Utbygging i fareområder

Utbygging i fareområde. Foto: NTB Scanpix

Foto: NTB Scanpix

Denne temaveiledningen er en revidert utgave av temaveiledningen H0-1/2008 Utbygging i fareområder fra 2008.

De vesentlige endringene:

  • Temaveiledningen er oppdatert i henhold til gjeldende regelverk - plan- og bygningslov av 27. juni 2008 med byggteknisk forskrift (TEK10) og byggesaksforskriften (SAK10).

  • Ved lovendringen i 2008 ble plan- og bygningsloven (pbl.) § 87 Endring, reparasjon eller bruksendring mv. av bestående byggverk og pbl. § 88 Dispensasjon fra § 87 erstattet av pbl. § 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk. Temaveiledningens kapittel om tiltak på eksisterende byggverk er revidert i henhold til dagens regelverk.

  • Det er tatt inn et nytt kapittel om klimaendringer.

  • Temaveiledningen er oppdatert med ny kunnskap.

Temaveiledningen er først og fremst ment å være til hjelp for plan- og byggesaksbehandlere i kommunene. Veiledningen må ses som et supplement til rundskrivet T-5/97 «Arealplanlegging og utbygging i fareområder», utgitt av tidligere Miljøverndepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet).

Temaveiledningen beskriver kommunens ansvar som forvaltningsmyndighet i byggesaksbehandlingen. Den beskriver også utbyggersidens ansvar, og angir hvilke sikkerhetsnivå som skal legges til grunn ved bygging i fareområder. For å se byggesaksdelen i sammenheng med plandelen av plan- og bygningsloven, er det vist til enkelte sentrale planbestemmelser.

Veiledningen omhandler krav til sikkerhet mot naturpåkjenninger ved plassering og utbygging i fareområder. Den omtaler ikke laster som alle byggverk skal dimensjoneres for å tåle, som vind- og snølaster. Menneskeskapte farer og menneskeskapte vesentlige ulemper som f.eks. støy og forurensning fra avfall, er heller ikke omtalt.

Vi håper temaveiledningen blir et nyttig verktøy.

Vil du laste ned eller skrive ut hele veilederen?

Du kan laste ned hele eller deler av veilederen for utbygging i fareområder. Bruk ikonet for "skriv ut" som er plassert øverst ved hvert kapittel, og velg hva du vil laste ned eller skrive ut.