Tilsyn med produktdokumentasjon

Del I Generelt

1.1 Innledning

I en toårsperiode fra 1. januar 2016 skal kommunene prioritere blant annet tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer. Det innebærer at kommuner skal føre tilsyn med at ansvarlige foretak kan legge frem dokumentasjon for produkter som er benyttet i byggeprosjekter.

Produktdokumentasjonen av byggevarer er viktig fordi den gir ansvarlige foretak grunnlag for å velge byggevarer med tilstrekkelig dokumenterte egenskaper og som skal medvirke til at byggverk oppfyller byggteknisk forskrift (TEK10). Tilsyn med produktdokumentasjon av byggevarer er derfor et vesentlig virkemiddel for oppfyllelse av TEK10, forebygging av byggefeil og for å øke kunnskapen om produktdokumentasjon i bransjen.

Denne veiledningen gir:

  • En kort innføring i produktdokumentasjon av byggevarer

  • Føringer og fremgangsmåter for kommunens tilsyn

  • Praktiske hjelpemidler for gjennomføring av kommunens tilsyn

Veiledningen beskriver ulike tilsynsnivåer slik at kommunen kan tilpasse tilsynet til kommunens ressurs- og kompetansesituasjon.

Veiledningen gir også en rolleavklaring med hensyn til kommunens og direktoratets tilsyn.

Veiledningen vil videre være nyttig for foretak ved utvikling av kvalitetssikringsrutiner for bruk av produkter.

Etter utløpet av toårsperioden skal kommunen sende inn en rapport som beskriver omfanget og resultatet av tilsynsaktiviteten til Direktoratet for byggkvalitet. Det bør etableres rutiner for rapportering før tilsyn igangsettes. Dette vil gjøre innrapporteringen enklere ved utgangen av rapporteringsperioden.

For mer generell informasjon om tilsynsvirksomhet, viser vi til Veiledning om tilsyn (HO-2/2012) på våre nettsider.