Vurdering av antall boenheter i ulike tiltak

§ 2-2 Oppdeling av boenhet i SAK10 presiserer når det er en søknadspliktig oppdeling av boenhet i eksisterende bolig, men vær oppmerksom på at regelen ikke alltid skal brukes ved søknad om andre tiltak.

Sist endret 04.11.2016

Regelen gjelder ikke for

  • nyetablering av boenheter
  • hovedombygginger av hele bygg
  • tilbygg som i seg selv kan være en egen boenhet
  • alle tiltak som omfatter mer enn én boenhet

Regelen i SAK10 § 2-2 gjelder heller ikke for areal som ikke var en del av boenheten før tiltaket, slik som sammenslåing av boenheter i eksisterende bygg, endring av skille mellom boenheter i eksisterende bygg og innlemming av nytt areal i boenheten ved for eksempel utvidelse inn i fellesareal.

Hvis det er usikkerhet om antallet boenheter ved disse tiltakene i eksisterende bygg må dette vurderes på samme måte som nybygg.

Når skal byggearbeid vurderes etter § 2-2?

Hvis byggearbeidet som kun foregår innenfor rammen av én boenhet må § 2-2 om oppdeling av boenhet brukes for å vurdere om boenheten fortsatt er én boenhet, eller om byggearbeidet er en søknadspliktig oppdeling.

Dette kan både være byggearbeider som i utgangspunktet ikke er søknadspliktige, og byggearbeider som er søknadspliktig etter andre hjemler, som bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel.

For arbeider som er søknadspliktige etter andre hjemler vil vurderingen være aktuell for å finne ut hvilke tekniske krav og hvilke krav i kommunnens planer som gjelder.

Hvordan vurderes det om det er en oppdeling av boenhet etter SAK10 § 2-2?

Etter bestemmelsen må det vurderes om

  • det etableres en ny del
  • delen er fysisk adskilt fra resten av den opprinnelige boligen, og
  • delen kan fylle alle hovedfunksjoner til bolig med en egen inngang.

Fysisk adskilt med egen inngang

Den nye delen er fysisk atskilt når det ikke er gjennomgang mellom den nye delen og resten av den opprinnelige boenheten. Så lenge det er gjennomgang i det som har vært den opprinnelige boenheten - slik at den nye delen kan nås gjennom inngangen til den opprinnelige boenheten - er delene ikke fysisk adskilt.

Dette gjelder likevel ikke hvis man er avhengig av å gå gjennom eksterne deler av boligen, som terasse, balkong, garasje eller svalgang. Hvis delen er fysisk adskilt vil den alltid ha en egen inngang.

Alle hovedfunksjoner

Med alle hovedfunksjoner menes om det mulig å sove, stelle seg, lage mat og oppholde seg. Vurderingen må gjøres ut fra hva som er mulig, ikke hva som er vanlig boligstandard. Alle hovedfunksjoner kan derfor i prinsippet nås etter bestemmelsen med et rom med toalett og vask og et oppholdsrom med plass til en seng.

I vurderingen er det viktig å ha i mente at SAK10 § 2-2 er en regel om når det skal søkes om oppdeling av boenhet, ikke om hva som skal godkjennes. Det kan derfor være løsninger som utløser søknadsplikt etter bestemmelsen som ikke kan godkjennes etter TEK10.