening

  Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)

  Norsk Brannvern forening

  Norsk Byggtjeneste AS

  Norsk Eiendom

  Norsk Fjernvarme

  Norsk Forbund for Utviklingshemmede

  Norsk Form

  Norsk institutt for by- og regionsforskning

  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU

  Norsk institutt for luftforskning

  Norsk institutt for naturforskning

  Norsk institutt for skog og landskap

  Norsk Institutt for vannforskning

  Norsk Klimaskjerm

  Norsk Laft

  Norsk Landbrukssamvirke

  Norsk Pensjonistforbund

  Norsk solenergiforening

  Norsk Teknologi

  Norsk Treteknisk Institutt

  Norsk Vann

  Norsk Varme

  Norsk varmepumpeforening

  Norsk varmeteknisk forening

  Norsk vindenergiforening

  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening

  Norske Arkitekters Landsforbund

  Norske Boligbyggelags Landsforbund

  Norske Energibrukeres forening

  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening

  Norske Landskapsarkitekters Forening

  Norske Murmestres Landsforening

  Norske trevarer

  NOVA

  NTNU Høgskolen i Ålesund

  Nærings- og fiskeridepartementet

  Næringslivets Hovedorganisasjon

  Olje- og energidepartementet

  OsloMet – storbyuniversitetet

  PEAB Norge

  Pensjonistforbundet

  Pluscamp

  Regelrådet

  Regjeringsadvokaten

  Riksantikvaren

  Rørentreprenørene Norge

  Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten

  Rådgivende ingeniørers forening

  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger

  Samferdselsdepartementet

  SINTEF Community

  SINTEF Energiforskning

  Sivilombudsmannen

  Skittenelv Camping

  SMB (tidligere Bedriftsforbundet)

  Standard Norge

  Statens helsetilsyn

  Statens kartverk

  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

  Statens seniorråd

  Statens strålevern

  Statens vegvesen

  Statistisk sentralbyrå

  Statsforvalteren i Agder

  Statsforvalteren i Innlandet

  Statsforvalteren i Møre og Romsdal

  Statsforvalteren i Nordland

  Statsforvalteren i Oslo og Viken

  Statsforvalteren i Rogaland

  Statsforvalteren i Troms og Finnmark

  Statsforvalteren i Trøndelag

  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

  Statsforvalteren i Vestland

  Statsministerens kontor

  Statsskog

  Stiftelsen Rogalandsforskning

  Stolpestad Camping

  Studieforbundet AOF Norge

  Sysselmesteren Svalbard 

  Teknisk ukeblad

  Teknisk-naturvitenskapelig forening

  Tekniske foreningers servicekontor

  Teknologisk institutt

  Treindustrien

  Turistforeningen

  Unge funksjonshemmede

  Unio

  Universitetet i Agder

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Stavanger

  Universitetet i Sørøst-Norge

  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)

  Utenriksdepartementet

  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund

  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

Kommenter på høringen