Søknadsplikt og unntak frå plikta

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig.

Sist endret 29.12.2011

Søknadsplikt gjer det mogleg for kommunen å vurdere om tiltaket kan gjennomførast i samsvar med vedtak gitt eller i medhald av plan- og bygningslova (pbl).

Vedtak om søknadsplikt følgjer av pbl kap. 20. Pbl § 20-2 regulerer kva slags tiltak som er søknadspliktige. For slike tiltak er det krav om bruk av ansvarlege føretak, jf. pbl § 20-3.

I utgangspunktet er all oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging eller plassering av bygning, konstruksjon og anlegg søknadspliktig dersom ikkje noko anna går fram av unntaksvedtak i plan- og bygningslova eller byggesaksforskrifta (SAK10).

På same måte er bruksendring, vesentleg endring eller reparasjon søknadspliktige tiltak, og vesentleg terrenginngrep er også søknadspliktig.

Kva for søknadspliktige tiltak tiltakshavaren kan utføre sjølv

Nokre søknadspliktige tiltak kan tiltakshavaren sjølv stå for. Desse tiltaka er regulert i pbl § 20-4 og nærare utdjupa i SAK10 kap. 3. Det er ikkje krav om å bruke ansvarlege føretak ved oppføring av mindre tiltak, som for eksempel tilbygg opp mot 50 m2, frittliggjande bygning på 70 m2 som ikkje skal brukast til bustad eller bruksendring frå tilleggsdel til hovuddel.

Vidare kan tiltakshavar sjølv stå for oppføring av alminneleg driftsbygning på inntil 1000 m2 BRA og mellombels byggverk som ikkje skal stå utover 2 år. Kommunen kan vurdere at tiltakshavaren også kan stå for andre mindre tiltak som er søknadspliktige.

Unntak for søknadsplikta

Ei rekkje mindre tiltak kan bli oppført utan at det er nødvendig med søknad og løyve. Desse tiltaka krev heller ikkje bruk av ansvarlege føretak. Unntak frå søknadsplikt er regulert i pbl § 20-3 og nærare utdjupa i SAK10 kap. 4. Unntak føreset at tiltaket er i samsvar med gjeldande planar for området.

Tiltak som er fritekne frå søknadsplikt må, som søknadspliktige tiltak, vere i samsvar med vedtak i plan- og bygningslova. Dette inneber blant anna at ein må overhalde reglane om avstand til nabogrense. Tiltakshavar er ansvarleg for at tiltaket er i samsvar med plan- og bygningslovgivinga.

Eksempel på tiltak som er fritekne frå krav om søknad og løyve, er garasje på inntil 50 kvadratmeter, tilbygg på inntil 15 m2, ikkje-berande veggar og enkle installasjonar innanfor ei branncelle i eksisterande byggverk, samt utandørs leveggar, mindre antennesystem og lokal drenering.

For meir rettleiing om søknadsplikt og unntak frå søknadsplikt, sjå rettleiinga til byggesaksforskrifta (SAK10) kapittel 2 til 4.