Har kommunen fått ein digital byggjesøknad?

Om kommunen har spørsmål om digitale søknader, kan du sjå etter svar her.

Sist endret 30.06.2020
 • Kvar hamnar dei digitale byggjesøknadene?

  Korleis kommunen tek imot søknadene, avheng av kva system kommunen har. Søknadene kan takast imot på tre måtar: eByggesak, SvarInn eller til Altinn-innboksen til kommunen.

 • Byggjesøknadene blir sende til feil system

  Kommunar som tek imot digitale byggjesøknader, får desse leverte gjennom enten eByggesak, SvarInn eller Altinn. Søknadene blir sende via Fellestenester BYGG.

   

  For at byggjesøknadene skal bli leverte i riktig system, må organisasjonsnummeret til kommunen vere oppført i Fellestenester BYGG. Om byggjesøknader kjem til feil organisasjonsnummer, kan kommunen ta kontakt på e-post ftb@dibk.no, slik at vi kan endre dette.

  Saksbehandlingsfristen gjeld frå datoen søknad med vedlegg er sendt til kommunen i Altinn eller SvarInn.

  Om kommunen får nabovarsel til feil organisasjonsnummer, må kommunen endre opplysningane i Grunnboka.

 • Finn ikkje alle vedlegga i saka

  Om det ikkje er samsvar mellom vedleggslista og vedlegga saksbehandlar kan sjå, rår vi til å høyre med arkivet i kommunen om alle vedlegga har blitt importerte riktig. De kan også ta kontakt på e-post ftb@dibk.no, og spørje kva som er sendt til kommunen.

  Ta kontakt med leverandøren din om det har skjedd ein feil med importen til eByggesak.

  Saksbehandlingsfristen gjeld frå datoen søknad med vedlegg er sendt til kommunen i Altinn eller SvarInn.

  Vedlegget Valideringsrapport er meint for eByggesak og skal ikkje lesast av saksbehandlar.

 • Korleis ser dei nye søknadene ut?
 • Manglar erklæring om ansvarsrett frå ansvarleg søkjar

  Signaturen frå ansvarleg søkjar på byggjesøknaden fører også med seg ei erklæring om funksjonen ansvarleg søkjar. Det skal difor ikkje vere behov for ei eiga erklæring om ansvar frå ansvarleg søkjar, med mindre det skjer ei endring av føretak.

  Hausten 2020 vil søknadsskjemaa få eigne felt for tiltaksklasse og informasjon om sentral godkjenning for ansvarleg søkjar, slik at erklæring om ansvarsrett frå ansvarleg søkjar kjem betre fram i utskriftene.

  Ansvarleg søkjar skal ikkje førast i tabellen i gjennomføringsplanen fordi denne ikkje skal gje frå seg nokre samsvarserklæringar.

 • Søknaden manglar signatur frå tiltakshavar

  Det er ikkje krav om at søknader som blir sende digitalt til kommunen skal vere signerte av tiltakshavar.

  Byggjesaksforskrifta (SAK10) § 5-1 andre ledd, seier:

  «Ved bruk av elektronisk søknad skal ansvarlig søker kunne dokumentere tiltakshavers underskrift dersom kommunen krever det.»

  Direktoratet for byggkvalitet jobbar med å utvikle ei signeringsløysing for privatpersonar via Altinn, men denne er ikkje klar enno. Inntil vi har ei digital løysing for signatur frå tiltakshavar, kan tiltakshavar signere ein kopi av søknaden som blir lagra hos ansvarleg søkjar. Ved behov kan kommunen etterspørje underskrifta, men i praksis er det ikkje behov for dette med mindre tiltakshavar nektar å betale gebyret frå kommunen.

 • Mottar XML-filer

  XML-filer er tekniske filer laga for bruk i eByggesak. Saksbehandlarar treng berre å forhalde seg til PDF-filer og vedlegg.

  XML-filer er arkivverdige, men vi rår ikkje til å leggje ut XML-filene på offentleg postjournal. Grunnen til at XML-filer ikkje bør leggjast ut offentleg, er at dei kan innehalde fødsels- og personnummer. I tillegg er dei vanskeleg å lese for folk flest.

 • Slik gjer du tilpassingar for mottaket av søknader

  Kommunen kan få ein brukar som kan justere korleis dei skal ta imot byggjesøknadene. Kommunen kan då mellom anna endre titlar på filene, klassifiseringsinformasjon, vedleggstypar og rekkjefølgje.

  Ta kontakt på e-post ftb@dibk.no for å opprette brukar.

Om digitale byggejsøknader

Sjølvbetente løysingar for byggjesøknader er i drift. Løysingane er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i eit felles format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.