Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning

Fig. 14 Byggverk for publikum. Atkomst er trinnfri, men er inngangsdør synlig?
Fig. 14 Byggverk for publikum. Atkomst er trinnfri, men er inngangsdør synlig? Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

funn

Merknader

2

Er hovedinngang sentralt plassert i forhold til atkomst og heis?

 

Er hovedinngangsdør synlig i forhold til omliggende flater? Er det direkte atkomst fra alle hovedinnganger til hovedfunksjoner

TEK10 § 12-4

TEK10 § 12-5

 

 

1

Kan alle dører som skal kunne åpnes av bruker benyttes?

 

Dørplassering

Nødvendig trekkraft, maks 20N

Dør-automatikk

Plassering døråpner

TEK10 § 12-15

 

 

2

Er heis tydelig markert?

Har heis etasjeangivelse i tekst og tale?

 

Er heis lett å se og lett å finne når man kommer inn?

Har heisen god informasjon?

TEK10 § 12-6

TEK10 § 15-13

 

 

3

Er rommene prosjektert slik at det sikres tilfredsstillende romakustiske forhold?

Dokumenta-sjon på romakustiske forhold

TEK10 § 13-8

 

 

3

Er støy fra utendørs lydkilder ivaretatt?

For uteoppholdsareal og inne?

Dokumenta-sjon på støyforhold

TEK10 § 13-6

 

 

3

Vil plassering av bygningstekniske installasjoner hindre god taleforståelse?

Dokumenta-sjon på plassering og støy fra tekniske installasjoner

TEK10 § 13-9

 

 

4

Kan materialer dokumenteres mht avgassing?

Velg ut overflater/materialer i bygget. Det skal kunne dokumenteres at bygge-materialer og produkter benyttet innendørs ikke avgir forurensninger som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.

TEK10 § 13-1

 

 

5

Er varsling av brann ivaretatt?

Er evakueringsplan planlagt utarbeidet?

Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personer med ulike bruker-forutsetninger

TEK10 § 11-12

 

 

Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?

Byggeplasstilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Hjemmel

Avvik

 

Merknader

2

Er nødvendig informasjon for orientering gitt eller skiltet i kommunikasjonsvei?

Er skilt utført i henhold til krav?

 

Er det informasjon for å vite hvor du er og hvor du skal?

Er skilt taktile?

TEK10 § 12-6

TEK10

§12-21

 

 

2

Er glassfelt og søyler markert?

 

 

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-20

 

 

0

Er rom innredet slik at det oppnås likestilt bruk? Er størrelse, utforming, belysning og lydforhold slik at likestilt bruk er mulig?

Sjekk for eksempel

plasser og lydforhold på kino, klasserom, kontor-landskap garderobe.

Aulaer i skoler og lignende.

TEK10 § 12-7

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markert?

Følger håndlist trappeløpet, også rundt repos?

 

TEK10 § 12-16

 

 

3

Gir rommene god taleforståelse?

Er krav til akustikk utført?

Er krav til støyhindring utført?

Er det montert lydoverføringsanlegg?

TEK10 § 13-8

 

 

 

1

Har alle rom i henhold til bygningens funksjon trinnfri atkomst og kan dører benyttes av alle?

Trinnfri atkomst

Bredde på dør og kraft for å åpne dør.

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-7

TEK10 § 12-15

 

 

Fig 16 Er skilt lett å lese og forstå? Fig17 Er glassfelt markert?

Foto: Tone Rønnevig og Solveig Dale