Tilsyn med produktdokumentasjon

Del I Generelt

1.4. Kommunens tilsyn og direktoratets tilsyn

Kommunen fører tilsyn i konkrete byggesaker. Når det gjelder produktdokumentasjon, fører kommunen tilsyn med at ansvarlige foretak har oppfylt sine forpliktelser etter DOK, SAK10 og TEK10, blant annet at ansvarlige foretak kan dokumentere at de har valgt byggevarer med tilstrekkelig dokumentasjon etter DOK og at byggevarene medvirker til at byggverket oppfyller TEK10.

Direktoratet for byggkvalitet er den sentrale tilsynsmyndigheten for byggevarer. Direktoratet fører tilsyn med norske produsenter, importører og distributører som omsetter byggevarer på det norske markedet. Direktoratet for byggkvalitet fører kun tilsyn med at byggevarers egenskaper er tilstrekkelig dokumentert. Direktoratet fører ikke tilsyn med at byggevarer som omsettes på det norske markedet har egenskaper som er tilstrekkelige for oppfyllelse av TEK10. Dette vil variere fra prosjekt til prosjekt. Målgruppene for kommunens tilsyn og direktoratets tilsyn er dermed forskjellige.

Ved kommunens tilsyn i byggesak kan det avdekkes produkter uten tilfredsstillende dokumentasjon. Kommunen må følge opp tiltaket og de ansvarlige foretakene, men oppfølging av produsent, importør, distributør ligger til Direktoratet for byggkvalitet. Kommunen bør derfor innrapportere slike tilfeller til direktoratet.

Kommunenes tilsyn og direktoratets tilsyn utfyller hverandre og bidrar til at byggevarer som brukes i norske byggverk har egenskaper dokumentert etter DOK og som medvirker til at TEK10 er oppfylt.

Kommunens tilsyn blir enda viktigere fremover. Ansvarlige foretak kjøper i større grad enn før inn byggevarer som produseres i utlandet og importeres direkte til byggeplassen. Med andre ord omsettes disse byggevarene ikke gjennom den vanlige distribusjonskjeden som overvåkes av Direktoratet for byggkvalitet. Dette understreker viktigheten av kommunens tilsyn.