Tilsyn med produktdokumentasjon

Del II Kommunens tilsyn med produkter

2.2. Dokumentasjon skal foreligge i tiltaket

I henhold til SAK10 § 5-5 skal produktdokumentasjonen til byggevarene foreligge i tiltaket og være tilgjengelig ved tilsyn. Produktdokumentasjonen kan for eksempel være tilgjengelig på produsentens nettsider eller i databaser som ProductXChange (COBUILDER) eller NOBB (Byggtjeneste). Ansvarlige foretak må kunne vise til hvor man finner den aktuelle produktdokumentasjonen og legge dokumentasjonen frem for kommunene ved tilsyn.

Produktdokumentasjonen er den dokumentasjonen som er ment å følge med byggevarer og som gir ansvarlige foretak informasjon om:

  • Produsent

  • Hvilken teknisk spesifikasjon som produsenten har lagt til grunn

  • Hvilke egenskaper/ytelser byggevarer har

  • Hvilken form for tredjepartsvurdering som er utført

Produktdokumentasjonen gir alle nødvendige opplysningene for å påse at kravene i DOK og TEK10 er oppfylt. To eksempler belyser dette:

Det første eksemplet gjelder tilsyn med produktdokumentasjonen opp mot krav i DOK. Det skal gå frem av produktdokumentasjon til prefabrikkerte stålkonstruksjoner (dekket av den harmoniserte produktstandarden NS-EN 1090-1; for mer informasjon, se punkt 3.3) at produsentens produksjonskontroll i fabrikk ble sertifisert av et teknisk kontrollorgan særlig utpekt for NS-EN 1090-1. Dersom identifikasjonsnummeret og adressen til det tekniske kontrollorganet ikke er beskrevet i produktdokumentasjonen, kan det tyde på at produsenten ikke har en sertifisert produksjonskontroll i fabrikk. Dette er i strid med DOK. Kommunen bør da be ansvarlig foretak legge frem sertifikatet utstedt av det tekniske kontrollorganet for å sjekke om det foreligger.

Det andre eksemplet gjelder tilsyn med byggevarers egenskaper opp mot krav i TEK10. Dersom produktdokumentasjon til et utvendig vindu ikke inneholder opplysninger om vinduets U-verdi (varmegjennomgangskoeffisient), vil ikke ansvarlig foretak kunne dokumentere at de har valgt vinduer som medvirker til oppfyllelse av TEK10 kapittel 14 om energikrav.