Temaveileder uavhengig kontroll

5. Gjennomføring av kontroll

Kapittelet gir nærmere anvisninger om hvordan kontrollen skal gjennomføres etter reglene i SAK10 § 14-6 og § 14-7, med utgangspunkt i kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres med fokus på:

  • kontroll av utført kvalitetssikring, se pkt. 5.1

  • kontroll av resultater fra prosjektering og/eller utførelse, se pkt. 5.2

For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med krav gitt etter pbl, herunder byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser. I fortsettelsen omtales dette som kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll

 

Innledning

Kapittelet gir nærmere anvisninger om hvordan kontrollen skal gjennomføres etter reglene i SAK10 § 14-6 og § 14-7, med utgangspunkt i kontrollområdene i SAK10 § 14-2.

Uavhengig kontroll skal gjennomføres med fokus på:

  • kontroll av utført kvalitetssikring, se pkt. 5.1

  • kontroll av resultater fra prosjektering og/eller utførelse, se pkt. 5.2

For å sikre at det er samsvar mellom rutiner og utført kvalitetssikring skal kontrollen bekrefte at rutiner innen kontrollområdet er fulgt. Tilsvarende skal det foretas kontroll av resultater fra prosjektering og utførelse for å bekrefte samsvar. Prosjektering skal samsvare med krav gitt etter pbl, herunder byggteknisk forskrift (TEK10), mens utført byggearbeid skal samsvare med produksjonsunderlaget som tegninger og arbeidsbeskrivelser. I fortsettelsen omtales dette som kontroll av prosjektering og kontroll av utførelse.

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll

Figur 5.1 Oversikt gjennomføring av kontroll

 

Innledning

Kontrollen skal alltid gjennomgå utført kvalitetssikring. Kontrollforetaket skal bekrefte at det kontrollerte foretaket har rutine for kvalitetssikring i sitt foretakssystem. Dernest skal det kontrolleres at kvalitetssikring er utført og kan dokumenteres ved sjekklister eller andre hjelpemidler, slik det følger av krav til bruk av styringssystem, jf. SAK10 kapittel 10. Tabell 5.1 refererer de aktuelle bestemmelsene om gjennomføring av kontroll med kvalitetssikring.

Tabell 5.1 Forskriftsramme: Krav til kvalitetssikring

SAK10 § 14-6 Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 1

Ansvarlig kontrollerende skal bokstav

a) kontrollere at utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, og at disse er fulgt og dokumentert.

SAK10 § 14-7 Gjennomføring av uavhengig kontroll i tiltaksklasse 2 og 3

I kontroll av prosjektering skal det kontrolleres:

bokstav a) at ansvarlig prosjekterendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert.

I kontroll av utførelse skal det kontrolleres:

bokstav a) at ansvarlig utførendes styringssystem inneholder rutiner for kvalitetssikring av arbeidet som skal utføres innenfor kontrollområdet i henhold til relevante krav i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven, og at rutinene og kravene er fulgt og dokumentert.

Innledning

I tillegg til kontroll av kvalitetssikring skal det foretas kontroll av prosjektering og utførelse. Kontroll skjer på utvalgte deler av prosjekterings- eller byggearbeidet, og innebærer vurdering av samsvar mellom:

  • TEK10 og prosjekterte ytelser

  • definerte ytelser og prosjekteringsresultater ved kontroll av prosjektering

  • produksjonsunderlag og utført byggearbeid ved kontroll av utførelse

Kontroll skjer ved gjennomgang av resultater fra prosjektering eller utførelse og kan innebære inspeksjon på byggeplass avhengig av kontrollområdet.

Kontroll av prosjektering innebærer blant annet innhenting av tegningslister og påvisning av at beregninger og tegninger foreligger. Prosjekteringskontroll innebærer kontroll utført som fagvurdering av deler av prosjekteringsinnholdet.

Kontroll av utførelse innebærer blant annet stikkprøvekontroll av at produksjonsunderlaget er tilgjengelig på byggeplassen, påvisning av samsvar mellom produksjonsunderlag og det utførte byggearbeidet og påvisning av samsvar mellom dokumentert kvalitetssikring og utført byggearbeid. I noen tilfeller skal det foretas påvisning av produktdokumentasjon som del av utførelseskontrollen.

Når prosjektering, utførelse og kvalitetssikring er gjennomført i samsvar med relevant standard med kontrollanvisninger begrenses kontrollen etter SAK10 til kontroll av at standardens anvisninger er fulgt, se pkt. 5.3.