Lokale byggeskikkveiledere

Her finner du lenker til diverse byggeskikk- og formingsveiledere og også noen rettledere innen bygningsvern. Alle heftene er gjeldende og eksemplifiserer hvordan byggeskikkarbeidet håndteres lokalt i mange kommuner.

Sist endret 08.07.2016

Her finnes også lenker til arkitekturguider som ikke er rettledere i plan-og utbyggingssaker, men skal derimot skape interesse for historiske og nyere enkeltverk enten i distriktet eller i byen.

Byggeskikkveiledninger

Alta kommune
Veilederen viser prinsipper for god byggeskikk og gir et innblikk i hva kommunen ønsker å vektlegge når nye bygg eller tilbygg skal føres opp. Den er utformet med utgangspunkt i plan- og bygningslovens §74.

Fredrikstad kommune
Fredrikstad kommune ønsker å bidra til en holdningsendring når det gjelder byggeskikk og estetikk. Et viktig hjelpemiddel i dette arbeidet er miljøprosjektet "Byggeskikkveileder og arkitektrådgivning".

Kongsberg kommune
Kongsberg kommune har utført en evaluering av de siste årenes fortettningsprosjekter. Erfaringene fra denne analysen viste at det var behov for bedre dialog mellom aktørene i byggebransjen. Veilederen er et svar på dette behovet.

Nordland fylkeskommune
Nordland fylkeskommune samarbeider med Riksantikvaren om verdiskapningsprogrammen "Den verdifulle kystkulturen i Nordland", som er et av 11 pilotprosjekt i det nasjonale verdiskapningsprogrammet initiert av Miljøverndepartementet og Riksantikvaren.

Nordreisa kommune
I forbindelse med et reguleringsplanarbeid for Rovdas 3 har kommunen laget en byggeskikkveileder. Hensikten er å gi området et særpreg og en identitet med utspring i områdets beliggenhet og fortrinn.

Rennebu kommune
Det er utarbeidet egen byggeskikkveileder for Rennebu. Veilederen består av fire deler: Lokal byggeskikk, Fritidsbebyggelse, Jordbrukslandskapet, Tettstedsbebyggelse.

Sarpsborg kommune
Estetiske retningslinjer for plan- og byggesaksbehandling i Sarpsborg i byområdene utenom sentrum.

Hjelp til utvikling av mal byggeskikkveileder

Sintef Byggforsk notat: Hjelp til utvikling av mal byggeskikkveileder

Presentasjonsmateriale: Byggeskikkveileder, utvikling av mal for Husbanken

Søre Sunnmøre
Felles rettleiar for Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta om god byggeskikk og visuell kvalitet i plan- og byggesaker på Søre Sunnmøre.

 

Bevaringsveiledninger

Flekkefjord kommune
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med Fylkeskonservatoren.

Hadeland og Land
Byggeskikkveilederen er et produkt av prosjektet "Byggeskikk og verneverdier i Land og på Hadeland" igangsatt av Oppland Fylkeskommune. Randsfjordmuseene har overtatt ansvaret for prosjektet.

Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune har i en årrekke gitt faglige råd og økonomisk støtte til program eller prosjekt som gjelder estetikk og byggeskikk i kommunene.

Hurum kommune
Hurum kommune har vedtatt kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer. Hurum kommune har også vedtatt en estetisk veileder for området Storsand i Hurum.
- Kommunedelplan
- Estetisk veileder (pdf)

Råd og tips om utvendig restaurering av eldre trehus
En veileder som tar for seg bevaringsperspektivet inne eldre trehusbebyggelse.

Son, Hvitsten og Hølen
De bevaringsverdige ladestedene Son, Hvitsten og Hølen har fått egen byggeskikkveileder. Heftet er laget i regi av Vestby kommune. Veilederen inneholder en beskrivelse av de tre ladestedene, der store deler av det gamle bygningsmiljøet er regulert til spesialområde bevaring. Byggeskikkveilederen fokuserer primært på bygningers bevaringsverdige eksteriør.

Vega kommune
Vegaøyene har kommet på Unescos liste over verdens kulturarvsteder. De har utarbeidet en byggeskikkveileder for Nes – Kirkøy.

Mandal kommune

Bygge og bo i bevaringssonen

En rettleder for bevaringsområdene i Mandal.

Veleder for bevaringsområdene - Mandal
Byggeskikkveilederen for bevaringsområdene i Mandal kommune retter seg mot erfarne og mindre erfarne fagfolk og huseiere. Den supplerer Mandal sentrums reguleringsplan, samt andre områder regulert til bevaring.

Senter for gjenreisingsbyer
Senter for gjenreisingsbyer har en egen nettside som redegjør for særdragene ved etterkrigsarkitekturen i mange av våre byer.

Formingsveiledninger

Formingsveileder for Fornebu
Estetiske retningslinjer og krav som gjelder for de viktigste offentlige uterommene på Fornebulandet i Bærum kommune.

Håndbok for belysning Fornebu
Eksempler på retningslinjer for belysning av offentlige uterom på Fornebu.

Formingsveileder for Larvik

Larvik kommune driver sitt arbeid med formgivning av sentrum, blant annet med mulighet for blogginnlegg. Larvik kommunes blogg.

Skårsetlia Lillehammer
Boliglandsbyen ble i 1994 tildelt Statens Byggeskikkpris. For å ivareta de opprinnelige intensjoner som lå i prosjektet og sikre de kvalitetene som danner grunnlaget for tildeling av byggeskikkprisen, har man valgt å lage en liten håndbok til hjelp for beboerne ved bearbeiding av prosjektet.

Tangen designhåndbok
Estetiske løsninger og universell utforming for kommune og utbyggere i Tangenområdet, utarbeidet av Grønn strek (2009).

Stedsanalyser med bebyggelsesanalyser


Arkitekturguider

Arkitekturguide for Nord-Norge og Svalbard

En guide med informasjon og byggverk og landskap i den nordlige landsdelen. Innholdet oppdateres jevnlig. Utført av universitetet i Tromsø i samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund.

Arkitekturguide for Vest-Agder

Om interessant arkitektur i fylkesregionen. Her finnes et utvalg av byggverk og anlegg som viser noe av det fylket har å by på av god og interessant arkitektur.