Er kommunen din klar for digitale byggjesøknader?

Byggejsøknad vert no sendt digitalt til kommunane, gjennom Fellestjenester BYGG. Kommunane må førebu seg på å ta imot dei digitale byggjesøknadene.

Sist endret 07.06.2022

Det er systemet kommunen har for mottak, arkivering og saksbehandling av byggjesaker i dag, som bestemmer korleis søknadene kjem inn til kommunene og korleis dei ser ut for saksbehandlarane. eByggesak er den nye generasjonen saksbehandlingssystem. Under kan du lese om dei ulike måtane kommunen kan ta i mot søknadene.

Kommunen kan ta imot digitale byggjesøknader på tre ulike måtar.

1. Kommunen har sak-/arkivsystem med tenesta SvarInn

Om kommunen har SvarInn, blir søknadene sende frå Altinn direkte inn i arkivsystemet hos kommunen.

SvarInn er mottakssystemet til KS, og er kopla til kommunen sitt sak-/arkivsystem og andre fagsystem. Har du tekniske spørsmål om korleis kommunen tek imot søknader og legg til rette for SvarInn, bør du ta kontakt med sak-/arkiv-leverandøren til kommunen. Les meir om SvarInn på nettsida til KS.

2. Kommunen har sak-/arkivsystem, men ikkje tenesta SvarInn

Om kommunen har sak-/arkivsystem, men ikkje SvarInn, sendast byggjesøknadene til kommunen sin meldingsboks i Altinn. Dette betyr at kommunar som ikkje har SvarInn, må hente søknadene frå meldingsboksen og leggje dei inn i saksbehandlingssystemet sjølv.

Slik delegerer du roller i Altinn. 

3. Kommunen har eByggesak

Om kommunen har eit saksbehandlingssystem som er utvikla for eByggesak, kjem søknadene automatisk inn i systemet via SvarInn. Alle data følgjer med og systema tilbyr støtte i saksbehandlinga, gjennom til dømes sjekklister.

Vi rår til at kommunane skaffar seg eByggesak

Prosjektet eByggesak er eigd av KS og utvikla i samarbeid med Direktoratet for byggkvalitet, Kartverket, SSB og ei rekkje pilotkommunar. eByggesak er utvikla etter ein kravspesifikasjon frå KS. Leverandørar av saksbehandlingssystem for byggjesak møter kravspesifikasjonen og alle tre leverer eByggesaksystem. Mange kommunar er i ferd med å skaffe seg og ta dei i bruk.

Sjå meir om eByggesak på ks.no

Fellestjenester Bygg

Ansvarleg søker kan no fylle ut og sende inn byggjesøknader gjennom sjølvbetente løysingar. Søknadene kjem deretter automatisk inn i kommunen sitt saksbehandlingssystem. Løysingane er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i same format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.

Sjå kva digitale tenester for byggjesøknader som finst.