Slik kan borettslag jobbe med farger

Se eksempler på fremgangsmåter for borettslag og boligsameier som ønsker å ha fokus på farger og omgivelser

Sist endret 15.12.2016

Arbeidet kan deles inn i tre faser:

  1. Forprosjekt
  2. Lage en fargeplan
  3. Gjennomføring

Forprosjekt

Her er viktige milepæler i et forprosjekt:

1. Utarbeide en fargestrategi

En fargestrategi utarbeides gjerne i forbindelse med generell oppussing eller oppgradering av arkitekturen.

2. Forankre ideen

Det er viktig å forankre ideen om fokus på farge i styrer, estetiske komitéer osv i borettslag og sameier. Det er også viktig å informere beboere tidlig om pågående prosess.

3. Ta tidlig kontakt med

Kontakt en konsulent – kunstner, arkitekt, designkontorer etc., helst året før det skal pusses opp. Det må beregnes modningstid for fargeprosjektet på grunn av den kunstneriske dimensjonen og den demokratiske prosessen, særlig for sameier.

4. Be om en analyse/statusrapport av dagens situasjon

Dersom det gjelder eksisterende bebyggelse bør man be om en analyse /statusrapport av dagens situasjon. For nybygg bør samarbeid med arkitekt/bygger etableres. Denne bør utarbeides et forprosjekt med strategi/tidsplan. (Forprosjekt).

Diskusjon i styrer og komitéer på bakgrunn av forprosjektet.

5. Forankring av forprosjekt som grunnlag for en fargeplan.

 

Lag en fargeplan

1. Utarbeide retningslinjer

En overordnet plan for området/husgruppen utarbeides. 

2. Utarbeide en fargepalett

Man kan for eksempel produsere en palett der gode eksisterende farger bevares og er sydd sammen nye anbefalte farger, eller en annen der en helt ny fargeidentitet innføres. Det siste gjelder selvsagt for nybygg. Paletten kan være retningsgivende med et element av valgfrihet eller lanseres som en helhetlig, førende fargekomposisjon.

3. Lag en brosjyre/informasjonsark

Det kan også være klokt å lage en brosjyre eller et informasjonsark som forklarer konseptet g forteller hvordan folk skal forholde seg til fargeplanen.

4. Undersøk mulighet for økonomisk støtte

Fargeplan med kunstnerisk dimensjon: Slike prosjekter kan kvalifisere for støtte fra KORO (URO-midler) såfremt det legges vekt på kvalifisert og innovativ fargesetting av høy kunstnerisk kvalitet.

Søknadsfrist 2 ganger pr. år.

Gjennomføring

Involver berørte parter

Kartlegging og valg av former for involvering, avhengig av konseptet. Vanlig er å involvere huseiere gjennom spesielle infomøter, generalforsamlinger etc. Her tas opp aktuelle problemstillinger og spørsmål vedrørende planen.

Det er tilrådelig med et lite foredrag om fargens betydning for arkitekturen fra konsulentens side. Man kan også legge opp til gruppemøter med huseiere i det aktuelle området for å drøfte ønsker og muligheter for individuell påvirkning på planen. En slik åpning eller vilje til tilpassing er viktig for stemningen for planen i borettslaget/sameiet.

Gjennomfør en befaring til området

Før realisering av fargeplanen kan man med hell gjennomføre en befaring til området med huseiere, malermester, ev. håndverkere og andre aktuelle fagpersoner. Kartlegging og tilstandsvurdering av bygg vil kunne legge premisser for valg av materialer i fargeplanen.

Felles aksjon?

Planen bør gjennomføres i en felles aksjon for å få forståelse for resultatet.

Det kan legges opp til egeninnsats dersom det er ønskelig, men det er viktig at det blir en happening på stedet og en dugnadsånd som kan utnyttes positivt.

Mulige fallgruver

Manglende involvering av huseiere kan føre til oppbremsing av fremdriften. Eiere må ha eierskap til prosjektet.

Manglende forankring i styrer og komitéer i startfasen kan også trenere fremdriften og føre til splittelse og manglende vedtak for gjennomføring.