Byggeskikknøkkelen i bruk

Byggeskikknøkkelen er et planleggings- og et beslutningsverktøy for kommunen, politikere og andre lokale aktører (private eller i sektor/næring).

Sist endret 28.06.2016

Designet av Byggeskikknøkkelen tar utgangspunkt i prosesser

Toppmeny

I toppmenyen (markert med orange omramming på fotoet nedenfor) følger fasene i planprosessen hverandre fra "planstrategi", "kommuneplan" og "reguleringsplan" frem til "byggesaken". Den første knappen "begrepene" inneholder definisjoner og ordbruk om estetikk i lover, forskrifter og veiledere og hva som legges i disse. Deretter følger knappen "estetikkveileder" som er oppslagsverkets grunnlagsverktøy for å vurdere estetisk kvalitet i en plan eller et prosjekt. 

Byggeskikknøkkelen - toppmeny

Sidemeny

Sidemenyen (markert med orange på fotoet nedenfor) gir adgang til fagstoffets systematikk under de enkelte tema i toppmenyen. Her blar man i oppslagsverket. Hver standardside har lenker til lovverk som har relevans for å fremme god arkitektur og lenker til de mest sentrale veilederne eller meldingene.

Byggeskikknøkkelen - sidemeny

Lenkesamlinger

Har man god kjennskap til lovverket innen et gitt tema og derfor heller ønsker eksempler på hva som er gjort eller eksempler på andre virkemidler enn lovverket, kan man gå til lenkesamlingene nederst på sidemenyen. Innen hvert tema i hovedmenyen ligger henvisninger til : "veiledere", "eksempler" og "andre virkemidler". Ved å trykke på tilbakestillingspilen kommer man tilbake til oppslagsverket. "Byggeskikknøkkelen" over toppmenyen fungerer også en tilbakestillingsknapp.

Byggeskikknøkkelen - lenkesamling

Estetisk utforming med sjekkliste

Øverst på sidemenyen for hvert tema er det et eget avsnitt om "estetisk utforming" med en etterfølgende "sjekkliste" som er laget ut fra det bestemte nivået i planhierarkiet. Ved å bla mellom nivåene er målet å få til en bedre (estetisk) sammenheng slik at alle planer utgjør en støtte for saksbehandlingen. Byggeskikknøkkelen er ikke en veiledning i generell planlegging, men en metodikk for å fremme en estetisk kvalitet. Oppslagsverket skal tjene både planlegging og byggesak slik at en vesentlig gevinst vil bli en forsterket faglig korrespondanse i det kommunale plansystemet.

Byggeskikknøkkelen - sjekkliste

Estetikkveileder

Det er lagt inn en egen Estetikkveileder i oppslagsverket som gir en metode for systematisk vurdering av de bygde omgivelsene. Veilederen er i sin helhet utviklet av SINTEF Byggforsk og er basert på den tidligere Byggeskikksirkelen som flere kommuner vil være kjent med.

Estetikkveilederen skal brukes som et hjelpemiddel for prosjektering av tiltak (den inneholder bl. a et nedlastbart skjema for egenvurdering) og for håndheving av loven. Den skal også kunne brukes som grunnlag for drøfting av tiltaksalternativer i forbindelse med forhåndskonferansen, og den kan legges til grunn ved utarbeiding av kommunale veiledere i estetikk. Endelig kan den også brukes til informasjon om arkitektur og kan være nyttig i kommunikasjon mellom tiltakshavere, politikere og fagfolk.

Esetikkveilederen inngår som en del av Byggdetaljserien til SINTEF Byggforsk. Kriterier og eksempler for vurdering av bygd miljø er grunnlaget for hovedstrukturen i veilederen og skal utvides over tid, gjerne på oppfordring fra brukere.

Byggeskikknøkkelen - estetikkveileder