Utbygging i fareområde

Utbygging i fareområde. Foto: NTB Scanpix
Foto: NTB Scanpix

Om rettleiinga

Denne temarettleiinga er ei revidert utgåve av temarettleiinga H0-1/2008 Utbygging i fareområde  frå 2008. Dei vesentlege endringane:

  • Temarettleiinga er oppdatert i samsvar med gjeldande regelverk - plan- og bygningslov av 27. juni 2008 med byggteknisk forskrift (TEK10) og byggjesaksforskrifta (SAK10).

  • Ved lovendringa i 2008 vart plan- og bygningslova (pbl.) § 87 Endring, reparasjon eller bruksendring mv. av bestående byggverk  og pbl.  § 88 Dispensasjon fra § 87  erstatta av pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk. Kapittelet i temarettleiinga om tiltak på eksisterande byggverk er revidert i samsvar med dagens regelverk.

  • Det er teke inn eit nytt kapittel om klimaendringar.

  • Temarettleiinga er oppdatert med ny kunnskap.

Temarettleiinga er fyrst og fremst meint å vere til hjelp for plan- og byggjesaksbehandlarar i kommunane. Ein må sjå rettleiinga som eit supplement til rundskrivet T-5/97 «Arealplanlegging og utbygging i fareområder», utgjeve av tidlegare Miljøverndepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet (no Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Temarettleiinga skildrar kommunen sitt ansvar som forvaltningsorgan i byggjesaksbehandlinga. Ho skildrar også ansvaret utbyggjarsida har, og opplyser om kva tryggleiksnivå som skal leggjast til grunn ved bygging i fareområde.

For å sjå byggjesaksdelen i samanheng med plandelen av plan-og bygningslova er det vist til enkelte sentrale planføresegner.

Rettleiinga tek føre seg krav til tryggleik mot naturpåkjenningar ved plassering og utbygging i fareområde. Ho omtaler ikkje laster som alle byggverk skal dimensjonerast for å tole, som vind- og snølaster. Menneskeskapte farar og menneskeskapte vesentlege ulemper som t.d. støy og ureining frå avfall, er heller ikkje omtalte.

Vi håper temarettleiinga blir eit nyttig verktøy.

Ikkje nynorskbrukar?

Vil du skrive ut heile rettleiinga?

Du kan laste ned heile eller delar av rettleiinga for utbygging i fareområde. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øvst ved kvart kapittel, og velg kva du vil laste ned eller skrive ut.