Tilsyn med produktdokumentasjon

Del I Generelt

1.2. Dokumentasjon av byggevarer

Byggevarer som bygges inn i byggverk skal ha egenskaper som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller TEK10, jf. TEK10 § 3-1 (3). I henhold til TEK10 § 3-1 (1) skal byggevarers egenskaper dokumenteres etter forskrift om dokumentasjon og omsetning av produkter til byggverk (DOK). Det er to sentrale kapitler i DOK for produktdokumentasjon av byggevarer:

  • Kapittel II som gjelder for CE-merkede byggevarer og som gjennomfører byggevareforordningen i Norge

  • Kapittel III som gjelder for ikke CE-merkede byggevarer

Byggevareforordningen er den europeiske forordningen som regulerer dokumentasjon og omsetning av CE-merkede byggevarer i EØS-området.

DOK med veiledning er tilgjengelig her. I tillegg har Direktoratet for byggkvalitet utviklet nettsiden Byggevareinfo som gir informasjon om dokumentasjon av byggevarer.

Ansvarlige foretak skal velge byggevarer som er dokumentert etter DOK og som bidrar til at byggverk oppfyller byggteknisk forskrift (jf. TEK10 § 3-1 (3). Dette følger av byggesaksforskriften (SAK10) § 12-3 bokstav a og § 12-4 bokstav b for henholdsvis ansvarlig prosjekterende og ansvarlige utførende. Produktdokumentasjonen skal ligge hos ansvarlige foretak og være tilgjengelig ved tilsyn, jf. SAK10 § 5-5. Produktdokumentasjon inngår også i grunnlaget for fdv-dokumentasjonen som skal overleveres eier før ferdigattest.