Tilsyn med produktdokumentasjon

Vedlegg III Mal for ytelseserklæring

YTELSESERKLÆRING

Nr.

1.Varetypens unike identifikasjonskode:

2.Tilsiktet bruksområde:

3.Produsent:

4. Autorisert representant (hvis relevant):

5. System eller systemer for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser:

6a.Harmonisert produktstandard:

Teknisk(e) kontrollorgan:

6b. Europeisk bedømmelsesdokument:

Europeisk teknisk bedømmelse:

Teknisk bedømmelsesorgan:

Teknisk(e) kontrollorgan:

7. Angitte ytelser:

Egenskap

Ytelse

Harmonisert produktstandard

     
     
     

8. Bruk av hensiktsmessig teknisk dokumentasjon og/eller spesifikk teknisk dokumentasjon (hvis relevant): Ytelser for denne byggevaren som er anført ovenfor, er i overensstemmelse med de angitte ytelsene. Denne ytelseserklæringen er utarbeidet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 under produsentens eneansvar, som anført ovenfor. Underskrevet for produsenten og på dennes vegne av:

 

[Sted]

[Dato]

[Navn]

[Underskrift]