Tilsyn med produktdokumentasjon

Del VI Reaksjoner

6.1. Beskrivelse av kommunens virkemidler

Ved overtredelse av regelverket vil kommunen kunne anvende ulike typer reaksjoner som enten er rettet mot foretaket og/eller tiltaket.

Reaksjoner overfor tiltaket

Hjemmel

 

Reaksjoner mot foretaket

Hjemmel

Vilkårene for å gi midlertidig brukstillatelse foreligger ikke og midlertidig brukstillatelse holdes tilbake til forholdet er rettet

pbl. § 21-10 tredje ledd

Pålegg om retting innen en viss frist

med eller uten tvangsmulkt

pbl. § 32-3

 

pbl. § 32-5

Vilkårene for å gi ferdigattest foreligger ikke og ferdigattest holdes tilbake frem til forholdet er rettet.

pbl. § 21-10 første ledd

Pålegg om stans av ulovlige forhold

med eller uten tvangsmulkt

pbl. § 32-3

 

pbl. § 32-5

Der det er grunnlag for å gi midlertidig brukstillatelse kan kommunen kreve sikkerhet/bankgaranti for at gjenstående arbeider blir rettet

pbl. § 21-10 tredje ledd

Forelegg dersom pålegg ikke blir etterkommet

pbl. 32-6

Kreve uavhengig kontroll

pbl. § 24-1 jf. SAK10 § 14-3

Varsel om fratakelse av ansvarsrett

pbl. § 23-3, tredje ledd

   

Vedtak om fratakelse av ansvarsrett

pbl. § 23-3 og SAK10 § 6-9

   

Overtredelsesgebyr

pbl. § 32-8 og SAK10 § 16-1

Sanksjoner må stå i rimelig forhold til overtredelsen. Kommunene bør vurdere følgende når de skal gi reaksjoner:

  • hvor alvorlig er overtredelsen

  • hvilken betydning har byggevaren for byggverket

  • kan byggevaren erstattes med tilfredsstillende dokumentert byggevare

Der overtredelsen er av mindre betydning, kan kommunen avstå fra å forfølge forholdet.

 

Tilsynsveileder HO-2/2007 Tilsyn beskriver nærmere ulike reaksjoner etter tilsyn.