Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.2. Bustad med krav om tilgjenge

  • bygning med bustadeining med krav om heis

  • bustadeiningar med alle hovudfunksjonar på inngangsplanet

Fig. 11 Bygning med bustadeining med krav om tilgjenge og krav om universell utforming av uteareal.
Fig. 11 Bygning med bustadeining med krav om tilgjenge og krav om universell utforming av uteareal. Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn bustad med krav om tilgjenge

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

 

Merknader

1

Er bygning plassert slik at det blir oppnådd trinnfri tilkomst med brukbart stigningsforhold til bygning og uteopphaldsareal?

Dokumentasjon på stigningsforhold og trinnfri gangtilkomst til bygning og uteopphaldsareal.

TEK10

§ 8-3

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 8-7

 

 

2

Er heis i parkeringskjellar nær tilkomstveg?

Angir heis etasje i tekst og tale?

 

Bygning skal vere lett å orientere seg i og vere sikker i bruk. Heis nær tilkomst vil vere enklare å finne og ein vil unngå kryssande trafikk i parkeringskjellar.

Sjekk utforming av heisstol.

TEK10

§ 12-5

TEK10

§ 15-13

 

 

 

1

2

Er felles avfallssystem lett tilgjengeleg?

Er avfallssystem lett tilgjengeleg med kort avstand, er det trinnfri tilkomst, er innkasthøgde maks 1,1 m? Kontrastfargar?

TEK10

 § 12-12

 

 

1

Er det avsett oppstillingsplass for rullestol, barnevogn og liknande?

 

Er de(n) plassert utanfor, nær heis i parkeringsgarasje eller i inngangsparti med trinnfri tilgang?

TEK10

§ 8-9

 

 

1

Kan rullestolbrukar betene nødvendige romfunksjonar på inngangsplanet på ein tilfredsstillande måte?

Er det snusirkel -1,5 m i alle rom?

Er det mogleg å betene skap på soverom og kome fram til vindauge i alle rom med varig opphald?

TEK10

§ 12-7

 

 

4

Er det godt nok dagslys i rom for varig opphald?

Be om dokumentasjon på dagslys. Dersom glasflater utgjer min. 10 % - som hovudregel OK. Dersom mindre enn 10 % - då skal det liggje føre utrekning som viser at dagslys- faktor er min. 2 %.

TEK10 § 13-12

 

 

 

4

Er det god nok ventilasjon?

Er tilluftsmengda i det enkelte rom i tråd med krava?

TEK10 § 13-2

 

 

3

Er lydisolasjon teken vare på?

Er krav til luftlydisolasjon mellom brukarområde teke vare på?

TEK10 § 13-7

 

 

5

Er brannvarsling og evakuering tekne vare på?

Er det prosjektert sløkkeanlegg i bygning med krav om heis?

TEK10 § 11-12

 

 

Fig. 12 Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til ladeuttak.
Fig. 12 Oppstillingsplass for rullestol og barnevogner. Legg merke til ladeuttak. Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Byggjeplasstilsyn bustad med krav om tilgjenge

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

Merknader

1

Er det det trinnfri tilkomst og horisontalt repos framfor inngangsparti?

(1,5x1,5m utanfor døra sin slagradius)

Trinnfri tilkomst frå parkering og køyrbar veg.

Inngangs-parti som gjer det mogleg å opne dør frå rullestol, og markering framfor dør.

TEK10

§ 8-6

TEK10

§ 12-4

 

 

1

Er det trinnfri tilkomst og mogleg for rullestolbrukar å bruke rom og minst eitt bad/toalett på inngangsplanet?

Trinnfri tilkomst, maks terskel 20mm – høve til å betene rommets funksjon med rullestol.

TEK10

§12-7

TEK10

§12-9

 

 

2

Er inngangsparti med inngangsdør belyst?

Er det visuelt og taktilt felt framfor inngangsdør?

Belysning og markert felt framfor dør.

Tek10 §

12-4

(2a og 2b)

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markerte?

Følgjer handlist trappeløpet på begge sider, også rundt repos?

Markering av trinn – at handløpar følgjer heile trappeløpet, også rundt repos

TEK10

§12-16

 

 

4

Er det utsyn frå rom for varig opphald?

Er det mogleg for rullestol-brukar å sjå ut av vindauge i alle soverom, kjøkken, arbeidsrom og stove?

TEK10 § 13-13

 

 

4

Har rom for varig opphald vindauge som kan opnast – og kan dette opnast med ei hand frå sitjande stilling?

Kan vindauge i rom for varig opphald opnast av sitjande person?

TEK10 § 13-4

TEK10 § 12-21

 

 

1

Har internt kott/oppbevarings-plass og sportsbu trinnfri tilkomst?

TEK10

§12-10

 

 

 

 

5

Er brannvarsling teken vare på?

Er det brannalarm-anlegg eller røykvarsling anlegg?

TEK10

§11-12

 

 

5

Er det montert automatisk sløkkeanlegg?

Gjeld for byggverk med krav om heis.

TEK10

§11-10

 

 

Fig. 13 Trapp med markering av trinn og handløparar som følgjer trappeløpet, også rundt repos.
Fig. 13 Trapp med markering av trinn og handløparar som følgjer trappeløpet, også rundt repos. Foto: Solveig Dale

Foto: Solveig Dale