Tilsyn med universell utforming

8. Sjekklister

8.3 Byggverk for publikum, arbeidsbygning

Fig. 14 Byggverk for publikum. Tilkomst er trinnfri, men er inngangsdør synleg?
Fig. 14 Byggverk for publikum. Tilkomst er trinnfri, men er inngangsdør synleg? Foto: Tone Rønnevig

Foto: Tone Rønnevig

Dokumenttilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

funn

Merknader

2

Er hovudinngang sentralt plassert i høve til tilkomst og heis?

 

Er hovudinngangsdør synleg i forhold til omliggjande flater? Er det direkte tilkomst frå alle hovudinngangar til hovudfunksjonar?

TEK10 § 12-4

TEK10 § 12-5

 

 

1

Kan alle dører som skal kunne opnast av brukar nyttast?

 

Dørplassering.

Nødvendig trekkraft, maks 20N.

Dør-automatikk.

Plassering døropnar.

TEK10 § 12-15

 

 

2

Er heis tydeleg markert?

Angir heis etasje i tekst og tale?

 

Er heis lett å sjå og lett å finne når ein kjem inn?

Har heisen god informasjon?

TEK10 § 12-6

TEK10 § 15-13

 

 

3

Er romma prosjekterte slik at det sikrar gode nok romakustiske tilhøve?

Dokumenta-sjon på romakustiske tilhøve.

TEK10 § 13-8

 

 

3

Er det teke omsyn til støy frå utandørs lydkjelder?

For uteopphaldsareal og inne?

Dokumenta-sjon på støytilhøve.

TEK10 § 13-6

 

 

3

Vil plassering av bygningstekniske installasjonar hindre god taleforståing?

Dokumenta-sjon på plassering og støy frå tekniske installasjonar.

TEK10 § 13-9

 

 

4

Kan materialar dokumenterast m.o.t. avgassar?

Vel ut overflater/materialar i bygget. Det skal kunne dokumenterast at byggje-materialar og produkt nytta innandørs ikkje gir forureiningar som kan medføre ubehag, irritasjon eller risiko for helseskade.

TEK10 § 13-1

 

 

 

 

5

Er det teke omsyn til varsling av brann?

Er evakueringsplan planlagt utarbeidd?

Er det prosjektert brannvarsling som gir informasjon til personar med ulike brukar-føresetnader?

TEK10 § 11-12

 

 

Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?
Fig. 15 Er alle trinn i felles trapp markert?

 

Byggjeplasstilsyn byggverk for publikum, arbeidsbygning

 

Spørsmål

Sjekkpunkt

Heimel

Avvik

 

Merknader

2

Er nødvendig informasjon for orientering gitt eller skilta i kommunikasjonsveg?

Er skilt utført i medhald av krav?

 

Er det informasjon for å vite kvar du er og kvar du skal?

Er skilt taktile?

TEK10 § 12-6

TEK10

§12-21

 

 

2

Er glasfelt og søyler markerte?

 

 

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-20

 

 

0

Er rom innreia slik at det blir oppnådd likestilt bruk? Er storleik, utforming, belysning og lydtilhøve slik at likestilt bruk er mogleg?

Sjekk til dømes

plassar og lydtilhøve på kino, i klasserom, kontor-landskap, garderobe, aulaer i skular og liknande.

TEK10 § 12-7

 

 

2

Er alle trinn i felles trapp markerte?

Følgjer handlist trappeløpet, også rundt repos?

 

TEK10 § 12-16

 

 

3

Gir romma god taleforståing?

Er krav til akustikk dekte?

Er krav til støyhindring dekte?

Er det montert lydoverføringsanlegg?

TEK10 § 13-8

 

 

 

1

Har alle rom i høve til bygningen sin funksjon trinnfri tilkomst og kan dører nyttast av alle?

Trinnfri tilkomst.

Breidde på dør og kraft for å opne dør.

TEK10 § 12-6

TEK10 § 12-7

TEK10 § 12-15

 

 

 

 

Fig. 16 Er skilt lette å lese og forstå? Fig. 17 Er glasfelt markerte?
Fig. 16 Er skilt lette å lese og forstå? Fig. 17 Er glasfelt markerte? Foto: Tone Rønnevig Foto: Solveig Dale

Foto: Tone Rønnevig Foto: Solveig Dale