Parselloppdeling av campingplasser. Endringer i TEK17 § 11-6

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

Sist endret 10.08.2021

Parselloppdeling av campingplasser

Status: Avsluttet
Høringsfrist: 09.11.2021
 • Høringsbrev

  Vår ref.: 18/5790

  På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag til endring i byggteknisk forskrift (TEK 17) § 11-6.

  Direktoratet foreslår å innføre forskrift om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater.

  Forskriftshjemmelen vil framgå av ny § 26-2.

  Hensikten med krav om parsellinndeling og etablering av branngater er å hindre brannspredning på campingplasser og sikre tilgang for brannvesenet. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller med bestemte minimums avstander mellom parsellene, hindres brann på en parsell i å spre seg til andre deler av campingplassen. Parsellinndeling av campingplasser er således et viktig brannverntiltak.

  Et krav om parsellinndeling av campingplasser vil også innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forslaget til forskriftshjemmelen er en oppfølging av forslag 15. mars 2019 om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Det ble her fremmet forslag om et nytt generelt avstandskrav på fire meter mellom campingenheter på campingplasser. Som det fremgår av samme høringsforslag tas det også sikte på å forskriftsfeste krav til parsellinndeling av campingplasser.

  Høringsnotat, høringsfrist og innsending av høringsuttalelse

  Merknader til forslaget må være mottatt i DiBK innen 09.11.2021

  Høringsdokumentene er tilgjengelig på direktoratets nettsider. Høringssvar ønskes mottatt på direktoratets elektroniske høringsløsning. Det er anledning til å uttale seg til høringen selv om man ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

  Spørsmål om høringen kan rettes til DiBK ved seniorrådgiver Dagfinn Kalheim.


