Byggesaksforskriften (SAK10) med veiledning

Kapittel 15 Kommunens tilsyn

§ 15-3. Tidsavgrensede krav om tilsyn

Kommunen skal i en periode på 2 år fra 1. januar 2020, la følgende inngå i kommunens prioriterte tilsynsområder, jf. § 15-1 første ledd bokstav c:

- At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. Tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar

- At krav til produktdokumentasjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

 • Veiledning til første ledd

  I 2020 og 2021 skal kvalifikasjoner og produktdokumentasjon være prioriterte fokusområder for kommunalt tilsyn. Dette er en videreføring av fokusområdene for perioden 2016-2017 og 2018-2019.

  Tilsyn innenfor disse områdene er prioritert fordi det ble gjort endringer i regelverket 1.1.2016 som krever en viss omstilling. Ved å videreføre fokusområdene for disse tilsynsområdene vil man få kontinuitet. Kommunene kan bruke tilegnet kunnskap innen områdene og tilsynet kan dermed få økt effekt.

  Fokusområdene skal innarbeides i kommunens tilsynsstrategi.

  Tilsyn med kvalifikasjoner

  Tilsyn med kvalifikasjoner er et viktig virkemiddel for å bidra til at nødvendige og relevante faglige kvalifikasjoner brukes for å gjennomføre aktuelle oppgaver i tiltaket. Hensikten med å videreføre fokusområdet er å bidra til større forebyggende effekt for å kompensere for regelverksendringen som trådte i kraft 1.1.2016. Fra denne datoen skal kommunen ikke lenger forhåndsvurdere og godkjenne foretak for ansvarsrett i byggesaker.

  Tilsyn med produkter

  Økt import av byggevarer og innovasjon i byggesektoren gjør tilsyn med produkter stadig viktigere. Industriell bygging som ferdige moduler og elementer er stadig økende. Valg av produkter har derfor stadig større betydning for kvaliteten på det som bygges.

  Tilsyn med produkter er et omfattende fagområde, og man må derfor forvente at det tar tid å oppnå ønsket effekt av tilsynet. Produktdokumentasjonen er avgjørende for at prosjekterende og utførende skal kunne velge riktig byggevare slik at det ferdige byggverket kan oppfylle kravene som stilles til kvalitet etter byggteknisk forskrift. Ønsket effekt er å forebygge byggefeil som kommer av feil valg av produkter og feil bruk av produkter.

  Egne temaveiledere for tilsyn

  Mer veiledning om gjennomføring av tilsyn generelt og tilsyn med de prioriterte fokusområdene finnes i egne temaveiledere på våre nettsider. Her finner du også forslag til sjekklister og brevmaler som kommunen kan benytte ved tilsyn.

Ved utløpet av 2-årsperioden skal kommunen sende en oversikt med vurdering av tilsyn etter denne bestemmelsen til departementet.

 • Veiledning til andre ledd

  Etter utløpet av periodene skal kommunene rapportere til Direktoratet for byggkvalitet om gjennomførte tilsyn innenfor de prioriterte tilsynsområdene. Rapporteringen skjer elektronisk. Kommunene får nærmere informasjon når det nærmer seg tidspunktet for innrapportering.

  Områdene som er nevnt i første ledd skal inngå i kommunenes prioriteringer, men det er fremdeles kommunene selv som bestemmer omfang, intensitet, ressursbruk, organisering, metoder osv.

Endringshistorikk § 15-3