Nye nasjonale sjekklister for byggesak

Versjon to av felles nasjonale sjekklister for byggesak er ferdigstilt. Sjekklistene er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet og skal blant annet bidra til likere byggesaksbehandling.

Sist endret 13.07.2018
De nye nasjonale sjekklistene er primært til hjelp i saksbehandling, men kan også være svært nyttige for dem som skal utarbeide søknader eller utvikle nye søknadssystemer.

Sjekklistene er primært til hjelp i saksbehandling, men kan også være svært nyttige for dem som skal utarbeide søknader eller utvikle nye søknadssystemer.

Inkluderer mange søknadsformer og tiltakstyper

Sjekklistene er foreløpig bygget opp i et regneark for å kunne håndtere en lang rekke sjekkpunkter knyttet til ulike søknadsformer og tiltakstyper.

Sjekklistene er i tillegg utviklet som strukturerte, maskinlesbare lister slik at de kan hentes opp av kommunenes saksbehandlingssystemer via direktoratets plattform Fellestjenester Bygg på Altinn.

Bakgrunn

Sjekklistene er utarbeidet som en del av KS' nasjonale kravspesifikasjon for eByggesak, med grunnlag i den juridiske rapporten Byggesak fra A-Å. Rapporten tar for seg alle hjemlene i plan- og bygningsloven, byggesaksforskriften og byggteknisk forskrift hvor kommunen blir pålagt en oppgave i forbindelse med saksbehandlingen.

Etter hvert vil vi også tilby sjekklistene i en mer lesbar form, men det blir foreløpig ikke prioritert. 

Dagens versjon blir justert og etterhvert også erstattet med nye versjoner etter hvert som vi høster erfaringer med bruken.

Slik bruker du regnearket

Regnearket som du finner på dibk.no, er delt inn i flere arkfaner. Det er en arkfane for hver søknadstype. Den aller første arkfanen viser en logg over hvilke endringer som er gjort og når de er gjort.

Regnearket har følgende kolonner:

A - Unik ID for sjekkpunktet, samme sjekkpunkt med samme ID går igjen i flere søknadstyper
B - Markerer et underpunkt – kolonnen viser hvilket sjekkpunkt dette sjekkpunktet er et underpunkt av
C - Indikerer om sjekkpunktet kan sjekkes automatisk av et IT system eller om det er et punkt for manuell utsjekking, eller om det krever en faglig vurdering fra saksbehandler
D - Selve spørsmålet som skal stilles
E - Hva skjer hvis svaret på spørsmålet er «ja»
F - Hva skjer hvis svaret på spørsmålet er «nei»
H - Hjelpetekst til saksbehandlingen
I - Hjemler for sjekkpunktet/URL (nettadresse) til aktuelle bestemmelser
J - Regler til bruk for datamaskiner
K-O - Milepæler for når i saksbehandlingsprosessen sjekkpunktet skal brukes
P - Organisasjonsnummer til den som forvalter sjekkpunktet (DiBK for disse sjekklistene)
Q - Rekkefølgen på sjekkpunktene for den aktuelle søknadstypen
R-BN - Ulike tiltakstyper hvor kryss indikerer at sjekkpunktet skal være med 

Kontaktperson:

Seniorarkitekt Hilde Grevskott Larsen