  Med hilsen


  Per-Arne Horne
  direktør

  Christine Molland Karlsen
  avdelingsdirektør

 • Høringsnotat
 • Høringssvar og -instanser

  Høringssvar

  Uten merknader

  Høringsinstanser

  Abelia as
  Administrativt forskningsfond
  Advokatforeningen
  Akademikerne
  Alpinanleggenes Landsforening
  Arbeids- og sosialdepartementet
  Arbeids- og velferdsdirektoratet
  Arkitektbedriftene i Norge
  Arkitektenes Fagforbund
  Arkitekthøgskolen i Oslo
  Asplan Viak AS
  Avfall Norge
  Ballangen Camping
  Barne- og familiedepartementet
  Bergen Huseierforening
  Betongelementforeningen
  Bioforsk Jord og Miljø
  Bogstad Camping
  BoligMentoren - Norges Huseierforbund
  Boligprodusentenes Forening
  Brannfaglig fellesorganisasjon
  Brunvall Gård
  Brødrene Dahl AS
  Byggeindustrien
  Byggemiljø
  Byggenæringens Landsforening
  Byggfakta AS
  Byggmesterforbundet
  Byggvareindustriens Forening
  Chr. Michelsens institutt
  Civitas AS
  Cowi AS
  Deltasenteret
  Den Polytekniske Forening
  Det norske skogselskap
  Det norske Veritas
  Direktoratet for arbeidstilsynet
  Direktoratet for forvaltning og IKT
  Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap
  DNT Oslo og Omegn
  Econa
  EL & IT-Forbundet
  Elektroforeningen
  Elvarme Norge
  Energi Norge
  Energigass Norge
  Enova SF
  ENSI
  Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg
  Entro
  Fagernes Camping
  Fagforbundet
  Fellesforbundet
  Finans Norge
  Finansdepartementet
  Finanstilsynet
  Fjogstad Hus
  Flexit
  Forbrukerrådet
  Forbrukertilsynet
  Forbrukertvistutvalget
  Forening for tekniske systemintegratorer
  Foreningen for EL- og IKT bedriftene
  Foreningen for Ventilasjon Kulde og Energi
  Forsikringsselskapenes Godkjenningsnemnd
  Forsvarsdepartementet
  Fortidsminneforeningen
  Forum for Kommunal Planlegging
  Forum for plan- og bygningsrett
  Forum for utvikling og miljø
  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
  Gaia Arkitekter
  Glass og Fasadeforeningen
  Glava AS
  Hafslund
  Handelshøyskolen BI
  Helsedirektoratet
  Holte AS
  Hovedorganisasjonen Virke
  Husbanken
  Huseiernes Landsforbund
  Høgskolen i Bergen
  Høgskolen i Gjøvik
  Høgskolen i Innlandet
  Høgskolen i Narvik
  Høgskolen i Nord-Trøndelag
  Høgskolen i Østfold
  Høgskolen Stord/Haugesund
  Industri Energi
  IngeniørNytt
  Innovasjon Norge
  Institutt for samfunnsforskning
  Isolasjonsprodusentenes forening
  Justervesenet
  Justis- og beredskapsdepartementet
  Jøtul AS
  Klima- og miljødepartementet
  Kommunal- og moderniseringsdepartementet
  Konkurransetilsynet
  KS
  Kulturdepartementet
  Kunnskapsdepartementet
  Kystdirektoratet
  Landbruks- og matdepartementet
  Landbruksdirektoratet
  Landsorganisasjonen i Norge
  Larkollen Camping
  Lokalstyret Svalbard
  Lyngdal Bibelcamp
  Lærdal Ferie- og fritidspark
  Maskinentreprenørenes Forbund
  Mesterbrevnemnda
  Mesterhus Norge
  Mikkelparken Ferietun
  Miljødirektoratet
  Miljøstiftelsen Bellona
  Miljøstiftelsen ZERO
  Moysand Camping
  Multiconsult AS
  NAF Camp
  Nasjonalt folkehelseinstitutt
  Natur og Ungdom
  Nettverk for forurenset grunn og sedimenter
  Nilan Norge AS
  NKF-byggesak
  Norconsult AS
  Nordlandsforskning
  Norges Astma- og Allergiforbund
  Norges Blindeforbund
  Norges Bonde- og småbrukarlag
  Norges Bondelag
  Norges Bygg- og eiendomsforening
  Norges Byggmesterforbund
  Norges forskningsråd
  Norges Handelshøyskole
  Norges Handikapforbund
  Norges Hytteforbund
  Norges Ingeniørorganisasjon
  Norges Kvinne- og Familieforbund
  Norges Miljøvernforbund
  Norges Naturvernforbund
  Norges Skogeierforbund
  Norges Takseringsforbund
  Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  Norges vassdrags- og energidirektorat
  Norsjø Ferieland
  Norsk Anleggsgartnermesterlag
  Norsk Bioenergiforening
  Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC)
  Norsk Brannvern forening
  Norsk Byggtjeneste AS
  Norsk Eiendom
  Norsk Fjernvarme
  Norsk Forbund for Utviklingshemmede
  Norsk Form
  Norsk institutt for by- og regionsforskning
  Norsk institutt for kulturminneforskning NIKU
  Norsk institutt for luftforskning
  Norsk institutt for naturforskning
  Norsk institutt for skog og landskap
  Norsk Institutt for vannforskning
  Norsk Klimaskjerm
  Norsk Laft
  Norsk Landbrukssamvirke
  Norsk Pensjonistforbund
  Norsk solenergiforening
  Norsk Teknologi
  Norsk Treteknisk Institutt
  Norsk Vann
  Norsk Varme
  Norsk varmepumpeforening
  Norsk varmeteknisk forening
  Norsk vindenergiforening
  Norsk VVS - Energi- og Miljøteknisk Forening
  Norske Arkitekters Landsforbund
  Norske Boligbyggelags Landsforbund
  Norske Energibrukeres forening
  Norske interiørarkitekters og møbeldesigneres landsforening
  Norske Landskapsarkitekters Forening
  Norske Murmestres Landsforening
  Norske trevarer
  NOVA
  NTNU Høgskolen i Ålesund
  Nærings- og fiskeridepartementet
  Næringslivets Hovedorganisasjon
  Olje- og energidepartementet
  OsloMet – storbyuniversitetet
  PEAB Norge
  Pensjonistforbundet
  Pluscamp
  Regelrådet
  Regjeringsadvokaten
  Riksantikvaren
  Rørentreprenørene Norge
  Rådet for funksjonshemmede i Oslo, Helse og velferdsetaten
  Rådgivende ingeniørers forening
  Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes foreninger
  Samferdselsdepartementet
  SINTEF Community
  SINTEF Energiforskning
  Sivilombudsmannen
  Skittenelv Camping
  SMB (tidligere Bedriftsforbundet)
  Standard Norge
  Statens helsetilsyn
  Statens kartverk
  Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
  Statens seniorråd
  Statens strålevern
  Statens vegvesen
  Statistisk sentralbyrå
  Statsforvalteren i Agder
  Statsforvalteren i Innlandet
  Statsforvalteren i Møre og Romsdal
  Statsforvalteren i Nordland
  Statsforvalteren i Oslo og Viken
  Statsforvalteren i Rogaland
  Statsforvalteren i Troms og Finnmark
  Statsforvalteren i Trøndelag
  Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  Statsforvalteren i Vestland
  Statsministerens kontor
  Statsskog
  Stiftelsen Rogalandsforskning
  Stolpestad Camping
  Studieforbundet AOF Norge
  Sysselmesteren Svalbard 
  Teknisk ukeblad
  Teknisk-naturvitenskapelig forening
  Tekniske foreningers servicekontor
  Teknologisk institutt
  Treindustrien
  Turistforeningen
  Unge funksjonshemmede
  Unio
  Universitetet i Agder
  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Stavanger
  Universitetet i Sørøst-Norge
  Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT)
  Utenriksdepartementet
  Ventilasjon- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund
  Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS