Tilsyn med produktdokumentasjon

Del III Grunnleggende regler om produktdokumentasjon av byggevarer

3.7. Tredjepartsvurderinger av byggevarer

Det finnes mange ulike byggevarer, som skruer, bærende betongelementer, brannvarslingssystemer med videre. Byggevarene har ulik betydning for byggverk og er derfor underlagt ulike former for tredjepartsvurderinger:

System 1 og 1+

System 2+

System 3

System 4

Produktsertifisering

Sertifisering av produsentens produksjonskontroll

Bekreftelse av byggevarens egenskaper ved prøving

Ingen tredjepartsvurdering

Hvert system inneholder en rekke oppgaver som tredjepartsorganet eller produsent må gjennomføre:

Oppgaver

System for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser

 

1+

1

2+

3

4

Utføres av produsent

 

Fastsettelse av produktets ytelser

   

X

 

X

Produksjonskontroll i fabrikk

X

X

X

X

X

Ytterligere prøving av stikkprøver på fabrikk i henhold til prøvingsplan

X

X

X

   
 

Utføres av tredjepart

Produktsertifiserings-

organ

Fastsettelse av produktets ytelser

X

X

     

Førstegangsinspeksjon av produksjonsanlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

     

Kontrollprøving av stikkprøver tatt før varen markedsføres

X

       

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

X

X

     
 

Sertifiseringsorgan for sertifisering av produsentens produksjonskontroll

Førstegangsinspeksjon av produksjons-anlegget og produksjonskontrollen i fabrikk

   

X

   

Fortløpende tilsyn, vurdering og evaluering av produksjonskontrollen i fabrikk

   

X

   
 

Prøvingslaboratorium

Fastsettelse av produktets ytelser med typeprøving, typeberegning, tabellverdier eller deskriptiv dokumentasjon av varen

     

X

 

Mer informasjon om reglene for tredjepartsvurdering av byggevarer finnes i veiledning til DOK og byggevareinfo.

I tillegg inneholder direktoratets liste over de vanligste byggevarene en beskrivelse av hvilket system for tredjepartsvurdering som gjelder.

Ansvarlige foretak skal ved tilsyn kunne dokumentere at de har valgt byggevarer fra produsenter som har foretatt nødvendige tredjepartsvurderingene, jf. DOK § 12.

Ansvarlige foretak og kommuner må være oppmerksomme på følgende:

  • For CE-merkede byggevarer er det kun tekniske kontrollorgan som fremgår i NANDO-basen som kan utføre disse tredjepartsvurderingene. NANDO-basen er den europeiske databasen som inneholder en oversikt over alle utpekte tekniske kontrollorganer i EØS-området (http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=33 ).

  • For CE-merkede byggevarer gir harmoniserte produktstandarder eller ETA-er informasjon til byggevareprodusenter om hvilket system som skal legges til grunn. Dersom byggevareprodusenten kan legge frem ytelseserklæringen for byggevaren, har produsenten sannsynligvis lagt til grunn det relevante systemet for vurdering og verifikasjon.

  • For ikke CE-merkede byggevarer er det et krav etter DOK § 12 at produsenten skal anvende det samme systemet for vurdering og verifikasjon som gjelder for CE-merkede byggevarer. Det er ikke en selvfølge at ikke CE-merkede byggevarer produsert utenfor Norge oppfyller det kravet. Kommunen må være særlig oppmerksom på dette ved vurdering av produktdokumentasjon som er lagt frem av ansvarlige foretak ved tilsyn.

  • For ikke CE-merkede byggevarer er det hovedsaklig tekniske kontrollorgan og akkrediterte tredjepartsorganer som holder til i EØS-området, som kan utføre tredjepartsvurderinger.