Krav til kvalifikasjoner og rutiner

For å bli sentralt godkjent for ansvarsrett må foretaket dokumentere sin kompetanse, kvalitetssikringsrutiner, samt innbetaling av skatter og avgifter.

Sist endret 01.06.2018
Den faglige ledelsen i foretaket må ha kvalifikasjoner som er tilpasset godkjenningsområdet.
Foto: Ole Walter Jacobsen

Sentral godkjenning er en kvalitetsordning som beskriver foretakets seriøsitet og kompetanse basert på kravene til:

Faglige kvalifikasjoner

Foretaket skal ha en faglig ledelse med relevante kvalifikasjoner tilpasset det godkjenningsområdet foretaket søker om. Kvalifikasjonskravene skal sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett i byggesaker innehar og benytter tilstrekkelige og relevante kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. 

Overgangsordning

Foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning vurderes etter kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette er en overgangsbestemmelse som innebærer at foretakene kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av langvarig praksis.

I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode, og at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må likevel være oppfylt. Det er videre en forutsetning at det ikke har vært større endringer i foretakets faglige ledelse.

Foretak som vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen har frist fram til 1. juli 2020 til å oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Se veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) kap. 11 for mer informasjon om kvalifikasjonskravene.

Kvalitetssikringsrutiner

Foretaket skal ha kvalitetssikringsrutiner for oppfyllelse av plan- og bygningslovgivningen. Rutinene skal være innarbeidet, tilpasset det enkelte foretaket og ikke være mer omfattende enn nødvendig. 

Se veiledning til byggesaksforskriften (SAK10) kap. 10 for mer informasjon om kvalitetssikringsrutinene.

Betaling av skatter og avgifter

Et foretak kan ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift. Dette vil bli sjekket ved søknadsbehandlingen.

Valgfri tilleggsinformasjon

Hvis foretaket ditt er godkjent som opplæringsbedrift, har yrkesskadeforsikring og ansvarsforsikring, kan dette merkes av i søknaden.