Slik kan kommuner jobbe med farger

Se eksempler på fremgangsmåter for kommuner som ønsker å ha fokus på farger og omgivelser

Sist endret 15.12.2016

Arbeidet kan deles inn i tre faser:

  1. Forprosjekt
  2. Prosjekt
  3. Gjennomføring

Forprosjekt

1. Utarbeide en fargestrategi

En fargestrategi utarbeides gjerne i forbindelse med gatebruksplaner, sentrumsplaner og by- og stedsutviklingsprosjekter.

2. Forankre ideen

Det er viktig å forankre ideen om fokus på farge både administrativt og politisk i kommunen, helst med forberedende møtevirksomhet.

3. Ta tidlig kontakt med en konsulent

Kontakt tidlig en konsulent – kunstner, arkitekt, designkontorer etc.Det må beregnes modningstid for fargeprosjektet på grunn av den kunstneriske dimensjonen. Det er alltid enklere å bruke lokal kompetanse.

4. Be om en analyse/statusrapport av dagens situasjon

Be om en analyse /statusrapport av fargene i dagens situasjon. Denne bør også inneholde forslag til strategier/tidsplan. (Forprosjekt)

Diskusjon i kommunen på bakgrunn av forprosjektet.

5. Forankring av forprosjekt som grunnlag for prosjekt

 

Prosjekt

Kommune og konsulent avgrenser prosjektet fysisk og økonomisk. På dette stadiet bør ev. private gårdeiere informeres og en representant for denne gruppen involveres i prosessen. Det er tilrådelig å ha en ressursperson/ansvarlig i kommunen (kultursjef, teknisk sjef, byutvikler m. fl)

Det kan være fornuftig å lage et todelt prosjekt:

1. Helhetsstrategi: En overordnet plan for stedet, byen, bydelen etc. (Retningslinjer)

Dette går på å bevare stedet innen en "ramme". Man kan for eksempel produsere en palett der gode eksisterende identitetsfarger bevares og er sydd sammen nye anbefalte farger, eller en helt annen palett der en jomfruelig fargeidentitet innføres. Paletten kan være retningsgivende med et element av valgfrihet. Det kan også være klokt å lage en brosjyre, plakat og lenke på nettstedet til kommunen som forteller hvordan folk kan bruke og ha nytte av fargestrategien. Bruk det grafiske materialet som en del av kommunens profilering.

2. Pilotprosjekt: Avgrensing av et prøveprosjekt som eksemplifiserer fargeplanen i virkeligheten.

Strategiske valg av område kan her være handlegaten, historisk bebyggelse, et signalbygg, torgrommet etc. Det er viktig å velge noe som er synlig for allmenheten og berører identiteten, noe som kan gi synergieffekt. Det kan gi positiv inspirasjon å oppruste noe som har negativ visuell virkning i lokalmiljøet, slik at "før og etter" effekten blir stor.

Pilotprosjekt med kunstnerisk dimensjon: Slike prosjekter kan kvalifisere for støtte fra KORO (URO-midler) såfremt det legges vekt på kvalifisert og innovativ fargesetting av høy kunstnerisk kvalitet. Søknadsfrist 2 ganger pr. år.

Gjennomføring

1. Kartlegging og valg av former for involvering

Dette er avhengig av konsept, strategi og pilotprosjekt. Vanlig er gårdeierforening, lokale næringsdrivende, private eller offentlige huseiere, lokale håndverksbedrifter, lokale arkitekter.

Det kan være viktig å involvere en eller flere lokale fargehandlere som samarbeidspartnere/rådgivere. Vurder om det er rom for prosenter på maling og andre nødvendige produkter.

2. Informer

Bruk media eller folkemøter som også tar opp andre aktuelle problemstillinger for presentasjon av farge-forslaget. Det er tilrådelig med et lite foredrag om fargens betydning både generelt og lokalt. Dette kan gjerne holdes av en uavhengig ekstern eller lokal kompetanse(lokalhistoriker, lærer, kunstner, arkitekt.)

3. Befaring

Før gjennomføringen av et faktisk pilotprosjekt er det nødvendig med en befaring til området med malermester, murmester og andre aktuelle fagpersoner, gårdeiere, arkitekter. Kartlegging og tilstandsvurdering av bygg i pilotprosjektet.

Videoopptak er en god metode for å dokumentere hva som blir sagt i slike sammenhenger. Denne befaringen bør være en gratis tjeneste som kommunen tilbyr de involverte.

4. Konsulentbistand

Kommunene kan også tilby 1-2 timer gratis konsulentbistand vedrørende fargesetting til de enkelte gårdeierne i pilotområdet. Det kan også være tilrådelig å samle gårdeiere til en informasjonsdag med rådgivning.

For at pilotprosjektet skal ha en synergieffekt bør alle male/oppgradere samtidig. Det skaper en happening på stedet og en dugnadsånd som kan utnyttes positivt. Bruk av lokal presse er viktig.

5. Mulige fallgruver

Manglende involvering av gårdeiere kan føre til oppbremsing av fremdriften. Gårdeiere må ha eierskap til prosjektet.

Manglende politisk forankring kan også kan også trenere fremdriften og føre til dårlig omtale.