Spørsmål og svar om tilsyn og sanksjoner

Svar på vanlige spørsmål om tilsyn og sanksjoner

Publisert 15. september 2016

Spørsmål og svar om tilsyn

 • Kan bygninger og andre tiltak som ikke er omsøkt bli godkjent i ettertid?

  Ja, alle søknadspliktige tiltak som er oppført uten søknad og godkjenning kan omsøkes i ettertid. Det må imidlertid søkes i henhold til det regelverket som gjelder på tidspunktet for søknaden. Dette kan altså innebære at det må gjøres inngrep i tiltaket for å få det til å være i overensstemmelse med dagens regelverk.

 • Hvor langt kan kommunen gå med tanke på tilsyn på løsninger? (avgjørelse hos departementet)

  Kommunen legger selv opp sin tilsynsvirksomhet, men bør utvise tilbakeholdenhet med å gå for dypt inn i vurderinger av om løsninger er gode nok, herunder overprøve disse, da det kan medføre at kommunen påtar seg et ansvar enten direkte eller indirekte.

  Kommunen er således ikke forhindret fra å gå inn i vurderinger av om funksjonskrav er oppfylt – dersom de mener de har ressurser og kompetanse til dette. Det vil imidlertid gå en grense for hvor langt kommunen kan og skal gå i å avklare faglig uenighet eller avgjøre om funksjonskrav er oppfylt. Ansvaret for løsningene ligger på foretakene.

 • Kan kommunen både pålegge kontroll etter § 14-3 og gjennomføre tilsyn?

  Ja, det kan kommunen. Kontroll og tilsyn er to forskjellige oppgaver. Kontroll gjennomføres av uavhengige foretak, mens tilsyn gjennomføres av kommunen i forhold til det kommunen ønsker å ha fokus på og der byggesaksforskriften stiller krav om tidsavgrenset tilsyn.

 • Er foretakene forpliktet til å sende informasjon kommunen etterspør i forbindelse med en tilsynssak?

  Ja. Kommunen kan kreve de opplysningene som er nødvendig i forbindelse med tilsyn. Dette følger av byggesaksforskriften § 1-3 første ledd.

 • Kan kommunen gjennomføre tilsyn etter at ferdigattest er gitt?

  Ja, tilsyn med byggesaker kan gjennomføres i inntil 5 år etter datoen for ferdigattest.

 • Kan kommunen gjøre bruk av sakkyndig bistand etter dagens regelverk?

  Ja, men kun i forbindelse med tilsyn. Kommunen kan kreve sakkyndig bistand der tilsynet avdekker vesentlig svikt som ikke er ivaretatt ved uavhengig kontroll.

 • Hva er forholdet mellom pbl. § 32-8 og SAK10 § 16-1?

  Loven angir i § 32-8 handlingsnormene som kan rammes av overtredelsesgebyr. Byggesaksforskriften § 16-1 angir reglene for selve utmålingen av overtredelsesgebyr for ulike typer handlinger.

 • Når brukes SAK10 § 16-1 første ledd bokstav a) og når brukes bokstav c)?

  Bokstav a) benyttes i forbindelse med formelle feil, som for eksempel der tiltaket mangler tillatelse. Bokstav c) benyttes i forbindelse med manglende oppfyllelse av materielle krav, som for eksempel hvis prosjektering ikke er i overensstemmelse med reguleringsplan, byggeforbud, byggteknisk forskrift eller lignende.

Flere spørsmål om bygg og byggesak