Tilsyn med produktdokumentasjon

Del V Gjennomføring av kommunens tilsyn

5.2. Fremgangsmåte for kommunens tilsyn

Veiledningen beskriver nedenfor en enkel fremgangsmåte for kommunenes tilsyn med produktdokumentasjon.

1. Start tilsyn så tidlig som mulig i byggesaken og bruk direktoratets liste over de vanligste byggevarene

Det kan på et tidlig tidspunkt være hensiktsmessig å varsle tilsyn med produkter og be om en redegjørelse for bruk av byggevarer i prosjektet. Det er ikke gitt at ansvarlige foretak vet hvilke byggevarer de skal kjøpe inn med hensyn til navn, merke og spesifikke egenskaper, men de kan ofte i en tidlig fase redegjøre for hvilke typer byggevarer som skal inngå i prosjektet (prefabrikkerte stålkonstruksjoner, betongelementer, påhengsfasader, byggmoduler). Direktoratet anbefaler at kommunen ved tilsyn tar utgangspunkt i direktoratets liste over de vanligste byggevarene (pdf).

2. Bruk sjekklisten for innsamling av dokumentasjon

Vedlagt veiledningen følger sjekkliste for innsamling av produktdokumentasjon. Sjekklisten kan benyttes på byggeplasstilsyn eller ved dokumenttilsyn. Det er viktig at kommunen i sjekklisten angir de byggevarene som kommunen ønsker at ansvarlige foretak skal legge frem dokumentasjon for. Dokumentasjonen kan fremlegges ved tilsynet eller sendes kommunen i etterkant.

3. Sjekk om produktdokumentasjon foreligger og er tilstrekkelig (Tilsynsnivå 1)

I direktoratets liste over de vanligste byggevarene fremgår det hva slags dokumentasjon ansvarlige foretak skal legge frem (produktdokumentasjon for CE-merkede byggevarer eller produktdokumentasjon for ikke CE-merkede byggevarer). På bakgrunn av listen kan kommunen vurdere om dokumentasjonen som er lagt fram er tilstrekkelig etter DOK.

Det er viktig å sjekke at ansvarlige foretak kan dokumentere at produsenten av ikke CE-merkede byggevarer har lagt til grunn det relevante systemet for tredjepartsvurderinger.

Dersom det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentasjon eller nødvendige sertifiseringer/godkjenninger/testrapporter mangler, kan kommune treffe hensiktsmessige reaksjoner beskrevet i DEL VI.

4. Sjekk om de relevante egenskapene/ytelsene er beskrevet i produktdokumentasjon (Tilsynsnivå 2)

Kommuner som ønsker å se nærmere på produktdokumentasjonen, kan sjekke om de nødvendige egenskapene og ytelsene er beskrevet i produktdokumentasjonen. Hvis det for eksempel ikke foreligger en beskrivelse av regntetthet i ytelseserklæringen til en påhengsfasade, har ikke foretaket grunnlag for å velge dette produktet og de kan ikke dokumentere at de har valgt påhengsfasader som skal bidra til oppfyllelse av TEK10.

Kommunen kan i tilsynet benytte følgende hjelpemidler:

5. Sjekk om byggevarers ytelser er i samsvar med prosjekteringsgrunnlaget og TEK10 (Tilsynsnivå 3)

Formålet med produktdokumentasjonen er å gi ansvarlige foretak et grunnlag for å velge byggevarer som skal medvirke til oppfyllelse av TEK10. Ansvarlige foretak må velge byggevarer med ytelser som er tilstrekkelig for bruk i norske byggverk. Kommunen kan alltid be ansvarlige foretak dokumentere at de ytelsene som er beskrevet i produktdokumentasjonen, er tilstrekkelige for oppfyllelse av TEK10. Et slikt tilsyn vil kunne være krevende, og mange ulovligheter kan avdekkes med tilsyn på nivå 1 og 2.

6. Treffe reaksjoner der det er hensiktsmessig

Det vises til Del VI om reaksjoner.

7. Rapportering til Direktoratet for byggkvalitet

Kommunen bør rapportere til Direktoratet for byggkvalitet dersom ansvarlige foretak ikke kan legge frem tilstrekkelig dokumentasjon ved tilsyn. Direktoratet har anledning til å følge opp både produsent, importør, distributør og sentralt godkjente foretak.