Tilsyn og tilbaketrekking av godkjenningen

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak og kan kreve fremlagt dokumentasjon på at vilkårene for sentral godkjenning er oppfylt. Godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelser av regelverket.

Sist endret 21.11.2013

Tilsyn med foretak med sentral godkjenning

Den sentrale godkjenningsordningen skal sikre bedre etterlevelse av plan- og bygningslovgivningen og bidra til færre byggefeil. Sentralt godkjente foretak må besitte relevante kvalifikasjoner i form av formell utdanning og praksis, samt bruke tilstrekkelige kvalitetssikringsrutiner for å sikre etterlevelse av krav som følger av plan- og bygningsloven.

Direktoratet for byggkvalitet fører tilsyn med sentralt godkjente foretak og kan kreve fremlagt dokumentasjon på at vilkårene for sentral godkjenning er oppfylt. Eksempel på dette kan være dokumentasjon av at foretaket har benyttet kvalitetssikringsrutiner i et konkret byggetiltak. Dokumentasjon som kan kreves fremlagt for Direktoratet for byggkvalitet kan også kreves fremlagt for Klagenemnda.

Tilsynet er begrenset til foretak med sentral godkjenning. Direktoratet kan ikke føre tilsyn i den enkelte byggesak.

Tilbaketrekking av sentral godkjenning

Dersom tilsynet avdekker forhold som er i strid med krav i eller i medhold av plan- og bygningsloven, vil det kunne føre til tiltaketrekking av sentral godkjenning. Tilbaketrekking av sentral godkjenning gjelder inntil foretaket ved ny søknad kan dokumentere at det forhold som forårsaket tilbaketrekking er rettet og at vilkårene for godkjenning forøvrig er til stede.

Ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av regelverket skal sentral godkjenning trekkes tilbake.

En alvorlig overtredelse kan knytte seg til mangler eller feil i det utførte arbeidet, manglende kontrollrutiner eller unnlatelse av å følge opp pålegg fra bygningsmyndighetene. Tilbaketrekking kan også begrunnes med manglende pålitelighet og dugelighet.

Tilbaketrekking av sentral godkjenning er regulert i SAK10 § 13-6.

Veiledningen til byggesaksforskriften kap. 10 beskriver når vilkårene for tilbaketrekking er oppfylt og vilkårene for å få tilbake den sentrale godkjenningen.

Klager

Klage på avslag og vedtak om tilbaketrekking av sentral godkjenning behandles av Klagenemnda for sentral godkjenning. Klagenemndas vedtak er endelig.